Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

 

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679 EU rendelet, a továbbiakban röviden: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek való megfelelés alapján a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata, mint adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja a bacskiskun.hu weboldal meglátogatóit, a hírlevél és a honlapon elérhető összes egyéb szolgáltatásunk felhasználóit és minden érintettet a személyes adatoknak a weboldal használatával, illetve a weboldalon történő megjelenéssel összefüggő kezeléséről.


1. Adatkezelő megnevezése

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata (a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely: 6000 Kecskemét Deák F. tér 3.
Adatkezelő képviselője: Rideg László elnök
Telefon: +36 30 1410561
E-mail címe: info@bacskiskun.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Dr. Svircevic Nikola vármegyei aljegyző
Közvetlen elérhetőségei: 
Telefon: +36 30 232 8440
E-mail címe: svircevic.nikola@bacskiskun.hu

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozóan a GDPR 13-14. cikkei szerinti adatokról a fenti elérhetőségeinken nyújtunk tájékoztatást.

 

3. Az adatkezelés alapelvei

Elkötelezettek vagyunk a weboldal látogatóinak és minden érintett személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk továbbá információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és adminisztratív intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.
Az adatkezelő a személyes adatokat a ráruházott közhatalmi jogosítványainak gyakorlása keretében végzett feladatai végrehajtására, valamint a szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése céljából kezeli.

Amennyiben további kérdése merül fel, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk a 2. pontban megadott elérhetőségeinken! Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban válaszoljunk Önnek, amennyiben kérdése megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk a válaszadást.

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (emailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén - amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) -, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Amennyiben az azonosítás nem lehetséges, vagy nem vezet eredményre, kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. 

 

4. Alkalmazott jogszabályok

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:

 - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;

-  2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról.

 

5. A személyes adatok kezelése tekintetében az Önt megillető jogok


Személyes adatai kezelésével összefüggésben Önt megilleti a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz és a tiltakozáshoz való jog.

A hozzáféréshez való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának időtartamáról, a személyes adatok gyűjtésének módjáról. A hozzáféréshez való jog keretén belül az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

Az érintett bármikor jogosult továbbá a pontatlanul, tévesen kezelt adatai helyesbítését kérni.

Érintettként a GPDR 17. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

- Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

- Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Amennyiben vitatja a személyes adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Abban az esetben ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; továbbá abban az esetben ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; akkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A hozzájárulása alapján kezelt adatai tekintetében Ön élhet az adathordozhatósághoz való jogával, ennek kapcsán kérheti az adatainak tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő kiadását vagy – amennyiben ez technikailag lehetséges – az általa megjelölt harmadik személy részére történő átadását.

A tiltakozáshoz való jog alapján Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének e) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

További részletes információkat az Adatkezelő Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata tartalmaz, mely az alábbi linken érhető el: 

http://adattar.bacskiskun.hu/kozzetetel/hivatal/adatvedelmi-szabalyzat-egyseges-szerkezetben.pdf

 

6. Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban visszaélés gyanúja merül fel vagy sérelem éri Önt, illetve ezeket vélelmezi, akkor jogosult adatvédelmi bejelentést tenni szóban vagy írásban a jelen tájékoztató 2. pontjában megadott elérhetőségek bármelyikén. Az ügyintézés határideje 30 nap, amely határidő elmulasztása esetén Ön bejelentést tehet a Felügyeleti Hatóságnál.

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért - amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását - a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefonszám: +3613911400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Személyes adatai kezelése tekintetében az Önt megillető jogok megsértése vagy ennek közvetlen veszélye esetén jogai érvényesítése érdekében bírósághoz fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A pert az Ön választása szerint a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken indíthatja meg.

 

7. A weboldalon kezelt adatok

Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki - személyes adatai megadása nélkül - megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.

A weboldal meglátogatásával, használatával összefüggésben az alábbiakban felsorolt adatokat kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő jogai érvényesítését a következők szerint biztosítjuk:

 

7.1. Sütik (cookie)

Mi a süti?

A süti (cookie) a weboldalunk megnyitása és használata során az Ön által erre, az internet elérésére használt készülékén (számítógép, okostelefon) elhelyezett szöveges fájl, amely jellemzően a webszerver és az Ön készüléke közötti kapcsolatra vagy a weboldal működésére vonatkozó információkat tartalmaz (például úgynevezett munkamenet vagy session azonosítót, amely egy betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorozat; a weboldal Ön által történő megnyitásának, felkeresésének időpontját, stb.), s amelynek tartalmát alkalmanként - amíg Ön a weboldalunkat böngészi vagy amikor később újból meglátogatja - a webszerver visszaolvassa onnan.

A süti tartalmának segítségével képes a weboldal (szerver) a felhasználói élményt javítani, illetve a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat megvalósítani. Amikor például egy webáruházban vásárol, általában ilyen sütik alkalmazásával képes a webáruház megkülönböztetni egymástól és kezelni a folyamatban lévő vásárlásokat (pl.: a kosár aktuális tartalmát). Ha vásárlás közben esetleg megszakad az internetkapcsolata, a weboldal a korábban letárolt süti alapján tudja azt, hogy milyen terméket tett be a kosarába, melyik terméket kereste, s amennyiben helyreállt a kapcsolat, folytatni tudja a vásárlást ott, ahol éppen abbahagyta.

Az adatkezelés célja

A weboldalunkra látogató felhasználók munkameneteinek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

A kezelt adatok köre:

 A honlap meglátogatása során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó, mint érintett internet protocol (IP) címe. A honlap az érintettek által használt elektronikus eszközre ún. cookie-t (a továbbiakban: süti) küld. A honlap megtekintésével keletkező adatokból automatikusan statisztikai adatok generálása történik.

Az adatkezelés jogalapja és időtartama: 

A felugró (pop-up) ablakban megjelenő tájékoztatás alapján az „Elfogadom” gombra kattintással Ön engedélyezheti az Adatkezelő részére a honlapon a sütik használatát és ezáltal a fenti személyes adatai kezelését. Az „Elfogadom” gombra történő kattintás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulásnak minősül, ezáltal az Adatkezelő az Ön hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig kezeli ezen adatait. A felugró ablakban megjelenő tájékoztatás alapján a „Nem fogadom el” gombra történő kattintással Ön nem engedélyezi az Adatkezelő részére a honlapon a sütik használatát és ezáltal a fenti személyes adatai kezelését. Ha Ön nem
engedélyezi a sütik használatát, akkor GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint a honlap a
működése szempontjából alapvető sütik és technológiák használatára korlátozódik, személyes
adatkezelés nem történik.

A harmadik féltől származó sütik kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása. Önt mint érintettet a harmadik féltől származó sütikkel összefüggésben megilleti a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz és a hozzájárulás visszavonásához való jog.

Jogérvényesítés

A legtöbb internet böngészőprogram automatikusan engedélyezi a sütik használatát. Ön viszont ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja, tilthatja és törölheti is a sütiket. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngészőprogramoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

 

7.2. Statisztikai célú adatkezelés

Weboldalunk látogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményének elemzése, mérése céljából igénybe vesszük a  Google LLC. Google Analytics szolgáltatását. A weboldalról összegyűjtött információk a Google számára automatikusan továbbításra kerülnek, viszont ezek nem tartalmaznak (nem is tartalmazhatnak!) személyes adatokat. Az összegyűjtött és továbbításra kerülő információk a weboldal látogatóinak beazonosítására nem, csupán a munkamenetek egymástól történő megkülönböztetésére alkalmas statisztikai adatok. A sütik által tárolt információkat a Google LLC. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google LLC. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben
 ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google LLC. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google LLC. Adatvédelmi irányelvei a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhetők el.

Az adatkezelés célja

A weboldal teljesítményének mérése, a használatára vonatkozó statisztikák készítése érdekében a weboldalt felkereső látogatók, illetve munkameneteik egymástól való megkülönböztetése.

A kezelt adatok köre

A Google Analytics szolgáltatás a weboldal teljesítményének mérésére, a használatára vonatkozó statisztikák készítéséhez sütiket használ, amelyek a szolgáltatás által értelmezhető információkat (betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorokat) tartalmaznak.

Az adatkezelés időtartama

A Google Analytics szolgáltatás által alkalmazott sütik érvényessége többféle lehet. Vannak olyan sütik, amelyek érvényessége lejár, amikor Ön bezárja az oldalt az internet böngésző programjában, illetve van néhány olyan is, amelynek az érvényessége ennél is rövidebb (1 perc) vagy esetleg lényegesen hosszabb (pl.: 24 óra vagy például 2 év). Ugyanakkor a hosszabb időre érvényes sütik tartalmához weboldalunk - és ezen keresztül a Google Analytics szolgáltatás is - kizárólag akkor férhet hozzá, ha Ön újra felkeresi weboldalunkat ugyanarról a készülékről és ezeket a sütiket időközben nem törölte le arról.

Jogérvényesítés

Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics szolgáltatás az Ön weboldal látogatásáról adatokat gyűjtsön, lehetősége van azt megtiltani az erre a célra használható program telepítésével és használatával. A Google Analytics adatgyűjtését letiltó böngésző bővítményről további információkat ide kattintva olvashat, letölteni, illetve telepíteni innen tudja.

A Google Analytics által alkalmazott sütik használatát - minden további sütivel együtt - szintén letilthatja. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti és törölheti is.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

 

7.3. A bacskiskun.hu rendszer által használt cookie-k

Cookie | Felhasználás célja  | Név | Élettartam

Bacskiskun.hu | Megőrzi a felhasználók állapotát az oldalkérések között. | PHPSESSID | A munkamenet lezárásáig
Disability switch | A magas kontrasztú megjelenítés használatához kell. | disability_switch | 20 év
Google Analytics | Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet. | _ga | 2 év
Google Analytics | A szerverkérések sebességét lassítja. | _gat | 1 perc
Google Analytics | Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet. | _gid | 24 óra
Cookie manager | A cookie bár használatához szükséges. | consent-manager | 2 év
 

7.3. Hírlevél feliratkozás 

Weboldalunkon lehetősége van hírlevél küldő szolgáltatásunkra feliratkozni, s ezen keresztül értesülni aktuális híreinkről. 

A hírlevél küldéshez a Twilio SendGrid (https://sendgrid.com) szolgáltatását vesszük igénybe, amelynek adatvédelmi irányelveiről (angol nyelven) további információkat itt talál:  https://www.twilio.com/legal/privacy

A hírlevélről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat a hírlevélben szereplő leiratkozás hivatkozásra kattintva vagy a hirlevel@bacskiskun.hu e-mail címre írt levélben jelezve ezt a kérését. 

Az adatkezelés célja 

Hírlevélre feliratkozók tájékoztatása. 

Az adatkezelés jogalapja 

Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján. 

A kezelt adatok köre 

- Név (keresztnév), 

- e-mail cím. 

- tematikus hírlevél témája (érdeklődési kör)

Kik ismerhetik meg az adatokat? 

A hírlevél feliratkozás során megadott adatai megismerésére a hírlevél küldéssel megbízott munkatársaink jogosultak. A hírlevél küldéshez igénybe vett szolgáltató partnerünk a Twilio SendGrid mint adatfeldolgozó az adatokhoz szintén hozzáférhet. 

Az adatfeldolgozó adatai: https://www.twilio.com/legal/impressum-germany

Az adatkezelés időtartama 

Amennyiben leiratkozik a hírlevelünkről, adatai a hírlevél küldő rendszer nem tárolja tovább.

Jogérvényesítés 

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken Tőlünk. Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azt. Bármikor kérheti a hírlevélről történő leiratkozását és adatai törlését. Kérésére adatait töröljük hírlevél küldő rendszerünkből, ezáltal biztosítjuk személyes adatai törléséhez, elfeledtetéséhez fűződő jogait.

7.4. Weboldalon megjelenített kép- és videófelvételek

Weboldalunkon beszámolunk a vármegyét érintő aktuális hírekről és eseményekről, amelyek kapcsán alkalmanként kép- és videófelvételeket is megjelentetünk.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a weboldalunkon megjelentetett kép- és videófelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.

Az adatkezelés célja

A weboldal látogatóinak tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja

Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Adatai törlését is kérheti, s kérésére azokat a felvételeket, amelyeken beazonosítható, felismerhető, weboldalunkról eltávolítjuk.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

A weboldalunkon nyilvánosságra hozott információkat bárki megismerheti, megtekintheti, aki meglátogatja az oldalt.

 

7.5. Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén vagy a Kapcsolat menüpontból megnyíló üzenetküldő űrlapon keresztül felveheti Velünk a kapcsolatot.

Az adatkezelés célja

Az érdeklődők tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja

Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

A kapcsolatfelvétel során az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük:

- név (a Kapcsolat űrlapon kötelező megadni!),

- email cím (a Kapcsolat űrlapon kötelező megadni!),

- cím (postacím).

Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezeljük.

A szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársaink jogosultak.

 

8. Az adatkezelés biztonsága

Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag munkatársaink számára engedélyezzük.

Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

 

9. Az adatok továbbítása

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól, ha az adatok továbbítását jogszabály előírja kötelezően számunkra, így például egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.

 

10. Tájékoztatás az adatvédelmi incidensről

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Adatvédelmi incidens esetén, amennyiben az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, Indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt a személyes adatait érintő adatvédelmi incidensről. A tájékoztatás során ismertetjük Önnel az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, valamint az általunk az adatvédelmi incidens orvoslására tett, vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

11. Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet az alapul szolgáló jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, illetve az alkalmazott technológia megváltozása esetén. Haladéktalanul tájékoztatjuk, amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait is érinti, ezzel egy időben a személyes adatai további kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.

A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető mindig jelen weboldalon nyilvánosan közzé téve.

Design by WEBORIGO