Gazdaság

Bács-Kiskun megye gazdasága

A megye sajátossága a sokszínű természeti tájegységeiben (pl. Homokhátság, Duna mente), és központi térbeli elhelyezkedésében rejlik, melyek jelentős befolyásoló tényezői a gazdaságfejlesztéseknek. A gazdasági folyamatokat tekintve Bács-Kiskun megye a mezőgazdasági hagyományokra épít, továbbra is fontos szereppel bír a magas szintű agrárspecializáció. Ebben a tradicionális gazdasági környezetben megy végbe az ipari megújulás, melynek húzóágazata a megye északi részére jellemző járműipar. Emellett különösen fontosak az építőipar, valamint feldolgozóipar ágazatai, elsősorban az élelmiszeripar. A szomszédos Szerbiával határos déli területek minden tekintetben elmaradottabbak, míg a megye északi részén fekvő városok kedvezőbb helyzetben vannak.Az ipari parki hálózat jól lefedi a megyét, azonban a megye középső részén hosszabb folyamat a tervezett cégbetelepítés. A gazdasági megújulás érdekében elengedhetetlen az infrastrukturális feltételek és a jól képzett humán erőforrás megléte, a folyamatos marketing munka, valamint a gazdasági szereplők közötti koordináció és együttműködés. Mindezen feltételek megteremtése és biztosítása révén a nagyobb gazdasági bázissal rendelkező városok esetében az ipari parkok működtetése könnyebb, de sikeressé válhat a kisvárosi ipari parkok működése is a befektetésösztönzéssel, szolgáltatói tevékenységük erősítésével.

A gazdasági infrastrukturális hálózatok a megyében alapvetően kiépültek (vonalas infrastrukturális rendszerek), ezen belül a vízhálózatban, a szennyvízhálózatok létesítésében, az energetikai hálózatok fejlesztésében érdemi előrelépés történt az elmúlt bő egy évtized során. Az ipari parki hálózat lényegében minden gazdasági centrumot elért, de ezek kiépültsége, feltöltöttsége, az általuk nyújtott szolgáltatások köre igen heterogén. Komoly megújulás ment végbe a kisvárosok hagyományos (zömmel az 1960-as évektől induló vidéki iparosítás során elindult fejlesztésekhez kötődő) barnamezős ipari területeinek megújulása terén is (néhány városban ez oka az ipari parkok gyengébb mutatóinak), s itt is akadnak befektetőre váró, jó adottságú telephelyek.

A megye egészét átfogó beruházások indultak meg szerte Bács-Kiskunban, amelyek a gazdaságot, infrastruktúrát hivatottak fejleszteni, kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű településekre. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a híd szerepét látja el a pályázatok koordinálásával, szakmai előkészítésével, hogy az itt élők életminősége, gazdaságának fejlődése hosszútávon stabil háttere lehessen megyénk népességmegtartó képességének. A beruházások között több városközpont is megújul, ezek közé tartozik a kiskunfélegyházi zöld város projekt, amely keretében közel 2 milliárd forintból alakítják ki az új városközpontot. 
A jelenleg folyamatban lévő, 2014-2020-as pályázati ciklus keretében, a megye szinte egésze meg tud újulni. A megye egészét átfogó, koordinált fejlesztések indultak meg szinte minden településen. A megyei önkormányzat a pályázatok előkészítésében és szakmai koordinációjában is komoly feladatot vállalt, hogy az elképzelések és az uniós vállalások összhangban legyenek és a források felhasználása hatékonyan tudjon megvalósulni.

Megyénkben a példaértékű együttműködés mentén valósulnak meg a Területi- és Területfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében azok a fejlesztések, amelyek sok esetben, akár évtizedek óta várattak magukra. Sok kis település intézménye, infrastrukturális beruházása valósulhat meg, amely az itt élők életkörülményeit nagyban befolyásolja és a városoktól való lemaradását, hátrányát csökkenti.
A TOP-os beruházások közül az egyik legnagyobb számban pályázott konstrukció az energiahatékonyságot szolgálja, hogy a következő generációk már lényegesen költséghatékonyabban tudjanak gazdálkodni a településeken. 

Kiemelt beavatkozási területek közé tartozik, amelyre szintén sok pályázat érkezett, az óvoda- és bölcsőde fejlesztések célterülete, valamint az egészségügyi alapellátások intézményrendszereinek a fejlesztése. Számtalan kis település ebben a pályázati ciklusban tudja felújítani, vagy megépíteni  óvodáját, bölcsődéjét, amelyre saját erőből szinte soha nem lett volna lehetősége. 
Fejlődnek, felújítás alatt vannak az orvosi rendelők, melyek pályázatai elősegítik az itt élők korszerű egészségügyi ellátását. Új eszközökkel, megújult intézményekben van lehetőség a lakosság gyógyítására, már a legkisebb településeken is.
Fontos megemlíteni azokat a gazdaságfejlesztési beruházásokat, amelyek révén az ipari parkokban meg tudnak telepedni, gyökeret tudnak ereszteni azok a vállalkozások, amelyek hosszútávon tudják az ott élők munkahelyét és megélhetését biztosítani. Erre jó példa a kormányzati támogatással megvalósuló szárnyas vágóhíd Mélykúton, amely párhuzamosan került fejlesztésre az ipari parkkal és négyszáz embernek közvetlenül munkát biztosít.
Nagy lehetőséget kap megyénk fejlesztése a turizmus területén is. Számtalan attrakció, beruházás járul hozzá, hogy megyénk egésze egy kiemelt turisztikai régió lehessen. A turizmusra is jellemző az a tervezett és összehangolt előkészítés, amely figyelembe vette és támogatja megyénk turisztikai, kitörési pontjait, attrakcióit.
Több település központja is megújul sok milliárd forint pályázati forrásból és ezzel fel tud zárkózni a fejlettebb régiók településeihez. A település központok a „zöld város” projekteken keresztül az ott élők életkörülményeit, közösségeit hivatottak szolgálni, valamint az odalátogatók elvárásait is méltó képen tudják kielégíteni.
Megyei források és az egyéb közútfejlesztések összehangolásával sok települési és települések közti útszakasz meg tud újulni, ezzel is hozzájárulva az életminőség javulásához és a gazdaság fejlődéséhez. 
Fejlődik a szociális alapellátás és kiemelt figyelmet kap a TOP-os forrásból is a foglalkoztatás ösztönzése, más pályázati forrásokkal összhangban.
A tízezer fő feletti városok közösség- és infrastrukturális fejlesztése a CLLD célterületből kapott sok százmillió forintból tud majd kibontakozni. A CLLD célterület, a LEADER forrásokhoz hasonlóan a közösség és az önkormányzatok alulról jövő helyi igényeihez igazítva tud forrást biztosítani, támogatja a civil szervezetek kulturális életének és a tevékenységének háttért adó infrastrukturális fejlesztéseket, rendezvényeiket, eszközbeszerzésüket.
A megyei pályázati forrásokon túl a Vidékfejlesztési Operatív Program keretein belül közel 100 milliárd forint jut a vidék fejlesztésére. Ennek az összegnek jelentős részét a vidék életét meghatározó mezőgazdaság tudja felhasználni, de megújulnak a hozzájuk vezető külterületi utak is és velük együtt  fejlődik a külterületek, tanyás térségek infrastruktúrája. Támogatja a pályázati rendszer a fiatal gazdákat, a helyi piacok fejlesztését és a közétkeztetést is.
A vidékfejlesztési program, valóban a vidék hátrányait igyekszik leküzdeni, ezzel is elősegítve azt az átívelő megyei célt, hogy a kis településeken és a tanyás térségben is meglegyen a helyben foglalkoztatás, helyben boldogulás minden fontos összetevője. A kiemelt célok között ebben az operatív programban is nagy szerepet játszik, hogy a vidéki élet ne a lemondásról, hanem a jó és egészséges életkörülményekről, aktív közösségi életről és élhető vidékről szóljon.
Különböző esélyegyenlőségi pályázati források hivatottak az itt élők életkörülményeinek a javítását, hátrányaik leküzdését segíteni. Számtalan képzés indul megyénkben, amely felzárkóztatás mellet a munkaerő igényekhez fogja igazítani a képzéseket, versenyképes tudáshoz juttatva a hátrányból induló munkavállalókat. A támogatások, pályázatok segítségével, a munkaadók a szakemberek foglalkoztatásán túl, lehetőséget kapnak a munkavállalók bértámogatására is, ezzel ösztönözve a helyben foglalkoztatást, reagálva a megváltozott munkaerő-piaci helyzetre.
A fiatalabb generáció, aki még tanul, ösztöndíj program által támogatva tud versenyképes tudást szerezni, ha jelenleg szociális lehetőségei nem is adottak a továbbtanuláshoz. Az ösztöndíjrendszer kiemelten támogatja a hátrányos helyzetűeket, a hiányszakmákat tanulókat éveken keresztül.
Az egész megyét átfogó fejlesztések, a gazdaság egészét, több eszközzel segítő pályázatok, támogató intézkedések, fontos szerepet játszanak a fiatalok felkarolásában, a helyben való boldogulás biztosításában. Ezen lehetőségek, mind-mind azt a célt szolgálják, hogy megyénkben legyen jövője a következő generációknak és a most aktív korosztály egy megújult, virágzó térségben tudjon biztonságban és stabil alapokon élni.