Iparterületi fejlesztése Jánoshalmán

Projektazonosító:

TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006

Kedvezményezett:

Jánoshalma Városi Önkormányzat

Település:

Jánoshalma

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

250 000 000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége:

2017. 06. 01. - 2021. 10. 31.

Státusz:

Lezárt

Jánoshalma a helyi gazdaságfejlesztés érdekében fejleszteni kívánja az ipari területen lévő ingatlanok által nyújtott üzleti környezetet.

A fejlesztés célja, hogy a helyi gazdaságfejlesztéssel is foglalkozó önkormányzat a termelő-szolgáltató vállalkozások számára a tevékenységükhöz szükséges infrastruktúrával rendelkező ingatlant tudjon ajánlani.

A fejlesztés közvetett célja a foglalkoztatás bővítése az új vállalkozások megjelenésével.

Az egységes területi kezelés mellett befektetés-ösztönzési tevékenységet, klaszter és vállalkozásmenedzsment szolgáltatást és a megyei paktummal való együttműködést is meg kívánja a pályázó valósítani. Az infrastrukturális fejlesztő tevékenység mellett kedvezményezett a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó marketing tevékenységet folytatni kíván.

Önállóan támogatható tevékenység keretében az iparterület két ingatlanján kívánja fejleszteni, ahol kerítés építését, a növényzet és a terep rendezését, térburkolat és belső úthálózatának kialakítását, víz- szennyvíz, csapadékvíz és gázvezetékek telken belüli kiépítését, és a városi hálózatokra való rákötését, valamint az iparterület jobb megközelíthetősége érdekében kapcsolódó új aszfaltos út építését, valamint kőzuzalékos út építését, illetve fedetlen csapadékvíz árokrendszer építését, a térvilágítás kialakítás és egy transzformátor állomás létesítését tervezi.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
Nyilvánosság biztosítása – az ÁÚF c. dokumentum 10 fejezete alapján.

A felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése
a) A fejlesztési során legalább egy önállóan támogatható tevékenységet megvalósul.
b) Zöldmezős beruházás esetén szükséges kifejteni a beruházás indokoltságát: NEM zöldmezős beruházás, a meglévő ipari környezet és a már betelepült vállalkozások igényei indokolják a terület fejlesztését, mely barnamezős beruházásnak minősül –részletesen az Üzleti Terv tartalmazza.
c) Az ipari terület fejlesztésére irányuló támogatási igényt a terület tulajdonosa nyújthatja be: az önkormányzat a fejlesztett területek 100%-os tulajdonosa.
d) Új épületépítés nem lesz.
e) Épületkorszerűsítés nem lesz
f) A terület jelenleg ipari övezetként került besorolásra a253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerint. Jánoshalma Településrendezési tervében a terület egy része Gazdasági-ipari, egy része pedig Gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató övezetként lett besorolva. Jánoshalma polgármestere írásban nyilatkozott, hogy a felhívás nyújtotta lehetőséggel élve, a terület-felhasználási besorolásra vonatkozó feltételt az 1. kifizetési kérelem benyújtásáig teljesíti.
g) A támogatást igénylő tulajdonában lévő ingatlanokon történik a fejlesztés.
h) Iparterületek esetében a támogatást igénylő tulajdonában lévő ingatlanokon támogatható a fejlesztés: IGAZ (A fejlesztés a támogatást igénylő tulajdonán kívüli területeket a nyomvonal jellegű alapinfrastruktúra fejlesztések esetében érinthetik – közvetett haszonélvezők).
i) Telekhatáron kívüli megvalósítás csak az elérhetőséget javító útfejlesztés, ill. a telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális költség lesz, amely kizárólag a telekhatáron belüli alapinfrastruktúra fejlesztést szolgálja és a fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódik.
j) A beruházást osztatlan közös tulajdont nem érint.
k) A költségvetés az Építőipari Költségbecslési Segédlet figyelembevételével készül.
l) Az üzleti tervben a következő került figyelembe vételre: betelepülő vállalkozásnak az minősül, mely a fejlesztett területen bérel parcellát, különálló irodát vagy egyéb helyiséget, bejelentett székhellyel vagy telephellyel rendelkezik a fejlesztett területen.
m) A beszerezni kívánt eszközök megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
n) A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól vásároljuk, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.
o) A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon állítottuk össze: a költséghatárok maximálisan figyelembe vételre kerültek, reális és takarékos költségvetés készült.
p) A támogatási kérelem benyújtásához a 6. fejezetében hivatkozott módszertani útmutató előírásainak megfelelő üzleti terv készült.
q) Akadálymentesítés: nem releváns.
r) energiahatékonysági intézkedések: nem releváns.
s) azbesztmentesítés: nem releváns.
t) Nincsenek közös használatú helyiségek.
u) Nyilvánosság: útmutató szerint, költsége tervezve van.
v) Ingatlankiváltás: nincs. w) A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartását vállaljuk.
x) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylőként esélytudatosságot fejezünk ki: nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
y) Figyelembe vesszük és érvényesítjük az egyetemes tervezés elveit.
z) Nincs közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület.
aa) A támogatást igénylő rendelkezik helyi esélyegyenlőségi programmal.
bb) A beruházás barnamezős fejlesztésként valósul meg, a beruházás megkezdése előtt elkészül a projekt által érintett terület környezeti állapotfelmérése.
cc) A projektnek nincs előre látható klímakockázata.

c) a felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése
1.1. A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a felhívásban szereplő célokat teljesíti, azokhoz hozzájárul – az indikátorok vállalása megtörtént.
1.2. A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 4.2. pontjában és az „Általános Útmutató a Felhívásokhoz” c. dokumentum 2. pontjában meghatározott kizáró okok alá.
2.1 Az üzleti tervben bemutatásra került a helyi szükségleteken alapuló, fenntartható, gazdaságos működtetés.
2.2 A kapacitásbővítés (ipari területek kijelölése indokolt), mert még nincs ilyen besorolású terület.
2.3 A partnerségi egyeztetések folyamatosak.
2.4 A projekt legalább egy önállóan támogatható tevékenységet tartalmaz.
2.5 A tervezett tevékenységek a már betelepült vállalkozások működési környezetét is közvetlenül fejlesztik.
2.6 A helyi gazdaságot dinamizáló fejlesztés: új ipari területek új betelepülők, növekvő foglalkoztatás.
2.7. A 3.2 pont elvárásainak megfelel: lásd. fentebb.
3.1 Üzleti terv benyújtásra került.
3.2 A fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdonviszonyai: a Jánoshalma 4565/1 hrsz.-ú, a 4565/14 hrsz.-ú, a 4565/25 hrsz.-ú és a 0271 hrz.-ú ingatlanok kizárólagos tulajdonosa Jánoshalma önkormányzata.
3.3 Alapinfrastruktúra fejlesztés tervezett: a tervezett funkciónak megfelelő rendeltetés és használhatóság biztosított.
4.1 Nincs ingatlankiváltási kockázat.
4.2 A mérföldköveket a felhívás szerint és a korábbi projekttapasztalatok alapján egymásra építve, megfelelő optimális rendben terveztük.
4.3 Az előkészítettség és a beruházási elemek az adatlap megfelelő pontjaiban bemutatásra kerültek.
4.4 SWOT elemzés az üzleti tervben.
5.1 A beruházás komplex: két helyszínen telekhatáron kívüli és belüli fejlesztést, eszközbeszerzést tartalmaz.
5.2 Az infrastruktúra fejlesztés hatásait az üzleti terv mutatja be.
5.3 A fejlesztési tevékenység összhangban van az 5. prioritás megyei és helyi foglalkoztatási célú programjaival – a projektgazda megyei paktummal működik együtt.
5.4 Nem releváns az azbeztmentesítés.
6.1 A kapacitások kihasználtására vonatkozó igények felmérésre kerültek, a költség-haszon elemzésen foglaltak szerint a legnagyobb rész már az 5 éves fenntartási időszakban bérbeadásra kerül.
6.3 Energiahatékonyság, akadálymentesítés nem releváns.
7. 1 A projekt eredményeként létrejövő területre betelepülő vállalkozások vérhatóan GINOP, TOP pályázati programok támogatásával építenek telephelyet, VP pályázati programon keresztül bővítik termelő és feldolgozó kapacitásaikat. A projekt kapcsolódik a megyei paktum projekthez: TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések.
8.1. Barnamezős: nem releváns.
8.2 A fejlesztés pénzügyileg megalapozott, a projekt megvalósításához és működtetéséhez szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak, többlet fenntartási támogatást nem igényelnek.
8.3 5 éves fenntartás bemutatása: Üzleti terv.
9.1 A projekt semmilyen formában nem kirekesztő.
10.1 A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett. A belső arányokra vonatkozó előírásokat a projekt betartotta. A beruházás az európai uniós állami támogatási szabályok alapján támogatható.
11.1 A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá az adott területi szereplőre vonatkozó kötelező releváns indikátorteljesítéshez. A költségarányos indikátorvállalás meghaladja az így számolt minimális értéket.

d) standard eljárás esetén a projekt terület-specifikus értékelési szempontok általi minősítése
1.1 A fejlesztés illeszkedik a megyei területfejlesztési program gazdaság- és foglalkoztatás élénkítés prioritásához. A prioritásban megfogalmazottak szerint: A vállalkozói környezet fejlesztésének célja a telephelyek fejlesztéséből, valamint a vállalkozások fejlődését segítő, a fejlesztési szükségletekre reagáló szolgáltatásokból és pénzügyi eszközökből tevődik össze. A projekt ezen szempontokat teljesíti. A projekt elősegíti a 3.1.1 pontban megfogalmazott együttműködésre alapozott gazdaságfejlesztés céljainak elérését (klaszterfejlesztés). Konkrétan hozzájárul a Vállalkozói környezet fejlesztése cél eléréséhez, mivel a Vállalkozások számára az ipari területek biztosítását eredményezi. A prioritás 5. intézkedésében foglaltak szerinti megfelelés teljeskörű: „Az intézkedés tartalmazza az önkormányzatok által végzett üzleti környezetfejlesztéshez szükséges támogatási eszközöket. Az új ipari parkok, ipar területek létrehozása, valamint meglévő ipari park bővítése érdekében az intézkedés támogatja a területvásárlás-, a terület előkészítés-, esetleges kármentesítés-, a terület művelési ágból való kivonás-, a helyi építési szabályzat módosítás-, az infrastrukturális elemek tervezés-, kivitelezés-, engedélyeztetés-, ipari park esetében a működtetéshez szükséges költségeket. Az intézkedés keretében az iparterületek elérhetőségének javításával, az iparterületekhez vezető utak kiépítésével, illetve a meglévő utak felújításával tervezzük a munkaerő mobilitást javítani.”
1.2 A projekt keretében fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe 9ha alatt van.
2.1 A projekt a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI.26) Kormányrendelet értelmében kedvezményezett Jánoshalmi járásban valósul meg.
2.2 Jánoshalma a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet értelmében társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település.
2.3 Jánoshalma homokhátsági és a szabad vállalkozói zónában lévő település.
3.1 A fejlesztéssel érintett település járásában a munkanélküliségi ráta alakulása az utolsó lezárt statisztikai év átlagában. (KSH hivatalos adatbázisa alapján.)
3.2 A projekt megvalósítása során vállalja, hogy együttműködik a megyében létrejövő megyei, helyi foglalkoztatási paktumokkal. – Szándéknyilatkozat csatolásra került.
4.1 Megújuló energiaforrásból származó energiahálózati rendszer kiépítését tervezi: Nem.
4.2 A fejlesztés során meglévő épületek energetikai korszerűsítése történik: nem releváns, nem.
5.1 Kedvezményezett integrátor vagy klasztermenedzser szolgáltatásokat fejleszt: Igen – vállalja, lásd üzleti terv.
5.2 A beruházás kapcsolódik a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által mentorált konzorcium paktum pályázatához: TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések – üzleti tervben részletesen bemutatva. Műszaki-szakmai eredmények: Kerítés építése 552 fm; tereprendezés 63094 m2; térburkolat és belső út építése 3792 m2, 63094 m2-es terület víz, szennyvíz, csapadékvíz és gázhálózatának, valamint kapcsolatának kialakítása; 2838 m2 út kiépítése; 956 m2 zúzalékos út építése, 632 fm burkolatlan csapadékvíz elvezető árok; 382 méter hosszan térvilágítás kiépítése; 1 darab transzformátor állomás kiépítése.

Hírek

chevron left
chevron right

Filmajánló

chevron left
event card

Legújabb filmjeink

arrow
YouTube-csatornánk legújabb filmjei.

event card

Homokanimáció - sorozat

arrow
Lenyűgöző homokanimáció-sorozat, vármegyei történetekből. 

event card

Értéket adunk

arrow
Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának térségi értékeket bemutató karácsonyi kisfilmje.

event card

Bács-Kiskun vármegyei klímaprogram

arrow

event card

Bács-Kiskun, a mi megyénk

arrow
Egy megye, mely színültig van ízzel, látnivalóval, élménnyel, igazi különlegességekkel és páratlan életérzéssel. 

event card

Borba zárt napfény

arrow
A kisfilm a borok világába kalauzolja el a nézőit, a vármegyei borászatok bemutatásával.

event card

Meseföld - Csonka torony

arrow
Csengőd település keletkezésének legendája elevenedik meg a mesében.

event card

Meseföld - Gólyacsősz

arrow
Hogy kerül gólya Izsák város településének címerébe? A Gólyacsősz ezt meséli el.

event card

No sugar- A hegyek közt

arrow
Különleges dalhoz, különleges klip dukál. Vajon mit üzen Petőfi korunk emberének? Erre kereste a választ az erdélyi No Sugar zenekar, amikor megzenésítette Petőfi: A hegyek közt c. versét.

event card

Petőfi örök

arrow
200 éve született Petőfi Sándor,  s ezalatt a jó néhány esztendő alatt bizony elég sok minden megváltozott. 

chevron right
Design by WEBORIGO