Ipari terület fejlesztése Sükösdön

Projektazonosító:

TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00020

Kedvezményezett:

Sükösd Nagyközség Önkormányzata

Település:

Sükösd

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100%

Támogatási összeg:

260000000 Ft

Megvalósítás kezdete és vége

2019. 09. 04.-2021. 08. 31.

Státusz:

Lezárt

A projekt célja: Jelen projekttel a Sükösd Nagyközség Önkormányzata a tulajdonában lévő iparterületek teljes körű közművesítését és közúttal történő elérhetőségét kívánja megvalósítani. A pályázó célja olyan közművesített parcellák kialakítása, mely vonzóvá teszi a települést betelepülő vállalkozások számára. A projekt elsődleges célja, hogy kis- és középvállalkozásokat csábítson a településre közművesített, jól megközelíthető területekkel, mely az 51-es főútról közvetlenül megközelíthető. A fejlesztési igény megalapozott, hiszen a településen igen magas a munkanélküliségi ráta.

A projekt tartalma: körforgalom építése az 51-es számú főúton, mely az ipari terület megközelítését biztosítja. a 4m széles 600m hosszú bekötőutak kiépítése a parcellákhoz. Víz-, szennyvíz-, földgáz-, villany vezeték és internet kábel kiépítése 14 db parcellához. A közművesített ipari terület nagysága 6,4373ha, melyek különböző méretűek. A projekt hatásterülete azonban nemcsak a megvalósulás helyszínére terjed ki, hiszen az ipari terület Sükösd és Érsekcsanád között található(1kmre), valamint Baja városa is mindössze 10km-re található.  Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások. Az iparterületek telekhatáron belüli alapinfrastruktúrájának (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális beruházás. Iparterületek elérhetőségét megteremtő vagy erősítő utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése korszerűsítése által. 

A projekt várható eredménye: A településen lévő, lakóépületek között működő helyi vállalkozások kiköltözése az ipari területre, javítva a település morfológiai szerkezetét, mely elősegíti az életkörülmények színvonalának emelkedését. 

 

HÍREK

2019 | 09 | 30

IPARTERÜLET FEJLESZTÉS SÜKÖSDÖN

Sükösd Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-1.1.1-16-BK1 azonosítószámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című felhívásra. A projekt keretében 260 000 000 Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a már meglévő iparterület fejlesztése valósul meg a közeljövőben.

A kistérség adataihoz viszonyítva Sükösd helyzete nem túl kedvező. A település Bajától 11km-re északra az 51. sz főút mentén, ezzel annak vonzáskörzetéhez tartozik. A település hátrányos földrajzi fekvésű, úgynevezett belső periférián található, igen magas munkanélküliségi rátával, ráadásul a kevés munkalehetőségből adódóan jelentős a településről elvándorlók száma. Az önkormányzat határozott célja, hogy a jelenlegi lakossági elvándorlási folyamatot lelassítsa, majd megállítsa, emiatt jelentős infrastrukturális fejlesztéseket tervez iparterületének fejlesztésével.

Jelen projekttel a Sükösdi Nagyközségi Önkormányzat a tulajdonában lévő iparterületek teljes körű közművesítését és közúttal történő elérhetőségét kívánja megvalósítani. Célja olyan közművesített parcellák kialakítása, mely vonzóvá teszi a települést a betelepülő vállalkozások számára. Kis- és középvállalkozásokat szeretnének a településre csábítani közművesített, jól megközelíthető területekkel, melyek az 51-es főútról közvetlenül megközelíthetőek. Másodlagos fejlesztési cél a településen lévő, lakóépületek között működő helyi vállalkozások kiköltözése az ipari területre, javítva a település morfológiai szerkezetét, mely elősegíti az életkörülmények színvonalának emelkedését.

Mindezek megvalósítása érdekében az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

  • közműhálózatok iparterületen belül történő kiépítése
  • új aszfaltos út kiépítése az iparterület jobb megközelíthetősége érdekében
  • burkolatlan csapadékvíz árok kialakítása az új utak mentén

A fejlesztés multiplikátor hatása várható a társadalom tekintetében, hiszen nemcsak új munkahelyek jönnek létre, hanem a térségben élők jövedelmi szintje is emelkedni fog. A magasabb jövedelmi szinttől várható, hogy a lakosság növelni fogja megtakarításait, amely felhalmozási tőke újabb befektetéseket generálhat a térségben. A társadalom magasabb jövedelmi szintjétől a fogyasztás bővülése várható, valamint a fogyasztói szokások elmozdulása a magasabb feldolgozottság és hozzáadott értékű termékek irányába, amik remélhetőleg a térségben válnak megtermelhetővé.

 

2021 | 01 | 26

PÁLYZATI FELHÍVÁS - Iparterület hosszú távú bérlésére
 

Sükösd Nagyközség Önkormányzata TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00020 számú nyertes pályázati projektben megvalósítja a település déli részén lévő ipari parkjának infrastrukturális kiépítését.  Az Önkormányzat nyíltpályázati felhívást tesz közzé a fejlesztéssel érintett ingatlanainak hosszú távú bérleti konstrukciójára.

Hasznosítási cél: gazdasági célú építmény létesítése, gazdasági tevékenység elindítása a területen olyan vállalkozások közreműködésével, melyek gazdaságélénkítő szerepet képesek vállalni Sükösdön

Bérelhető terület: A terület víz, szennyvízcsatorna, szilárd burkolatú út, gázvezeték közmű kiépítéssel rendelkezik, villamos energia 2021. június 30-ig kiépül.

Az „A” körzetben7 kialakított kivett, beépítetlen műv. ágútelek : A1 telek: 1921/9 hrsz, 1938 m2, A2 telek:1921/10 hrsz. 1938 m2, A4 telek: 1921/12 hrsz. 1938 m2, A7 telek: 1921/16 hrsz.1783 m2, A9 telek: 1921/18 hrsz. 1783 m2, A10 telek: 1921/19 hrsz, 1783 m2.

„B”körzetben2szántó műv. ágútelek : B2 telek: 1911/50 hrsz.15 517 m2, B3 telek: 1911/51 hrsz. 15 517 m2 területű.

Bérleti időszak: 7év

Bérleti díj(nettó):„A” körzet telkei eseténévente60 000 Ft+ ÁFA

„B” körzet telkei esetén:évente 100 000 Ft+ ÁFA

Bérbevevő azzal a kötelezettséggel köti meg a bérleti szerződést, hogy

a)      a bérelt területen gazdasági tevékenység folytatására alkalmas építményt létesít, ott tevékenységét a bérleti időszakban megkezdi

b)      a bérlet lejártát követő 30 napon belül az Önkormányzattal kötött adásvételi szerződéssel tulajdonába veszi a bérelt területet, melynek vételárát a Bérbeadó és Bérbevevő által közösen kiválasztott igazságügyi ingatlanforgalmi becslő által megállapított érték szerint határozzák meg. Az így kialakított vételárra az akkor hatályos jogszabály szerinti ÁFÁ-t fel kell számítani.

A Bérbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérelt területen a bérleti időszak alatt nem építi fel gazdasági tevékenységre szolgáló építményét, és abban a gazdasági tevékenységet nem kezdi meg,elesik a terület további bérleti és vásárlási jogától, és tudomásul veszi, hogy annak használati és birtoklási jogát az Önkormányzat visszaveszi. Az ingatlanon addig elvégzett bérlői beruházás elszámolása kizárólag az Önkormányzat által elfogadott más érdeklődő és a Bérbevevő közötti megállapodásban történhet.

Sükösd településrendezési terve, és Helyi Építési Szabályzata az általános építési eljárási szabályok betartása mellett kötelező, és amely awww.sukosd.hu honlapon megismerhető.

Ajánlatok nyomtatványainak kikérése, benyújtásának módja:

Az érdeklődő vállalkozások a pályázat mellékleteit  a www.sukosd.hu honlapon e felhívás mellett találhatják.

Az pályázatokat 2021. január 4. és 2021. január 6. között nyújthatják be a jegyzo@sukosd.hu email címre. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Döntés az ajánlatokról:

Önkormányzati képviselők véleményének kikérése után Sükösd nagyközség polgármestere dönt 2021. január 8-ig. A résztvevő ajánlattevők az eredményről email-en kapnak tájékoztatást 2021. január 9. 24.00 óráig.

A nyertes ajánlattevőkkel az Önkormányzat a pályázati Irányító Hatóságjóváhagyását követő 8 napon belül bérleti szerződést, adásvételi előszerződést köt.

További információ: /www.sukosd.hu/?module=news&action=show&nid=135070

 

2021 | 08 | 31

BEFEJEZTÉK AZ IPARI TERÜLET FEJLSZTÉSÉT SÜKÖSDÖN

Sükösd Nagyközség Önkormányzata sikeresen zárta a TOP-1.1.1-16-BK1 azonosítószámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című felhívásra benyújtott pályázatát. A település 260 000 000 Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásból a már meglévő iparterület fejlesztését hajtotta végre. A beruházás nyár folyamán elkészült. A fejlesztés eredményeként az önkormányzat tulajdonában lévő iparterületek teljes körű közművesítése és azok közúttal való összekapcsolása történt meg.

Bács-Kiskun megye gazdasági adataihoz viszonyítva Sükösd helyzete nem túl kedvező. A településen igen magas a munkanélküliségi ráta, ráadásul a kevés munkalehetőségből adódóan jelentős az elvándorlás. A települési önkormányzat ezen a tendencián kívánt fordítani, mikor a tulajdonában lévő iparterületek teljes körű közművesítése mellett döntött.

Mára 13 parcella került kialakításra az 51-es főút mellett. Kiépült a közműhálózat az iparterületen, új aszfaltos utat építettek a jobb megközelíthetősége érdekében, valamint az új utak mentén burkolatlan csapadékvíz árkokat alakítottak ki. Sükösd immár vonzó üzleti környezettel várja a betelepülni szándékozó vállalkozásokat. Egy részük a településen lévő, lakóépületek között működő helyi vállalkozások közül várható.

Bízunk benne, hogy a fejlesztésnek multiplikátor hatása is várható, hiszen nemcsak új munkahelyek jönnek létre, hanem a térségben élők jövedelmi szintje is emelkedik, végül pedig a jelenlegi lakossági elvándorlási folyamat is lassul.