Szociális alapszolgáltatási központ kialakítása Hartán

A projekt bemutatása (háttere, indokoltsága) 1. A projekt javaslat és eredményeinek rövid összefoglalása A szociális védelmi rendszerek irányába megnyilvánuló egyik alapvető kihívás a népesség idősödése. A mai magyar társadalomban az idősek aránya a népességhez viszonyítva igen magas, lényeges probléma az idősek életében az elmagányosodás, az izoláció, az egészségi állapot romlása. Az egészség romlásával párhuzamosan jelentkeznek a mentális problémák. Az időskorúak gondozásában a fiatalabb generációk szerepvállalása csökkenő tendenciát mutat, amely különböző társadalmi és gazdasági problémákra vezethető vissza. Jellemző a különböző generációk külön élése, így az időskorúak többségében egyedül élnek, önmagukra vannak utalva. A családok egyre kevésbé töltik be a természetes védőháló szerepét, a gondozási funkciókat. Emiatt az intézményes ellátások arányának és jelentőségének növekedése jellemző. A megoldandó probléma Fontos a szociális alapszolgáltatások fejlesztése, megerősítése, a hozzáférés biztosítása, mert várhatóan növekedni fog az étkezetés, házi segítségnyújtás és a nappali ellátás iránt az igény a rendelkezésre álló igényfelmérések alapján. Problémát okoz, hogy a nappali ellátásban részesülők nem tudnak nemenként elkülönített helyiségben pihenni. A közösségi terek szűkössége korlátot szab a foglalkoztatásnak. A nappali ellátás esetében nem mindig oldható meg, hogy intim környezetben tudják fogadni az ellátottakat. Az épület adottságai nem teszik lehetővé az igényeknek, életkori sajátosságoknak megfelelő ellátás biztosítását. Házi segítségnyújtást ellátó személynek nincs biztosítva a gondozói iroda, ahol a szükséges dokumentálást el tudná végezni az ellátottakra vonatkozóan. Étkeztetés tekintetében kevés a hely az ellátotti és a köznevelésben részt vevők részére. Szeretnék külön helyiségben ellátni a szociális étkeztetésben résztvevőket, ezzel megfelelő és nyugodt környezetet biztosítani. A projektjavaslat célja Mindezek megoldását kívánjuk a projekt létrejöttével megvalósítani. A jelenlegi kihasználatlan épület felújítására kerülne sor, valamint az OTÉK előírásoknak megfelelő, akadálymentes bővítésre, amely magába foglalja a többfunkciós közösségi teret, a kiscsoportos foglalkozások színtereit, a pihenőszobákat, az alapszolgáltatási feladatok ellátását kiszolgáló irodákat. E projekt továbbfejlődési lehetőségeink színtereit biztosítaná. A beruházás megvalósítása után kezdődhetne a minél magasabb színvonalú minőségre törekvő szolgáltatások biztosítása. Hosszú távú célunk, hogy nemcsak jól képzett munkatársakkal, hanem külső szakemberek segítségét igénybe véve valósítsuk meg az alapszolgáltatások körében betervezett szakmai munkát. A célcsoport igényeihez igazodva fontos a célcsoport részére korszerű, minden igényt kielégítő többfunkciós terek biztosítása. A nappali ellátásban részesülők foglalkoztatásának biztosítása. Gondozói iroda kialakítása a házi gondozónak. Szociális étkeztetésre vonatkozóan a projekt eredményeként a többi szociális alapszolgáltatással összehangoltan, koordináltan tudna működni az ellátás. Nagyobb figyelmet szeretnénk fordítani a friss nyugdíjasok rétegére, akik ezt a változást nehezen élik meg. Szeretnénk hasznosságtudatukat továbbra is fenntartani, számítanánk önkéntes munkájukra. Meghívott előadók által tartott különböző előadásokat (orvos, gyógyszerész, stb.) tervezünk. A várható eredmény: a társadalomba való rugalmasabb beilleszkedés lehetőségének megteremtése, az idősek célcsoportjánál az élhetőbb élet lehetőségének biztosítása (szépen, emberi méltósággal megöregedni, hogy érezzék, abban a városban, ahol éltek és dolgoztak, ott idős korban is megbecsült tagjai a közösségnek, így a társadalmi kirekesztődés csökkenne). Cél a rászoruló idősek ellátása, akik segítséget igényelnek önálló életvitelük fenntartásához, a szolgáltatásnyújtás biztosítása mellett minél tovább az otthonukban maradhassanak a segítségre szoruló személyek. A szociális igazságosság biztosítása, melynek alapja a lehetőségekhez való hozzáférés esélyegyenlősége. Ez megvalósul a szolgáltatások egymásra épülésével, a szolgáltatásnyújtás helyének a település központjában történő elhelyezkedésével, tömegközlekedési eszközzel való megközelíthetőségével. 2. Helyzetértékelés 2.1. A célcsoport bemutatása általánosan Ellátási terület Harta nagyközség és Dunatetétlen község közigazgatási területe. A projekt közvetett célcsoportjába tartozik Harta lakossága 3547 fő, Dunatetétlen lakossága 606 fő. A lakossági célcsoportba értendő a településen belül és külterületen élő személyek, szervezetek, illetve ezek csoportjai, amelyek életkörülményeit, működésüket a projekt végrehajtása közvetett vagy közvetlen módon befolyásolja. A helyi szociális ellátási területhez tartozó Harta és Dunatetétlen települések 2014. évi demográfiai mutatóiból kiderül, hogy az országos trendekhez hasonlóan fogy, és egyidejűleg öregszik a népessége. A Harta lélekszáma a 2013-as vizsgált évben 3547 fő volt. A lakosság nemek szerinti megoszlása szerint a településen a férfiak száma 1726 fő, míg a nők 1848 fős létszámmal voltak jelen a településen a vizsgált évben. Ez egyben azt is jelenti, hogy a férfiak aránya a településen 48,29%, míg a nők a lakosság 51,71%át reprezentálják. A születéskor várható átlagos életkor lassú növekedése mellett egyre inkább számítani lehet arra, hogy növekszik a demenciával küzdő idősek száma, amelyet a szakemberek jelenleg mintegy 200 000 főre becsülnek. Hartán is egyre többen igénylik a nappali ellátási formát azok közül az idősek közül is, akik mentális állapotuk miatt napközbeni felügyeletet igényelnek. Családtagjaik még aktív dolgozók, így nem tudnak annyi időt szánni a szüleikre, amennyi gondoskodást igényelnének. Az a jellemző, hogy leginkább a hozzátartozók kérik idős szüleik számára az ellátást. 2.2. A célcsoport általános szükségletei Az alapszolgáltatások Harta nagyközség közigazgatási területére valamint Dunatetétlen község területére terjednek ki. Mindegyik ellátási formában hétfőtől péntekig, heti 5 napon történik a szolgáltatás. Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában. • A rászoruló emberek számára - szükségleteikhez igazodó – segítségnyújtás. • Valós szükségleteken alapuló, célzott és differenciált ellátások biztosítása. • Az ellátottak pszichés állapotának folyamatos megfigyelése, az észlelt változások jelentése, lelki egészség védelme. • A veszélyeztetett személyek feltérképezése, problémáik hatékony megoldása. • A szakmai egységek munkájának összehangolása, koordinálása. • Jogszabályok által meghatározott dokumentáció vezetése. • Demenciában szenvedőknél a meglévő képességek megőrzése, az állapotrosszabbodás ütemének csökkentése. • Családi-és társas kapcsolatok ápolása, kiépítése, szinten tartása. • A szolgáltatások minőségének, színvonalának és hatékonyságának folyamatos fejlesztése. • Szükségletorientált szociális védőháló kialakítása, az ellátások egymásra építése, az átjárhatóság biztosítása 2.3. A fejlesztendő szolgáltatás jelenlegi struktúrájának bemutatása 2004 előtt Hartán nem volt intézményes szociális ellátás. Az óvodás gyermekek létszámcsökkenésének következményeként az óvoda épületében megüresedett az egyik külön bejáratú földszinti szárny. Ezt az adottságot és lehetőséget kihasználva létesült 2004 szeptemberében az Idősek Klubja, a Hartai Hársfavirág Szociális Központ jogelőd intézménye. Harta Nagyközség Önkormányzata és Dunatetétlen Község Önkormányzata 2013. július 1-jei hatállyal - a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 87.§-ában foglaltak szerinti - intézményfenntartó társulást hozott létre: Harta-Dunatetétlen Intézményfenntartó Társulás. Ettől az időponttól a társulás a Hartai Hársfavirág Szociális Központ fenntartója, mely a társulás településein élő rászorult személyek részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosítja. A társulás célja, hogy a feladatok összehangolásával, illetve a közszolgáltatások mikro-térségi szervezésével, gazdaságosabban, hatékonyabban és magasabb szakmai színvonalon történjen a lakosság szociális ellátása. A szociális szolgáltatásokat a fenntartók egyrészt ellátási kötelezettségből, másrészt a területükön élő lakosság alkotmányos jogainak érvényesítése érdekében nyújtják. Az intézmény személyes gondoskodás keretébe tartozó alaptevékenységein túl a szakmai és szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenysége: 1. Főzőkonyha működtetése és kapcsolódó szakfeladatok A. Szociális étkezés B. Óvodai étkeztetés C. Iskolai étkeztetés D. Egyéb vendéglátás A szolgáltatás célja, hogy napi egyszeri meleg étkezést biztosítson a szociális étkezőknek Hartán és Dunatetétlenen, a szociális étkezés keretén belül az intézmény nappali ellátásában részt vevő igénylőinek, valamint hogy gyermekétkeztetés keretében az óvodás gyermekek és az iskolai tanulók napi háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezésének biztosításáról gondoskodjon Hartán és Dunatetétlenen. Egyéb vendéglátás keretében a köznevelési intézmények dolgozóinak étkezését biztosítja. A szolgáltatást igénybevevők számára biztosítottak az étel minőségi és tápanyag feltételei a 67/2007. (VIII. 10.) GKM-EüM-FVM-SzMM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően. Az étel minősége és mennyisége rendszeresen ellenőrzésre kerül. Az étel tálalása a HACCP előírásainak megfelelően történik. Az étel zárt rendszerű szállító edényekben kerül kiszállításra a dunatetétleni intézmények tálaló konyhájára, az erre használatos gépkocsival. 2.4. Jelenlegi személyi feltételek bemutatása Jelenlegi személyi feltételeket az alábbi táblázat megfelelően szemlélteti: Az intézmény dolgozói létszámának alakulása létszám munkakör beosztás végzettség Nappali ellátás 1 fő vezető Intézményvezető nappali ellátás vezető Pedagógus, közoktatás vezető Szociális menedzser 1 fő szociális gondozó szociális gondozó Pedagógus Demens személyek nappali ellátása 1 fő szociális gondozó OKJ szociális gondozó és ápoló 1 fő mentálhigiénés szakember (osztott munkakörben) mentálhigiénikus Pedagógus (élelmezésvezető) A megfelelő képesítés megszerzésére beiratkozott Házi segítség-nyújtás 1 fő szociális gondozó szociális gondozó Általános ápoló, geriátriai ápoló 1 fő szociális gondozó szociális gondozó Érettségi+ OKJ szociális gondozó és ápoló 1 fő szociális gondozó szociális gondozó OKJ szociális gondozó és ápoló 1 fő szociális gondozó részmunkaidős szociális gondozó (heti 36 óra) OKJ szociális gondozó és ápoló 1 fő szociális gondozó szociális gondozó Képesítés nélkül (felmentéssel) Szociális étkezés 1 fő szociális segítő szociális segítő OKJ szociális gondozó és ápoló Konyha 1 fő élelmezésvezető (osztott munkakörben) élelmezésvezető Pedagógus, élelmezésvezető 1 fő szakács szakács Szakács 4 fő konyhalány konyhai kisegítő Nincs Összes létszám 15 fő 2.5. Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása Az intézmény a szociális alapszolgáltatások közül étkeztetést, házi segítségnyújtást, idősek nappali ellátását nyújt.

Támogatás aránya: 100 %
Megvalósítás vége: 2018.12.31