Orvosi rendelő felújítása Császártöltésen

A projekt keretében a Keceli u. 5. szám alatti ingatlan földszintjén működő egészségügyi ellátások infrastrukturális fejlesztése valósul meg, a költséghatékonyság és gazdaságosabb üzemeltetés elvével. Ebben az épületben működik az I. és II. számú felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi, egy iskola-orvosi, fogorvosi és területi védőnői ellátás. Császártöltés község lakosságának ellátására az önkormányzat feladat-ellátási szerződést kötött. Ennek keretében az INTERNIST Egészségügyi Bt. látja el a település II. számú vegyes háziorvosi körzetét. A személyes ellátásra kötelezett orvos Dr. Rigler Kálmán. A praxisban két ápolónő, és egy 2 órás laboratóriumi asszisztens dolgozik. Az I. számú vegyes háziorvosi körzet ellátását az ELEONÓRA Gyógyító és Kereskedelmi Kft. keretein belül Dr. Terentyák András biztosítja, egy körzeti ápoló segítségével. Ők látják el az iskola-egészségügyi feladatokat is. A területi védőnő közalkalmazotti kinevezéssel Wicker Jánosné. A fogorvosi ellátást Dr. Domokos Beatrix végzi, fogorvosi asszisztens Ráczné Knapig Rita. A fogászat egy területi ellátás alatt látja el Császártöltés és Érsekhalma lakosságát, mindkét településen külön rendelőben. Az ellátások által együttesen érintett területileg ellátott császártöltési lakosok száma 2423. Császártöltés Község Önkormányzatának célja a projekt keretében a település teljes lakosságának egészségügyi ellátást biztosító épület felújítása, amellyel egyrészt a betegek számára komfortos és modern rendelő alakítható ki, másrészt az érintett egészségügyi dolgozók részére élhető és élvezhető, veszélyforrást nem jelentő, a munkájukat segítő környezet jön létre. A mozgásukban korlátozottak számára megteremti azokat a lehetőségeket, amelyek jelenleg nem állnak rendelkezésre. Célja ezáltal az ellátások olyan szintre fejlesztése, amellyel a fekvő- és járóbeteg rendeléseket tehermentesíteni tudja, helyben minél több beteg definitív ellátását végzi. Az önkormányzat célja, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programjában foglalt kitűzéseit a projektben összpontosítsa az Alaptörvény által kimondott fő elvvel (XX. cikk: Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez), a Semmelweis Tervben foglalt alappillérrel (olyan egészségügyi rendszer jöjjön létre, amely mind a betegeknek, mind az egészségügyi dolgozóknak és a fenntartóknak a kiszámíthatóságot garantálja), illetve az Egészséges Magyarország 2014-2020 stratégia irányvonalával (a területi egészség-egyenlőtlenségek csökkentése), belehelyezve mindezt a Területi Operatív Program jelen felhívásában megfogalmazott fejlesztési elképzelésekbe. A projekt keretében önállóan támogatható tevékenységeként valósul meg a 6239 Császártöltés, Keceli u. 5. szám alatti rendelők és védőnői tanácsadó, valamint kapcsolódó helységeinek felújítása (belső burkolatcserék, festések, belső nyílászárók komplett cseréje, villamoshálózat korszerűsítése). Önállóan nem támogatható, választható tevékenység az orvosok számára beszerzésre kerülő eszközök (mely jelen dokumentum melléklete), valamint hűtéstechnikai rendszer kiépítésre. Kötelezően megvalósítandó elemként az épület projektarányos akadálymentesítése történik meg (a meglevő rámpa meghagyásával a pályázathoz csatolt akadálymentesítési terv alapján), energiahatékonysági intézkedésként a földszinti nyílászárók komplett cseréje és fűtéskorszerűsítés tervezett, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység. Szórt azbesztet az épület nem tartalmaz, így annak mentesítése a pályázatban nem releváns. Császártöltés Község Önkormányzata többsoron érvényesíteni kívánja közintézményeinek gazdaságos és költséghatékony, esetleg környezetkímélő üzemeltetését. Ezt tette a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0252 azonosító számú pályázat keretében is, melyben napelemes rendszert épített ki az Idősek Otthona, a Teleház, valamint a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános iskola épületén. A Kormány 206/2015. (XII.29.) Korm. határozata egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatására Császártöltés Óvodája, valamint Könyvtára került felújításra. A közintézményeinek sorában az egészségház a következő fejlesztési cél, mely jelen projekttel elérhető válik a település számára. A fejlesztendő ellátásokban összesen 8 munkavállaló dolgozik (2 háziorvos, 3 körzeti ápoló, 1 fogorvos, 1 fogorvosi asszisztens, 1 védőnő), emiatt a fejlesztés munkahely megtartó hatása jelentős. A pályázat konzorciumban valósul meg Császártöltés Község Önkormányzata, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. részvételével. A Hivatal a közbeszerzés lebonyolításában, a kft. szakmai tapasztalatával a projekt sikeres megvalósításához szükséges menedzsment tevékenységben vesz részt. Területspecifikus étékelési szempontoknak történő megfelelés: 1.1: Az ITP 3.2 A vidék fenntartható fejlesztése prioritás keretében megfogalmazott cél: - A vidéki települések és a külterületi lakott helyek életminőségének és vonzerejének növelése. Ezen belül "az egészségügyi és szociális ellátáshoz való hozzáférés és a közigazgatási szolgáltatások elérhetősége két szempontból kiemelkedően fontos a vidéki népesség számára: a működő szolgáltatások garantálják a kielégítő életminőséget, és mellette munkalehetőségeket is biztosítanak a helyi lakosok számára". A projekt az egészségügyi szolgáltatók infrastruktúrájának fejlesztésével megteremti az ellátások színvonalának növelését, az épület akadálymentesítésével mindenki számára könnyen elérhetővé tételét. Ezek együttesen hozzájárulnak a települési életminőség javításához. Az ITP 3.6 Közösségek önszervező, öngondoskodó és együttműködési készségének kibontakoztatása prioritásban foglaltak szerint az alábbi tartalmak kerültek megfogalmazásra: - Társadalmi-gazdasági aktivitás növelése, megtartó helyi társadalom - A társadalmi-gazdasági javakhoz való egyenlő esélyű hozzáférés javítása. A projekt az egészségügyi rendszer intézményi és eszközállományi fejlesztésével biztosítja a hatékonyabb egészségmegőrző tevékenységhez szükséges feltételeket, amellyel a munkából távoltöltött idő rövidülése várt, így a társadalmi-gazdasági aktivitás növelése. A területi egyenlőtlenségek csökkentésével, valamint az akadálymentesítéssel hozzájárul az egyenlő esélyű hozzáférések megteremtéséhez. 1.2: 1. Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások száma: 5 db 2. Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma: 4 db 2.1: Kiskőrösi járás: Kedvezményezett járás 2.2: Császártöltés: átmenetileg kedvezményezett település 3.1: A projektben rendelők felújítása, valamint eszközbeszerzés történik. Szolgálati lakás fejlesztése, illetve gépjármű beszerzés nem releváns. 4.1: A projekt keretében megújuló energiaforrás felhasználása nem tervezett. 4.2: A pályázat keretében nem tervezett környezeti szempontok alkalmazása a beszerzések során. 5.1: A projekt keretében önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 1. eszközbeszerzés 5.2: A fejlesztésben érintett ellátások egymással, valamint az alapellátás más szolgáltatóival szoros együttműködésben állnak (mint például gyógypedagógus, logopédus). A szakellátások területén széleskörű partnerséggel rendelkeznek. 5.3: A projekt keretében két háziorvosi, egy iskola-orvosi, egy fogorvosi, valamint egy védőnői szolgálat fejlesztése történik meg. Ezáltal négy szolgáltató, öt különböző alapellátás érintett. Pályázati felhívás kiválasztása kritériumainak történő megfelelés: 1.1: Semmelweis Tervhez kapcsolódóan: Az épületen tervezett energetikai korszerűsítések, valamint műszaki megoldások révén a projekt hozzájárul ahhoz, hogy egy olyan egészségügyi rendszer jöjjön létre, amely mind a betegeknek, mind az egészségügyi dolgozóknak és a fenntartóknak a kiszámíthatóságot garantálja Egészséges Magyarország 2014-2020. c. Stratégia: az elvárásoknak és előírásoknak megfelelő, modern (munka)környezet megteremtésével, valamint az eszközállomány korszerűsítésével a fejlesztés hozzájárul a jelenlegi ellátást biztosító egészségügyi dolgozók, a tapasztalt és szakképzett munkaerő megtartásához. 1.2: A projekt keretében két háziorvosi, egy iskola-egészségügyi, egy fogorvosi, valamint egy védőnői ellátás érintett. 1.3: A projekt kizárólag a Felhívásban szereplő támogatható ellátások fejlesztésére irányul, azokkal kapcsolatosan a jelenlegi elmaradottság, valamint eszközállományi- és intézményi infrastrukturális hiányosságok leküzdését célozza. 1.4: Kiskőrösi járás: kedvezményezett járás. 2.1: A fejlesztésben érintett vegyes háziorvosi ellátások meghaladják a felhívásban korlátként szereplő ellátotti számot. Az I. számú körzet esetében 1399 fő, a II. számú körzet esetében 1024 fő az ellátottak száma (ennek megfelelően a projekt által érintett lakosság száma: 2423 fő). 2.2: A fejlesztésre kerülő praxisok mindegyike érvényes OEP finanszírozási szerződéssel, valamint működési engedéllyel rendelkezik a pályázathoz csatolt adat összesítőkben foglaltak szerint. 2.3: A célcsoport körében igény- és véleményfelmérés készült, melynek eredménye a Megalapozó Dokumentumban összegzésre és bemutatásra került. 2.4: A projekt keretében tervezett intézkedések kizárólag a Felhívás 3.1 pontjában található támogatható tevékenységeket tartalmaznak, azok mindenben megfelelnek a Felhívás 3.2 pontban foglalt műszaki-szakmai tartalommal, illetve megvalósítással kapcsolatos elvárásoknak. 2.5: A projekt keretében beszerzett eszközök a háziorvosi, valamint védőnői tevékenységek végzéséhez szükséges, meglévő, de elhasználódott állapotú tárgyi feltételek cseréjére, illetve rendelkezésre nem állóak beszerzésére irányul (defibrillátor cseréjére, illetve a méhnyakrák szűrés végzéséhez szükséges eszközök beszerzése). Ezek segítségével a helyben biztosítható szűrővizsgálatok száma bővül, illetve a mentők megérkezéséig biztosítható sürgős életmentés elvégzéséhez szükséges feltételt biztosítja. 3.1: Az önkormányzat, valamint az egészségügyi szolgáltatók a tervezés során egyeztettek a fejlesztésről, abban foglaltak szükségszerűségében egyetértenek és erről nyilatkoztak a pályázat mellékletében. 3.2: A mérföldkövek logikai felépítése összhangban van a Felhívás 3.2. pontjában rögzített "Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások" ponttal. Az első három mérföldkő elérésének tervezett dátuma a Felhívás 3.2. pontjában javasolt ütemtervnél (támogatási szerződés hatálybalépésétől számított 6, 12, illetve 18 hónap) lényegesen korábbi. Ennek indoka, hogy összhangban a támogatási kérelem „Projekt előkészítettsége” pontjában bemutatott, már megkezdett munkafolyamatokkal a Felhívásban javasolt időráfordítás teljes kihasználása nem szükséges. 3.3: A Megalapozó Tanulmányban foglaltak szerint a jelenlegi személyi struktúra az ellátotti számból adódó esetszámot hatékonyan ellátja. 4.1: A projekttel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő kockázatok a Megalapozó dokumentumban összegyűjtésre kerültek. Azok bekövetkezésének esélyeit, valamint hatásait megvizsgáltuk. Felmerülésüknek elkerülése érdekében tett intézkedések bemutatásra kerültek. 5.1: A fejlesztésben tervezett defibrillátor beszerzése a sürgős életmentéshez szükséges, amely az alaptevékenység kiegészítéseként nélkülözhetetlen eszköz. A méhnyakrák szűrés elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzése révén a helyben biztosítható szűrővizsgálatok száma bővítésre kerül. 5.2: A projekt keretében nem kerül sor több egészségügyi ellátás integrálására, azonban a település összes egészségügyi szolgáltatójának komplex fejlesztése megtörténik a beruházással. A fejlesztésben háziorvosi ügyelet, valamint praxisközösség nem kerül kialakításra, fejlesztésre. 5.3: A projekt keretében nem történik új építés. 6.1: A projekt keretében tervezett egészségügyi infrastrukturális fejlesztés hozzájárul a település lakosságának magasabb színvonalon történő ellátásához, ezáltal a munkaképesség fenntartásához, és az életminőség javításához. Az akadálymentesítés megteremti az egyenlő esélyű elérhetőséget. 7.1: Az önkormányzat egyéb ágazati OP-kból megvalósult, vagy megvalósuló pályázatai, valamint jelen fejlesztés közötti szinergia a Megalapozó Dokumentumban bemutatásra került (mint pl.: KEOP pályázatok). Ezek kapcsolódásának alapja a közintézmények gazdaságos és költséghatékony, illetve környezetkímélő üzemeltetésének megteremtése. 8.1: Az önkormányzat, valamint az egészségügyi szolgáltatók közötti megállapodások, valamint szerződések határozatlan időre szólnak, a támogatási kérelem mellékleteként csatolásra kerültek. 8.2: A fejlesztéssel érintett lakosok száma 2423 fő, amely nagysága a beruházás hosszútávú szakmai fenntarthatóságának igényét alátámasztja. 8.3: A fejlesztés keretében tervezett műszaki tartalmak az épület gazdaságos és költséghatékony üzemeltetését eredményezik, ezáltal hozzájárulva a környezetterhelés csökkentéséhez. 8.4: A tervezett energiahatékonysági intézkedések révén az ellátások intézményi működtetési költségei csökkenni fognak. 9.1: A projekt keretében erősen leromlott állapotú egészségügyi intézmény fejlesztése valósul meg, a várótermi elhasználódott bútorzat korszerűsítésre kerül. A jelenlegi eszközállományban fellelhető, rossz állapotú defibrillátor a sürgős életmentések során elengedhetetlen. A méhnyakrák szűréshez szükséges eszközök beszerzésével bővül a végezhető szűrővizsgálatok köre. 10.1: A Támogatási kérelem "Költségek listája" fejezetében foglalt költségek megfelelnek a Felhívás 5.7. pontjában foglalt, az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárásoknak, valamint azok az 5.6. Az elszámolhatóság további feltételeiben szereplő fajlagos korlátokat nem haladják meg. 11.1: A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá az adott területi szereplőre vonatkozó kötelező releváns indikátorteljesítéshez. 11.2: Indikátor vállalások: - Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok száma: 5 - Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság száma: 2423 fő - Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma: 4 A Felhívás 3.2 pontjának történő megfelelés: A projektben tervezett fejlesztések az éghajlatváltozással és természeti katasztrófákkal szemben ellenállóak, a területre jellemző körülményeket figyelembe véve a beruházásnak klímakockázata előre láthatólag nincs. A tervezett fejlesztéseknek nincs negatív hatása a környezet ökológiái állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra és ezekről a pályázat mellékletében az önkormányzat, a tervező, valamint a rehabilitációs szakértő együttes nyilatkozata benyújtásra került. A tervezés során az egyetemes tervezés elvei érvényesítésre kerültek, ezt a mellékelt műszaki leírás és akadálymentesítési tervfejezet tartalmazza. A projekt keretében infokommunikációs akadálymentesítés tervezett az akadálymentesítési tervben foglaltak szerint. Az önkormányzat rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, amelyet a pályázat mellé mellékelt, illetve az elérhető www.hep.tkki.hu oldalon. A projekt esetében költség-haszon elemzés készítése nem releváns. A fejlesztéssel érintett épületre a TOP-3.2.1 felhívás keretében nem történik támogatás igénylése, erről a pályázat mellékleteként nyilatkozat csatolásra került. 3.2.1: a) A fejlesztésben öt alapellátás érintett (fogorvos, védőnő, két háziorvos, iskolaorvos) b) A projektben egy helyrajzi számon, egy épületben levő egészségügyi szolgáltatók fejlesztésére kerül sor. c) A fejlesztési igényekről a nyilatkozat csatolásra került. d) A fejlesztésben minden egészségügyi ellátás tartósan betöltött. e) Háziorvosi szolgálat esetében az érintett, ellátott lakosság száma 2423 fő. f) A fejlesztéssel érintett ellátások érvényes OEP szerződéssel és működési engedéllyel rendelkeznek. g) A projekt során a felhívás ezen pontjában foglaltak figyelembe vételre kerültek. h) Új építés nem releváns. i) Funkció váltás nem releváns. j) Föld, telek, ingatlan vásárlása nem releváns. k) A fejlesztésben érintett épületrészben kizárólag a felhívásban támogatható tevékenységek működnek, arányosítás nem releváns a projektre. A fejlesztésben kizárólag a földszinten elhelyezkedő orvosi és védőnői helyiségeket érintő fejlesztések kerülnek megvalósításra. l) A helyszínrajz, jelenlegi és tervezett állapot bemutatása, műszaki leírás és fotódokumentáció a pályázat mellékleteként benyújtásra került. 3.2.2. a): a. Eszközbeszerzés tervezett a projekt keretében a háziorvos és a védőnő részére egyaránt, valamint a várótermi bútorok cseréje történik meg. Azok a vonatkozó rendeletekben, a Felhívásban szereplő, valamint a mellékelt megadott listában található eszközök, köztük egyszer használatos és fogyóeszköz nem szerepel. b. Sürgősségi ellátás nem érintett a projektben. c. A védőnő részére a mobil informatikai eszközök biztosítottak. A méhnyakrák szűrés végzéséhez szükséges eszközök közül a jelenleg rendelkezésre nem állók beszerzése megtörténik a projekt keretében. d. Iskola-egészségügyi szolgálat fejlesztése része a projektnek. e. A projektben mobil eszközként defibrillátor beszerzése tervezett. f. A várótermi bútorzat leromlott állapota miatt ülőpadok és asztalok beszerzése tervezett. g. A projektben alapellátás keretében végzendő szűrővizsgálatok elvégzését támogató eszközök beszerzése nem tervezett. h. Szemléltető eszközök beszerzése nem releváns. i. Nem releváns. j. A projekt keretében telekommunikációt, telemedicinát támogató ITC fejlesztés nem tervezett. b) Járműbeszerzés nem tervezett a projekt keretében. c) garázs/tároló építése nem tervezett d) szolgálati lakás fejlesztése nem releváns. 3.2.3: 1. A tervező külön nyilatkozott a pályázat keretében, hogy az önálló rendeltetési egységet alkotó földszint teljes nyílászáró cseréje, valamint fűtéskorszerűsítése történik oly módon, hogy tervek szerint a beruházást követően a vizsgált teljes épület legalább a Tanúsítási Kormányrendelet szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába essen, valamint a fűtési rendszer korszerűsítése esetén az építési-szerelési munkával érintett gépészeti rendszerek megfelelnek a „7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról” 1. melléklet V. részében foglalt követelményeknek. 2. Azbesztmentesítés: az épület nem tartalmaz azbesztet. 3. Az épületrészben (az önálló rendeltetési egységet alkotó földszinten) nem működik olyan tevékenység, amely a projekt keretében nem támogatható, így arányosítás nem releváns. 4. Ingatlankiváltás nem releváns. 5. A projekt keretében projektarányos akadálymentesítés történik a pályázathoz csatolt Akadálymentesítési tervben foglaltak szerint. 3.2.4: A mérföldkövek a felület "Mérföldkövek" menüpontja alatt rögzítésre kerültek. A műszaki-szakmai eredmények a felület vonatkozó menüpontja alatt feltöltésre kerültek.

Támogatás aránya:         100 %

Megvalósítás vége:       2018. 12. 31.