Kerékpárút építés Kecel és Imrehegy között a biztonságos közlekedés érdekében

:Általános cél, hogy olyan,a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedés valósuljon meg Kecel és Imrehegy között, mely hozzájárul a lakosság biztonságos, akadálymentes és közvetlen napi ingázáshoz,emellett a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez,az élhető környezet és közlekedés kialakulásához,ezzel elősegítve a települések lakosainál a társadalmi szempontból hasznosabb és erőforrás hatékonyabb közlekedési mód választását.A kerékpárszakasz megépítése hozzájárul a magyarországi folytonos kerékpárhálózat megteremtéséhez,kiegészíti Kecel kiterjedt kerékpár útvonalait.A fejlesztés igazodik a TOP 3. prioritási eredmény indikátorhoz,a beruházást követően növekedni fog „A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként kerékpáros közlekedési módot választók részaránya” érték.A projekt specifikus célkitűzése az imrehegyi munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeinek megteremtése,az imrehegyi iskolások biztonságos közlekedése valamint az egészséges életmód elterjesztése a lakosság körében.A település társadalmi rétegeinek mobilitási lehetőségei drasztikusan beszűkültek,a település élhetősége jelentősen csökkent,lakosainak életszínvonala jóval alacsonyabb az átlagnál.Ennek okai: Imrehegyen csak alsó tagozatos általános iskolai osztályok működnek,a 10-15 éves korosztály (29 fő forrás: KSH 2015.01.01-én) jelentős része Kecelre jár be általános iskola felső tagozatba.A településen hiányosak a szolgáltatások,ezért minden hivatalos ügyben az illetékes keceli intézményeket kell felkeresniük(orvos, jegyző, bevásárlás stb).A településen így arányosan a gépjárművekkel rendelkezők száma is kevesebb és a szociálisan rászorulók,segélyezettek száma is nagyobb.Egyetlen gyors és olcsó közlekedési eszköz a kerékpár számukra.A nyomvonal mentén található tanyavilág lakói is gyorsan és biztonságosan fognak tudni közlekedni.Megvalósítandó tevékenységek összefoglaló bemutatása:A projekt tartalma a Felhívás 3.1.1 A) pontjában rögzített „Települések közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása”,melyen keresztül lakott területen kívül eső munkahelyek is kényelmesen,biztonságosan és közvetlenül elérhetővé válnak kerékpárral.Jelenlegi állapot bemutatás:Kecel–Imrehegy közötti külterületen az 5309 jelű összekötő út mellett az 5+455 és 9+442 km szelvények közötti szakaszon épül kerékpárút.Az 5309 jelű külterületi összekötő út meglévő útburkolata 6,5 méter széles,a széleken nincsenek szegélyek.Az útkorona 10,5 méter szélességben került meghatározásra,úgy, hogy mindkét oldalra 2,0 méter széles útpadka került kijelölésre.A tervezett kerékpárút burkolat hossza 3976,16 méter.A tervezett nyomvonalban 38 db ív és 2 db iránytörés van,amit a fák és a közmű szerelvények,nyomvonalak kikerülése tett szükségessé.Magassági vonalvezetés:Az útszakasz meglévő útburkolatához, telekhatárokon lévő kerítések, kapuk magasságához igazította a tervező.A kerékpárút nyomvonala jelenleg részben szervízútként üzemelő földút sávjába,illetve zöld felületre esik.A zöld sávban a kivitelezés megkezdése előtt 20 cm vastagságban a humuszréteg eltávolításra kerül,ami a kivitelezés után a megmaradó zöld sávban,útárok rézsűn elterítésre kerül.Kerékpárút becsatlakozása:1.A tervezett burkolat kezdő szelvényében Kecelen 3588 Hrsz a belterület határvonalánál jelenleg is meglévő lakossági utca útburkolatához csatlakozik.2.Az imrehegyi végszelvénynél összekötésre kerül a közút és a település közúttal párhuzamos legszélső utcájának meglévő útburkolata, melyen a kerékpáros forgalom továbbhaladhat.Az összekötés Imrehegy 162/3 és 165/1 hrsz.-ú jelenleg földútként funkcionáló ingatlanokon kerül kiépítésre 45 méter hosszan és ez az új burkolat egyrészt sárrázó szerepét fogja betölteni,másrészt levezeti a kerékpárút forgalmát akadály- és zökkenőmentesen a meglévő alacsony forgalmú lakossági utcára.Indoklás:a vonatkozó jogszabályok alapján a földesútról burkolt útra,kerékpárútra történő felhajtáshoz e sárrázó kiépítése kötelező,e nélkül az építési engedély megszerzése ellehetetlenül.A megvalósítást szemlélteti a pályázathoz csatolt Helyszínrajz8 dokumentum. Keresztszelvények:A burkolat mindkét oldalára 0,5 méter széles padka épül.Ebből 0,35 méter széles sáv tömörített földpadka, 0,15 méter széles sáv pedig a kerékpárút pályaszerkezetével azonos burkolatot kap.Erre kerül felfestésre mindkét szélen a sárga színű 0,12 méter széles optika.A kerékpárút burkolat mellé a közút felőli oldalra szikkasztó árok épül,ami közös szikkasztó árok lesz a közúttal.Ennek egy része jelenleg is megvan.A kerékpárút tervezett burkolatszélessége 2,3 méter.A burkolat nyomvonala mellett jelenleg több helyen fa illetve fasor található.Ebből több helyen kitermelés szükséges.A tervezett kerékpárút közúttal ellentétes oldala mellé új fasor telepítését irányoztuk elő összhangban a Felhívás útmutatójával.A kerékpárút tervezett pályaszerkezete az alábbi:3 cm AC-8 kopóréteg,4 cm AC-16 kötőréteg,20 cm szórt alap,Tömörített altalaj.A kerékpárutat keresztező sárrázók burkolata ugyanezzel a rétegrenddel épül ki,de az alapot 30 cm vastagságban kell teríteni.A kerékpárút végén, Imrehegy területén új útburkolat épül a földút helyére,ami összeköti a közutat a település szélső utcájának burkolatával,valamint a kerékpárút forgalmát is burkolt felületen vezeti le a közútra,illetve a lakossági utca burkolatára.Közművek: A tervezett kerékpárutat érinthető közmű nyomvonalak a közműkezelőktől be lettek szerezve.Érinti a Tcom telefonkábelét, a gázvezetéket és az elektromos légvezetéktartó oszlopokat. Víz és szennyvíz csatorna az érintett útszakaszon nincs. A felszínen található közmű szerelvények a helyükön maradnak.Táblák: A kerékpárút megépítése során új közúti jelzések KRESZ táblák illetve burkolati jelek elhelyezése szükséges.Műtárgyak: Az érintett nyomvonalon jelenleg egy meglévő közúti híd van a közút burkolata és a Rekettye-Bogárzó csatorna kereszteződésében A tervezett kerékpárút is át lesz vezetve a csatorna felett.A keresztezési pont 12+835 cskm szelvény.Ide 2,0×2,0 méter belméretű előre gyártott keretelemes áteresz került betervezésre.A tervezett kerékpárút nyomvonalába 1 db romos, lakhatatlan épület van.A terv ennek elbontását irányozza elő,de tartalmazza a nyomvonal megépíthetőségét arra az esetre is ha az épületnek meg kell maradnia.Több helyen kerítést kell elbontani kapukkal együtt és ezeket beljebb helyezve újra fel kell építeni,ha lehetséges.Ha nem új kerítést és kaput kell építeni helyettük, csak átlátható anyagból építhetőek, hogy a kerékpáros forgalom észlelhető legyen,illetve fordítva a kerékpárosok is észleljék a telekre irányuló járműforgalmat.A projekt második eleme a Felhívás 3.1.2. C) a) pontjában nevesített „Autóbusz- közlekedés alap-infrastrukturális feltételeinek fejlesztése 2 autóbuszváró kialakításával.Az imrehegyi szakaszon a „Imrehegy földműves szövetkezet”névre hallgató, a projekt keretében tervezett kerékpárút 3+400-es szelvényénél lévő autóbusz megállók balesetveszélyes állapotban vannak. Az autóbuszról leszállók veszélyesen közvetlenül az úttestre szállnak le.Utasok:főként Imrehegyről Kecelre járó tanyasi gyerekek. A forgalom akadályoztatása nélkül nem tudnak a buszról leszállni.Többször történt baleset az autóbuszról való leszállást követően.A Felhívás 3.1.3. pontjának megfelelően Önállóan nem támogatható, kötelező tevékenység: Szemléletformálás. Célja, hogy minél több imrehegyi és keceli lakos válassza a kerékpárt fő közlekedési eszközének a napi ingázáshoz.Megvalósulna egy méltó, sajtónyilvános átadó ünnepség.Tervezett tevékenységek: az érintett keceli cégek DM levéllel történő bevonása, hogy munkahelyi szinten is ösztönözzék a munkavállalóik kerékpáros közlekedését; Rendszeres rovat megjelentetése a helyi újságban figyelemfelhívó és ösztönző céllal; Online közösségi kommunikáció; Néhány verseny szervezése: eljutási verseny különböző távokban (ezeken fontosnak tartjuk olyan nyeremények, repi anyagok kiosztását, melyek ösztönzik a jelenleg kerékpárt nem vagy csak ritkán használókat a kerékpárok előnyben részesítésére kellemetlen időjárási viszonyok között is -pl kerékpáros poncsó, esőkabát, vízálló táska, sárhányó, téli/ hidegebb időben történő biciklizéshez szükséges térdmelegítő, derékmelegítő, sapka, kesztyű, termo maszk, termo biciklis aláöltöző);Fixi, illetve hétköznapi bringás verseny ügyességi pályán, 500 métert rövid idő alatt megtevő goldsprint bajnokság; GPS-es biztonságtechnikai bemutatók; kerékpárszerelést és házi javítási/ karbantartási trükkökről szóló bemutató szervezése falunapon, rendezvényeken; az iskola tanárainak bevonásával kerékpáros kvíz, oktatás ügyességi játékokon keresztül. Tulajdonviszonyok bemutatása:Kecel–Imrehegy közötti külterületen az 5309 jelű összekötő út mellett az 5+455 és 9+442 km szelvények közötti szakaszon épül a kerékpárút.Kiindulási pont Kecel 0374/649 hrsz.Végpont Imrehegy 177 hrsz.A nyomvonalon 61 helyrajziszám érintett.2 imrehegyi belterületen található kivételével mindegyik hrsz külterületi.A nyomvonalat Általános mezőgazdasági terület besorolású területek övezik (Má-1).Művelési ágak:országos közút,kivett út,gyümölcsös,szántó,tanya,gazdasági épület,udvar,szőlő,legelő,árok.Magán tulajdonban van 49 terület,a Magyar Állam tulajdonában 1.A Magyar Állam nevében a KKK fog hozzájáruló nyilatkozatot kiállítani.A magán tulajdonban lévő területek tulajdonosai a projekt döntéselőkészítési szakaszában kerülnek felkeresésre,a tulajdonszerzés adás- vételi eljárás keretében kerül lefolytatásra.A területen EDF Démász vezetékjogok találhatóak. Műszaki- tartalmi elvárásoknak való megfelelés:A műszaki előírásoknak történő megfelelést a tervező nyilatkozatával igazolja a műszaki leírásban.Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak,a terv a KTSZ UME ÚT 2-1.201:2008 és ÚT 2-1.203:2010 műszaki előírás alapján készül. -Egyoldali kerékpárút tervezés történt,nem valósítható meg az irányhelyes kerékpáros közlekedés kialakítása tekintettel a hely hiányra.Kecel felől a bal oldalon az első 500 méteren lakóépületek miatt nem lehet kerékpárutat építeni, a minél kevesebb oldalváltás miatt az út másik oldala volt indokolt a kerékpárút helyszínélül. - A tervezéssel érintett útszakaszon az egységjármű forgalom 2026, illetve 1836 j/nap.A kerékpáros forgalom nagysága a tervezett útszakaszon 1000-2000 kerékpáros/nap/kétirány. -A Kiskőrösi Rendőrkapitányság 2016. március 9-én kelt szakvéleménye alapján a fejlesztés útvonalán, Kecel és Imrehegy között az 5309-es számú úton az elmúlt öt évben a személyi sérüléses balesetek száma 5 volt, ebből 2 halálos, 1 súlyos és 2 könnyű sérüléses. -A kerékpárforgalmi létesítményre történő jogosulatlan ráhajtás és parkolás megakadályozása érdekében a teljes hosszon a közút és a kerékpárút között árok kerül kiépítésre, lehetetlen ráhajtani a kerékpárútra. -A tervezett kerékpárutat érinthető közmű nyomvonalak a közműkezelőktől be lettek szerezve.Érinti a Tcom telefonkábelét,a gázvezetéket és az elektromos légvezetéktartó oszlopokat.Víz és szennyvíz csatorna az érintett útszakaszon nincs.A felszínen található közmű szerelvények a helyükön maradnak.Az útszakaszon a meglévő vízelhelyezés megmarad,a kialakult vízelvezetési rend nem változik. -A célállomások környezetében megvizsgálásra kerültek a biztonságos hosszú és rövid távú kerékpártárolás és kerékpárparkolás lehetőségek.Tekintettel a szakasz rövidségére,nem kötelező tervezni, és nincs is rá igény. Eddig nem részletezett Tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés: 2.1. A projekt a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI.26) Kormányrendelet értelmében kedvezményezett járásban valósul meg. 2.2. Imrehegy kedvezményezett a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet értelmében Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból. 3.1. A beruházás nyomvonala mentén elhelyezkedő gazdasági üzemek, vállalkozások száma jelentős.Ezzel a beruházás közvetlen vagy közvetett gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg,elősegíti a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeit.A kerékpárút vonzáskörzetében,a keceli szakaszon található a Tüskösi Pincészet Kft. telephelye és a Keceli Szennyvíztisztító telep.A nyomvonal mentén lévő termőföldeken őstermelők,egyéni vállalkozók gazdálkodnak,akik alkalmi munkavállalókkal dolgoznak (többnyire roma és román munkavállalók, akik hátrányos helyzetűek,szegénységükből adódóan saját járművel nem rendelkeznek).Tekintettel arra,hogy a két település között 4 km a távolság,az imrehegyi aktív korúak jelentős része jár kerékpárral Kecelre dolgozni.Kecelen és Imrehegyen is vannak nagyobb vállalkozások amelyek foglalkoztatnak a másik településről bejáró dolgozókat.Imrehegy: Loósz István baromfitenyésztő telephelye,Béla Borászati Kft.,Kardos Baromfi Kft.,Sipi és Társa Ipari és Kereskedelmi Kft.,Szarkás 56. Kft. (fűszerpaprika készítés),Szőlőfürt Mezőgazdasági Szövetkezet Imrehegy.Kecel: Pintér Művek,Perfekt & Design Kft.,Kecskés Építőipari Kft.,Modus Vivendi Kft.,Modus Operandi Kft.,VANEX Vas és Neonipari Kft.,Fejes és Társa Kft. 6.2.A beruházás nem vezet a környezet indokolatlan terheléséhez.A munkát törvényi előírások szerint csak szakkivitelező végezheti, így fel van készülve minden törvényi előírás betartására (hulladékszállítás). A gépek zajkibocsátása, rezgéskeltésük beszabályozott, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő. 4.1. A beruházás nem pontszerűen, hanem a megye integrált fejlesztési programjának részeként valósul meg. A vidéki települések és a külterületi lakott helyek életminőségének és vonzerejének növelése kiemelten definiált cél a megye Területfejlesztési Programjában. Ennek eléréséhez minden egyes település egyedi élhetőségének fejlesztése, az ott található jellegzetességek, értékek megőrzése elengedhetetlen. Ehhez jól kapcsolódik az életszínvonalat növelő jelenlegi beruházás. 4.2. A fejlesztés során létrejövő/felújított infrastruktúra energiaigényét legalább részben helyben megtermelhető, megújuló energiák felhasználásával (pl.: napenergia) elégíti ki.Ennek eszköze: a közúton történő átvezetésnél gyalogos átkelőnél legalább egy lámpa napelemmel történő energiaellátása lesz biztosítva. 5.1.A lakossággal partnerségi tervezés folyik. A lakosság hivatalos és nem hivatalos formában is kifejezte igényét a fejlesztésre.Kecel lakossága 8729 fő volt 2015. január 1-jén, Imrehegyé 712 fő.Február elején megjelent Keceli Hírek c. helyi újságban a pályázat összefoglalása és annak a képviselőtestületi ülésnek az összefoglalása, mely döntött a pályázat benyújtásról.A későbbiekben kerül megrendezésre lakossági fórum. 5.2.A projekt elősegíti a már megvalósult kerékpárutak hálózatosodását és egyben kapcsolódik korábbi 2007-2013-as időszakban közösségi forrásból finanszírozott operatív programból elnyert fejlesztéshez.Kecel kerékpárosbarát településnek mondható.Készült egy belterületi kerékpárhálózati tanulmány 2013-ban,melynek megvalósítására folyamatos a forrás keresésrészleteiben valósul meg.Kecel és Soltvadkert között épült kerékpárút uniós pénzből külterületen(KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. Budapest, KÖZOP-3.2.0/B-08-2009-0008),ez a belterületről indul Baja felé az 54-es mentén a Temetőtől a Szilosi városrészig. Kecelen további kerékpárút a központból Imrehegy felé a belterületen található (Kossuth utca végétől), ez vezet a jelen projekt felé. Van 1 kmnyi szakasz kb 2000 ej/nap forgalommal, mely nem érintett védett kerékpárúttal (a meglévő és az új között).5309-es jelű út mellett Kecel belterületi határától a vasút vonalig is elválasztott kerékpárút található.Imrehegyen kerékpárút Kecel és Kiskunahalas felé van. 

Támogatás aránya: 100 %
Megvalósítás vége: 2018.10.31