Kecel város belterületi csapadékvíz elvezetése

 A projekt célja, tervezett szakmai/műszaki eredmények: A projekt megvalósítási és egyben akcióterülete Kecel város teljes belterülete: a beavatkozással érintett területeken, a város több részén hiányosan, illetve nem megfelelő lejtéssel van a csapadékvíz elvezető hálózat kiépítve. A hálózat megfelelő műszaki állapotban történő kiépítése, teljekörűvé tétele igazodik a településfejlesztési tervekhez (településrendezési terv, belvízvédelmi terv). A Belvízvédelmi Tervben veszélyeztetett területként megjelölt, mély fekvésű területek közé tartoznak az alábbi – jelen fejlesztési tervben szereplő területek: Kendföldi utca, Tó utca, Gárdonyi utca, Dankó Pista utca, Kölcsey Ferenc utca, Barnakert utca. b) 3.1.1. A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható tevékenységek bemutatásával: Ab) A tervezett csapadékvíz csatorna ismertetése - A fejlesztés keretében földmedrű nyílt árok, DN300 beton áteresz, DN500 beton áteresz, Umweltechnik FO2 folyóka kerül kiépítésre a PET 2.2 pontjában részletezettek szerint. Ba) Tározó koztrása: tárgyi kotrásra szánt tározó Kecel 3523 hrsz-ú területen található. 3.2.2. A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan nem támogatható tevékenységek bemutatásával: b) A fejlesztés megvalósítása következtében minőségi paramétereiben megromlott, a fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sáv helyreállítása: Az út alatti átvezetéseket útbontással lehet megépíteni, emiatt szükséges az útburkolat sávos helyreállítása. f) Keresztező műtárgyak átépítése, kiváltása: A keresztező közművek kiváltása szükséges azokon a gáz és vízbekötéseken, ahol az árok alja alatt nem biztosítható a 80 cm-es földtakarás. A tervezett műszaki megoldásokhoz (keresztező műtárgyak átépítése, kiváltása, rekonstrukciója) tervezői indoklás kerül benyújtásra legkésőbb a projekt tartalmi előkészítéséhez kapcsolódó mérföldkő teljesítéséig (legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül). c) a felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése 1) A fejlesztés során az önállóan támogatható tevékenységek közül az A. Belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével és B. Belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározó fejlesztése, rekonstrukciója (tározó kialakítása) valósul meg (lásd PET 2.2). 2) A projekt a területi adottságokhoz és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez illeszkedik (a Projekt-előkészítő tanulmányban 2.6 pontjában került bemutatásra). 3) A felhívás e pontban szereplő előírásai az engedélyeztetési eljárás során kerülnek érvényesítésre (a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 10.-11. §-ában előírt feltételek teljesülésének igazolása, környezeti állapotfelmérés a beruházás megkezdése előtt). A projekt során csak pozitív környezeti hatások jelentkeznek, káros környezeti hatás nem, valamint a projektnek nincs előre látható klímakockázata: a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs. Natura 2000 területet a beruházás nem érint, nem zöldmezős beruházásként valósul meg, de egy hrsz. esetében külterületi részt is érint a fejlesztés. A klímakockázatról szóló nyilatkozat a pályázat mellékleteként benyújtásra került 4) A csapadékvíz elvezető rendszer terhelésének csökkentése a tározó tó kialakításával valósul meg. Az elérni kívánt cél, hogy a belterületen jelentkező fölös csapadékvizeket a tervezett szikkasztó tározóba kerüljenek elvezetésre, így mentesítve a belterületi ingatlanokat, létesítményeket a belvizek káros hatásai alól, ezáltal kielégítve a vizek helyben tartásának követelményét, valamint a káros többletvizek által okozott kártételek csökkentését, megszüntetését. A sűrűn beépített belterületen a csapadékvíz vízvisszatartás nem jelent hatékony megoldást, mert az így visszatartott vizek az ingatlanokban jelentős károkat okoznak a megemelkedett talajvízszint következtében, ennek érdekében a vízvisszatartás a jelenleg is mély fekvésű, időszakosan víz borította területen célszerű kialakítani. A fejlesztés által érintett területen (településen vagy településrészen) bekövetkezett csapadék-, belvízzel összefüggő káreseményeket a részletesen a Projekt-előkészítő tanulmány tartalmazza és ezek igazolására a belvízkészültséggel kapcsolatos dokumentáció csatolásra került. Kecel Város közigazgatási területén elrendelet védelmi készültségek (2006-2010): 2006. január 06. napján 10 órától I. fokú védekezési készültség került elrendelésre. Indoklás: December végén, január elején lehullott nagy mennyiségű csapadék (eső, hó) miatt a város egyes részein összegyűlt a víz. A víz gravitációs módon távozni nem tudott, a vízelvezető árkok és a befogadó Bogárzó csatorna tisztítása, a víz átemelése vált szükségessé. 2006. január 06-án 12 órától 2006. január 22-ig II. fokú védekezési készültség került elrendelésre. A védekezés kapcsán keletkezett határozatok a PET mellékleteként csatolásra kerültek. 2006. június 07. 18.00 órától került elrendelésre I. fokozatú védelmi készültség. Indoklás: A június elején lehullott nagy mennyiségű csapadék (eső) miatt a város egyes részein összegyűlt a víz. A víz gravitációs módon távozni nem tudott, a vízelvezető árkok és a befogadó Bogárzó csatorna tisztítása, a víz átemelése vált szükségessé. A védekezés kapcsán keletkezett határozat a PET mellékleteként csatolásra került. 2010. június 01. 16 órától került elrendelésre a belvízi veszélyeztetettség miatt I. fokú védelmi készültség. Indoklás: a lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt megnövekedett felszín feletti vizeket a Bogárzó csatorna teljes keresztmetszetben szállította -mely elérte a kritikus pontot- a kialakított szikkasztó árkok megteltek. A talajvíz a felső szinteken 30 cm-en megjelent és a várható további csapadék miatt a kialakult helyzet romolhatott volna. A védekezés kapcsán keletkezett határozat a PET mellékleteként csatolásra került. A PET mellékleteként csatolásra kerül a Kecel Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság által készített kimutatás, mely tartalmazza 2005-től napjainkig a dokumentált bel- és csapadékvízzel kapcsolatos védekezési eseményeket. A kimutatás alapján 2005-2009 között több mint 40 helyszínen volt védekezés, míg 2010-től napjainkig körülbelül 90 helyszínen. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által készített adatszolgáltatás a vízkár elhárítási beavatkozásokról a PET mellékleteként csatoljuk. Az adatszolgáltatásból látható, hogy 2011-2014. között több mint 20 alkalommal volt vízkárelhárítási beavatkozás. A beruházás keretében védendő értékek és a projekt összköltségének arányárát bemutató számítás szintén a PET-ben szerepel: A projekt által megvédett terület Kecel területére korlátozódik. Az önkormányzati vagyonkataszter alapján felmért védendő értéke (a Projekttel érintett területen elhelyezkedő ingatlanok könyv szerinti értéke (2016.07.19-én) került bemutatásra, mely 655 776 562.-Ft. Tekintettel arra, hogy a fent említett önkormányzati vagyon értéke magasan meghaladja a projekt teljes bekerülési költségét, a fejlesztési területen található további értékek objektív bemutatására nincs szükség. 5) A keresztező közmű kiváltások és a zárt csatornák vonatkozásában a felhívás által elvárt tervezői nyilatkozatok az 1. mérföldkőig benyújtásra kerülnek. 6) Csak a helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerülnek elvezetésre: a csapadékvizek helyben tartásáról, azok visszatartásáról gondoskodik a tervezett nyílt csapadékvíz csatornák alkalmazása és záportározó létesítése. 7. A megvédett területen található épített környezet értéke jelentősen meghaladja a beruházás összegét: az alátámasztó számítás a PET 1.7 pontjában került bemutatásra. 8. A Területi Vízgazdálkodási Tanács szakvéleménye az 1. mérföldkő során, a vízjogi engedélyes terv birtokában kerül megkérésre és ezt követően benyújtásra. A 9-15. pontokban foglalt kötelezettségeknek és szakmai elvárásoknak a projektgazda megfelel, illetve eleget fog tenni a projektfejlesztés és a projekt megvalósítása során. A 9. pontban említett szimulációs modellezés készítse a projekt összköltségéből és a települési lakosságszámból adódóan elhagyható. 16) A kötelező szemléletformálás tervezett költsége és tartalma a PET 2.3 pontjában bemutatásra került. A részleteket az 1. mérföldkő során mutatjuk be. 17) A projekt összköltségéből adódóan költség-haszon elemzés készítése nem szükséges. d) a felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése: 1.1 A projekt összhangban van a felhívás céljaival, és a támogatást igénylő megfelel a felhívás 4.2 és az ÁUF 2. pontjában foglatlaknak. 1.2 A település nem rendelkezik ITS-el. 1.3 A PET 2.2 pontjában bemutatott szakmai tartalom illeszkedik a területi adottságokhoz és 2.6 pontjában leírtak alapján illeszkedik a hatályos VGT-hez. 2.1.A helyzetértékelést vízügyi szakember közreműködésével készítettük, megfelelő szakmai alapossággal. 2.2 A védendő érték jelentősen meghaladja a beruházás értékét (számítás a PET 1.7 pontjában) 2.3 A 123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet alapján a fejlesztés nem érint sérülékeny vízbázis védőterületet. 2.4 A 27/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet alapján Kecel település a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen lévő település. 2.5 A fejlesztési munkák a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 19. pont. szerint magas talajvízállású területen is valósul meg. 2.6 A fejlesztés a 78/2008 (IV.3.)Korm rendelet értelmében természetes fürdőhelyet nem érint. 2.7-2.8- 2.9: A tervezett műszaki megoldások alapján biztosított a kijelölt területek védelme, a helyzetértékelésben bemutatott problémák megoldására megfelelően reagál – a vízgyűjtő terület levezetése teljeskörű lesz, a kedvező hatása a teljes településre kiterjed. 3.1 A korábbi – a település jelen beruházással érintett területe kapcsán felmerült káresemények, hiányosságok bemutatásra kerültek, elrendelés és megszüntetés jegyzőkönyvei csatolásra kerültek, valamint a védendő értékek bemutatása megfelelően alátámasztásra került, mely alapján a fejlesztési igény megalapozott. 4.1-4.2 A kockázatok felmérésre és beazonosításra kerültek, az egyes tevékenységek időbeli ütemezése egymásra épülő, logikus (PET. 2.12 pontja). 5.1 A projekt része a szemléletformálás, mely a PET 2.3 pontjában bemutatásra került. A részletes tartalom a projektfejlesztés szakaszában kerül kidolgozásra. 5.2 A projekt műszaki tartalma a vízvisszatartásra koncentrál a PET 2.8 pontjában leírtak alapján. 6.1 A projekt konzorciumban valósul meg, azonban nem más települések összefogásával, hanem a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. konzorciumában. 6.2 A fejlesztés gazdasági területi besorolású terület védelmére nem irányul. 7.1 A fejlesztés nem kapcsolódik más a TOP más intézkedéseinek projektjeihez illetve más ágazati OP-ok projektjeihez. 8.1 A fejlesztés fenntartásáért, üzemeltetéséért az önkormányzat műszaki csoportja (Telephely: Kecel, Béke tér 30.) felel. Állandó személyi állomány 2016-ban: 1 fő műszaki csoportvezető, 1 fő kertészeti vezető, 3 fő kertész, 2 fő gépszerelő, 2 fő erőgépkezelő, 1 fő asztalos, 1 fő festő, 1 fő gépkezelő, 2 fő portás. A fenntartáshoz kapcsolódó feladatok elvégzése érdekében az önkormányzat a szükséges műszaki kapacitásokkal rendelkezik (PET 2.13. pontja) 8.2 A jelen projekt keretében kiépülő belvíz elvezető hálózat tervezett éves értékcsökkenésének összege (nettó bekerülési költség 2%-a) felújítási kiadások formájában a belvíz elvezető rendszer állagmegóvására ráfordításra kerül. 9.1 Kecel Város Önkormányzata a projekt megvalósítása során vállalja, hogy legalább 1 fő hátrányos helyzetű helyi lakost bevon a kivitelezési munkákba. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban a szerződéses feltételekben előírja a fenti elvárásnak való megfelelést. 10.1 A tervezés során a költséghatékony megoldásokat helyezzük előtérbe. 11.1-2 A PET 2.2 pontjában bemutatott indikátor összhangban van a támogatási kérelemben szereplő indikátorral. A projekt során megépül 18 098 fm csatorna. e) A projekt terület- specifikus értékelési szempontok általi minősítése: 1.1) A projekt illeszkedik Bács-Kismun megye Területfejlesztési Programjának 2.2 fejezetéhez, hiszen a projekt hozzájárul a település külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képességének erősítéséhez. Ezen belül a vízkészlet-gazdálkodás, vízkárelhárítás és vízvisszatartás beavatkozásokhoz kapcsolódik. Hozzájárul a megyei specifikus célok teljesüléséhez: „A vállalkozásoknak és a lakosságnak vonzó települési környezet kialakítsa”. 1.2) A fejlesztéssel érintett bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 18 098 méter.(PET 2.2. pontja) 2.1) A projekt a Kiskőrösi Járásban valósul meg, mely a 290/2014. (XI.26) Kor. rendelet alapján Kedvezményezett járásnak minősül. 2.2) A 105/2015. (IV.23) Korm. rendelet alapján Kecel átmenetileg kedvezményezett település. 2.3) Kecel homokhátsági település a Bács-Kiskun Megyei ITP 4.2 pontja értelmében. 3.1) A projekt által érintett fejlesztési terület közvetlenül nem halad át Gip vagy Gksz besorolású területen. 4.1) A védendő területen történt káresemények igazolására fotódokumentáció és az önkormányzat belvízvédelmi készültség elrendeléséről szóló hatázozatai benyújtásra került. (PET 1.6. pont) 4.2) A fejlesztés által Kecel 3523 hrsz-ú területen található tározó kotrása történik, mely belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási célú tározó. (PET 2.2 pont) 4.3) A fejlesztéssel érintett utcák jellegéből adódóan kizárólag földmedrű csatornák kialakítására nincs lehetőség, (indoklás a PET2.4 pontjában), azonban vizek helyben tartása érdekben földmedrű csatorna és tározó tó rekonstrukciója kerül megvalósításra. 5.1) A projekt 2 önállóan támogatható tevékenységet tartalmaz, melyek a felhívás 3.1.1 pontja szerinti A/a és B/a tevékenységek. 5.2) A projekt 2 önállóan nem támogatható tevékenységet tartalmaz, melyek a felhívás 3.1.2 pontja szerinti b (útburkolat helyreállítás) és f (közmű kiváltás) pontokban meghatározott tevékenységek. 

Támogatás aránya: 100 %
Megvalósítás vége: 2018.12.31.