Háziorvosi rendelő és egészségház felújítása, energiahatékonyságának növelése Bácsszőlősön

Bácsszőlősön egészségügyi alapellátások terén két szolgáltató révén, három ellátást működtet. A Kossuth u. 18-20. szám alatti ingatlan a település egészségháza, amelyben egy felnőtt és gyermek (vegyes) körzetet ellátó háziorvosi szolgálat, iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás, valamint védőnői tanácsadás történik, illetve egy orvosi szolgálati lakás kap helyet. A fejlesztésben érintett ingatlan két külön helyrajzi számon nyilvántartott egységből áll, amely mára egy épületet alkot. A háziorvosi ellátási körzetben jelenleg 365 fő, az iskolaorvosi szolgálatban 8 fő érintett, a védőnő területi ellátása alá Bácsszőlősön jelenleg 19 fő tartozik. Bácsszőlős Község Önkormányzatának átfogó célja a települési lakosság átlagos egészségügyi állapotának javítása, az ehhez segítséget nyújtó alapellátások fizikális és eszközállományi infrastrukturális fejlesztése. Egy olyan környezet kialakítása, amely mindamellett, hogy a jogszabályoknak megfelelve külsőleg és belsőleg akadálymentesített a mozgásszervi, illetve az érzékszervi fogyatékossággal élők számára egyaránt, de ezenfelül hozzájárul az ellátások gazdaságos működtetéséhez, valamint a település esztétikai képének növeléséhez. Ezekkel megteremtve a lakosok számára méltó ellátási körülményeket, az egészségügyi szolgáltatók számára kellemes és felszerelt munkakörnyezetet. Az önkormányzat célja a kislélekszámú településen élők részére is biztosítani azt az ellátási színvonalat, amelyet nagyobb települések, városok el tudnak érni, tekintettel mind az épületi, mind az eszközállományi infrastruktúrára. Ezzel hozzájárul az országos szinten fennálló, egészségügyi rendszerben tapasztalható óriási különbségek csökkentéséhez. Az ellátás fejlesztésével a praxis értéke növekszik, vonzereje fokozódik. Az önkormányzat reméli az praxisok tartós betöltésének bekövetkezését, mindamellett, hogy a jelenlegi szolgáltatókkal történő együttműködés keretében a lakosok számára szakmailag nagyon magas szintű ellátás biztosított. A projekt során tervezett energetikai, valamint esélyegyenlőségi intézkedések révén az épület a hosszútávú költséghatékony, és mindenki számára egyenlően elérhető fenntarthatóságot teszi lehetővé. Bácsszőlős Község Önkormányzata a fejlesztés során érvényesíti az Alaptörvény által kimondott fő elvet (XX. cikk: Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez), a Semmelweis Tervben foglalt alappillért (olyan egészségügyi rendszer jöjjön létre, amely mind a betegeknek, mind az egészségügyi dolgozóknak és a fenntartóknak a kiszámíthatóságot garantálja), illetve az Egészséges Magyarország 2014-2020 stratégia irányvonalát (a területi egészség-egyenlőtlenségek csökkentése), belehelyezve mindezt a TOP-4.1.1-15 felhívás célkitűzéseibe. A projekt során a Kossuth u. 18.-20. szám alatti, két külön helyrajziszámon szereplő, de összességében egy épületet alkotó egészségház kerül felújításra. Két rendeltetési egység alkotja, a háziorvosi (és egyben iskolaorvosi), valamint védőnői szolgálatnak helyet adó épületrész. A projekt keretében a háziorvosi rendelő, valamint egészségház kerül fejlesztésre, melyek két helyrajzi és házszámon nyilvántartottak, de egy összefüggő épületet alkotnak. Itt kap helyet egy jelenleg erősen lelakott orvosi szolgálati lakás is. Önállóan támogatható tevékenységként az épületen tetőcsere valósul meg. Belső minimális átalakítások keretében akadálymentes mosdó lesz kialakítva, valamint a szolgálati lakás méretének terhére a háziorvosi várórész bővítésre kerül. A szükséges burkolatcseréket, valamint felújítási munkálatokat elvégzik. Az elektromos hálózat teljes korszerűsítésre kerül. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységként az orvosi szolgálati lakás (amely jelenleg erősen leromlott állapotú, lakhatatlansága miatt a közmunkások szociális helyiségeként szolgált) felújításra kerül, ezzel kedvezve és ösztönzőleg hatva a praxisok betöltésének. A fejlesztéssel érintett ellátások eszközállománya kiegészítésre a minimumfeltételekben foglaltak teljesítéséhez, valamint a meglevőek cseréjével, alapeszközön kívüliek beszerzésével korszerűsítésre kerül az ellátás. Az épület előtt 1 db parkoló kerül kialakításra. Fedett babakocsi tároló kerül biztosításra. Kötelezően megvalósítandó elemek között szereplő energiahatékonysági intézkedésként az épületen a külső nyílászárók teljes cserére kerülnek, a lábazat, a födém és a falak utólagos hőszigetelést kapnak. A helyiségek egy része talajnedvesség elleni szigeteléssel és aljzathőszigeteléssel kerül ellátásra. A tervezett fejlesztésekkel a jelenlegi HH (gyenge) energiaosztály helyett DD (korszerűt megközelítő) kategória érhető el. A projekt következtében arányos akadálymentesítés tervezett, amely nemcsak mozgáskorlátozottak, hanem az érzékszervi fogyatékossággal küzdők érdekeit is figyelembe veszik. A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság elemek a beruházás alatt megvalósításra kerülnek. Az épület nem tartalmaz azbesztet, vagy szórt azbesztet, így ezek mentesítése nem releváns. Bácsszőlős Község Önkormányzata az elmúlt évek során nagy pályázói aktivitással rendelkezett. Ennek keretében számos fejlesztést valósított meg, amellyel a települést élhetőbbé, a lakosok számára kellemesebbé tette. Ezek a beruházások kitértek például az utak megfelelő minőségen tartására (DAOP-3.1.1/B-08-2008-0055: "Zökkenőmentesen Bácsszőlősön", DAOP-3.1.1/D-2009-0001: "Új utakon Bácsszőlősön"), a közintézmények akadálymentesítésére (CÉDE pályázat: 0300372003D - Községháza akadálymentesítése, felújítása, átalakítása), vagy éppen szociális ellátásainak fejlesztésére (FVM TP-1-2015: Falugondnoki szolgálat fejlesztése Bácsszőlősön, SZFP-03020207: Szociális feladatokat ellátó gépjármű beszerzése, 03001304K: Mikrotérségi szociális konyha kialakítása, meglévő konyha felújítása). Jelen pályázat keretében elsőként van lehetősége az önkormányzatnak egészségügyi szolgáltatásainak fejlesztésére. Ezzel nemcsak az életterüket és a környezetüket tudja élhetőbbé tenni (mint az eddig pályázatokkal), hanem általános állapotukat és életvitelüket javíthatja az eszközbeszerzések által elvárt korszerű és pontos vizsgálatok, kezelések révén. - Megyei Területfejlesztési Programhoz való illeszkedés: Bácsszőlős Bács-Kiskun megye déli részén, a határ közelségében fekszik. Földrajzi fekvése és adottságai miatt mind társadalmilag, mind szociálisan és infrastrukturálisan elmaradott település. Hatványozottan küzd olyan problémákkal, mint a nagymértékben csökkenő és elöregedő népesség, az egészségügyi és szociális rendszer minőségének elmaradása, hiányossága, valamint a fejlesztési lehetőségek csekély elérhetősége. A projekt a település egészségügyi ellátásainak intézményi és eszközállományi feltételeinek olyan mértékű fejlesztését célozza, amellyel a jelenlegi elmaradott állapot megszüntethető és a mostani legmagasabb szintre emelhető, amelynek szinten tartása az elkövetkező években stabilan biztosítható. A fejlesztés az egészségügyi ellátás jogszabályi és előírási megfelelőségét teremti meg, ezáltal egyrészt csökkentve az országon belüli egészségügyi rendszerbeli különbségeket, másrészt hozzájárul a praxisok tartós betöltésének előidézéséhez. A helyben elérhető ellátások minőségi növelésével, a végzett szűrővizsgálatok körének bővítésével (az ehhez szükséges eszközök beszerzésével) a remények szerint a megelőző vizsgálatokra látogatók száma növekedni fog, ezáltal a korai felismeréssel és kezeléssel a definitív ellátások arányának fokozása a cél. Ennek következtében egyrészt a munkából betegség miatt távoltöltött idő rövidülése várt, ami a társadalmi-gazdasági aktivitás növekedését generálja (Közösségek önszervező, öngondoskodó és együttműködési készségek kibontakozása prioritás). Az akadálymentesítési intézkedések az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést biztosítják majd. A tervezett energiahatékonysági intézkedések hozzájárulnak a környezetkímélő működtetéshez. A projekt ezáltal összességében magában hordozza a települési életminőség javítását, vonzerejének növelését (A vidék fenntartható fejlesztése prioritás). - Vállalt indikátorok: - fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások száma: 3 - Újonnan épített, vagy felújított rendelők, tanácsadók száma: 2 - Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság: 365 - 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint a település a Bácsalmási Komplex programmal fejlesztendő járásban található. - A 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján Bácsszőlős Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, valamint Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések közé tartozik. - Hozzájárulás munkahelyteremtéshez: a fejlesztendő ellátásokban összesen 3 munkavállaló dolgozik (1 védőnő, 1 háziorvos, 1 körzeti asszisztens), a fejlesztés során 1 védőnői tanácsadó és 1 orvosi rendelő felújítása történik meg, illetve eszközbeszerzés kerül megvalósításra. A projekt konkrét munkahelyet nem teremt, a jelenlegi létszám megtartásával a jelenlegi helyettesítéssel betöltött praxisok tartós betöltésére törekszik. - Önállóan nem támogatható, választható tevékenységet tartalmaz a pályázat: - eszközbeszerzés - szolgálati lakás fejlesztése - 1 db akadálymentes parkoló kialakítása, fedett babakocsi tároló kialakítása - klímaberendezés felszerelése - Partneri és/vagy info-kommunikációs együttműködések: a fejlesztéssel érintett szolgáltatók a meglevő együttműködéseiket, partnerségeiket kívánja a továbbiakban is fenntartani. A beruházással kapcsolatos kockázatokat az önkormányzat megvizsgálta, azokat a Megalapozó Dokumentumban részletezettek szerint kezelte. A projekt nem rendelkezik klímakockázattal, illetve a TOP-3.2.1-15 felhívás keretében támogatás jelen fejlesztéssel érintett ingatlanra nem kerül igénylésre. A pályázat konzorciumban valósul meg Bácsszőlős Község Önkormányzata, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. részvételével. A hivatal a közbeszerzési eljárás lefolytatásában, a kft. szakmai tapasztalatával a projekt sikeres megvalósításához szükséges menedzsment tevékenységben vesz részt. 

Támogatás aránya:         100 %

Megvalósítás vége:       2018. 12. 31.