Étkezde épületének felújítása kapacitásbővítés, valamint házi gondozói iroda kialakítása érdekében Dunaszentbenedeken

A projekt bemutatása (háttere, indokoltsága) 1. A projekt javaslat és eredményeinek rövid összefoglalása A jelenlegi helyzet bemutatása Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának fenntartásában jelenleg két, a szociális törvény 57. § -ában is nevesített szociális feladat kerül ellátásra működési engedély alapján, az étkeztetés és a házi segítségnyújtás. A projekt célja a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás egy épületben történő integrálása, az erre a célra meglévő épület infrastrukturális és tárgyi eszközökkel való fejlesztése. Az épület jelenleg kihasználatlan, műszaki állapota leromlott, a külső és a belső nyílászárók régiek, a falak berepedezettek. Az intézmény tárgyi eszközökkel való ellátottsága szükséges, mert a jelenlegi eszközök hiányosak, szintén elavultak, cseréjük szükséges lenne. Akadálymentesítés részben megoldott. A megoldandó probléma A településen élők egészségi állapota egyre rosszabb tendenciát mutat, illetve a családtagok egyre sokasodó terhei mellett nem tudják felvállalni szeretteik napi rendszeres, legalább egyszeri meleg élelmének biztosítását. Egyre több az idős, magányos ember, akik ha nehezen is vallják be, nem tudják önmaguk étkeztetését megoldani, ezért a szolgáltatás el kívánja érni a településen élő rászoruló személyek étkeztetését. Jelenleg a konyháról kizárólag elvitellel oldható meg a szociális étkeztetés, melyet a házi gondozók látnak el. A házi segítségnyújtásra jelenleg 2 gondozó van. A házi gondozónak nincs megfelelő irodája. Ellátható személyek száma 18 fő. A szolgáltatás nyújtásának indoka a törvényi kötelezettségen túl az a településünkre is jellemző körülmény, hogy az időskorú (60 év feletti) lakosok aránya fokozatosan emelkedik, és növekszik közöttük az időszakonként vagy állandó jelleggel magukra maradók száma is. Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján előírt helyiségek nem adottak. A projektjavaslat célja A projektjavaslat eredményeként a fejlesztéssel érintett szociális alapszolgáltatások bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai az életvitelhez szükséges körülmények meg fognak felelni az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának. Az étkeztetés keretében a község közigazgatási területén ellátásban részesítik azokat a szociálisan rászorultakat, akiknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodniuk, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmenetileg nem képesek más módon biztosítani. A legfontosabb célja a község lakosságának igényeihez leginkább alkalmazkodó ellátási struktúra kialakítása, amelyben stratégiai tervezéssel kerül megalapozásra a szükséges fejlesztéseket és a hiányzó ellátások biztosítása. Alapvető cél a már meglévő szolgáltatások minőségének megtartása, lehetőségekhez mért javítása. Eredmények A társadalomba való rugalmasabb beilleszkedés lehetőségének megteremtése. A dolgozók munkája hozzájárul a fent említett ellátandó rászorulók szociális biztonságának megteremtéséhez és megőrzéséhez, mellyel tiszteletben tudjuk tartani a segítséget kérők autonómiáját. A szociális étkeztetés igénybevételének lehetősége kibővül a helyben étkezéssel, mely elősegíti az ellátottak szociális környezetének változását, társadalomtól való elszigetelődésüknek megelőzését. A házi gondozók megfelelő irodai körülmények között tudják feladatukat ellátni. 2. Helyzetértékelés 2.1. A célcsoport bemutatása általánosan A szociális étkeztetés ellátottak körébe azok a szociálisan rászoruló személyek tartoznak, akik a legalább napi egyszeri meleg étkezést önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen: • Életkoruk miatt rászorulónak kell tekinteni o a nyugdíjban, előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő, illetőleg öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személyt o a települési önkormányzat és munkaügyi szervektől folyósított ellátásban részesülő aktív korú nem foglalkoztatott személyt. • Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy egészben – nem tud gondoskodni • Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül. • Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. • Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik. Házi segítségnyújtás tekintetében, azok az időskorú személyek, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erővel nem képesek és róluk nem gondoskodnak. Az ellátásba bevont vagy bevonni tervezett személyek többsége ebbe a kategóriába tartozik. A helyzet kialakulása az alábbi okokra vezethető vissza: • az idős korral együtt járó gyengeség, mozgás és helyváltoztatás megnehezülése • a házastárs elhalálozása, magányosság • a családtagok távol élnek, munkabeosztásuk nem teszi lehetővé a rendszeres segítségnyújtást, vagy közömbösek Másik célcsoport azok a pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, valamint szenvedélybetegek, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. Településünkön kevés ilyen ellátásra igénylő van, de pl. alkoholfüggőség miatt, ami pszichés problémákat okoz, nem zárható ki ez a gondozási igény. Vannak továbbá azok az egészségügyi állapotuk miatt rászoruló személyek, akik az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak. Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ellátottaink, akik súlyos, gyógyíthatatlan betegség miatt korlátozottak mozgásukban, a mindennapi teendők ellátásban, segédeszköz igénybevétele nélkül nem képesek helyzetváltoztatásra, végtagjaikat nem tudják megfelelően használni, illetve látásuk gyengesége akadályozza őket életvitelük fenntartásában. Végül azok a személyek, akik rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükben történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. Egy-egy súlyos műtét vagy baleset a után lábadozó, az önellátást „újratanuló” ellátottal is számolunk. Fontos megjegyezni, hogy a fenti körülmények az esetek többségében nem egymagukban, hanem halmozottan jelentkeznek, ezáltal a házi segítségnyújtás még nélkülözhetetlenebbé válik. 2.2. A célcsoport általános szükségletei A fejlesztendő szociális alapszolgáltatásban ellátandó célcsoportok általános szükségletei megegyeznek a szolgáltatások esetében általunk megfogalmazott célokkal és feladatokkal. Az étkeztetés keretében elsősorban azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt maguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. A településen élők egészségi állapota egyre rosszabb tendenciát mutat, illetve a családtagok egyre sokasodó terhei mellett nem tudják felvállalni szeretteik napi rendszeres, legalább egyszeri meleg élelmének biztosítását. Egyre több az idős, magányos ember, akik ha nehezen is vallják be, nem tudják önmaguk étkeztetését megoldani, ezért a szolgáltatás el kívánja látni a településen élő szociálisan rászoruló személyek étkeztetését. A lakosság korösszetételében meghatározó az időskorúak száma, a róluk való gondoskodás fokozott odafigyelést, rendszeresen növekvő feladatot ad, mely ellátáshoz e szolgáltatás fenntartását az önkormányzatnak biztosítania kell. Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni: a) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak b) azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. c) Azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos elhelyezésre várakoznak. 2.3. A fejlesztendő szolgáltatás jelenlegi struktúrájának bemutatása Dunaszentbenedek Község Önkormányzata az étkeztetés szociális alapszolgáltatás ellátásáról az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten nem intézményi keretek között biztosítja. A feladatok ellátáshoz kapcsolódó bevételek és kiadások elszámolása a 107051 házi segítségnyújtás kormányzati funkció és a 889921 – szociális étkeztetés szakfeladaton történik. A szociális étkeztetés esetében munkanapokon a napi egyszeri meleg étel (ebéd) előállítása a főzőhelyen (Dunaszentbenedek, Kossuth utca 45.), amelynek helyben fogyasztása jelenleg nem megoldott, illetve főzőhelyről való elvitele, illetve lakásra szállítása (házi segítségnyújtás keretében) biztosított. Amennyiben az ellátást igénybe vevő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára, a diétás étkezés biztosított. A házi gondozók feladatukat kerékpárral, illetve szükség esetén önkormányzati gépkocsival való szállítás igénybevételével látják el Dunaszentbenedek község közigazgatási területén. A gondozónők a községben egy kialakított egy gondozási körzetben végzik feladataikat, a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentbenedeki Kirendeltsége nyitvatartási idejében. A gondozónők a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentbenedeki Kirendeltségi hivatal helységében érhetőek el. A házi segítségnyújtás gyakorisága igény és rászorultság alapján mindennapos vagy időszakos, módját, formáját és gyakoriságát a polgármester az egyéni gondozási tervben foglaltak figyelembe vételével határozza meg. 2.4. Jelenlegi személyi feltételek bemutatása Az étkeztetést igénylők segítését 1 fő szociális segítő végzi részmunkaidőben, 4 órában. A szociális segítő munkáját a polgármester és a házi szociális gondozók iránymutatásával végzi. Felelős a feladat színvonalas szakmai működéséért, a hatályos szabályok betartásáért, az ellátásban részesülők jogainak biztosításáért. A szociális segítőt távolléte esetén a házi szociális gondozó helyettesíti. A házi segítségnyújtás feladatait 2 fő kinevezett közalkalmazott végzi. Mindketten rendelkeznek az előírt szociális gondozó és ápoló végzettséggel. 2.5. Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása A hatékony szakmai munka érdekében a szociális étkeztetésben segítő rendszeres kapcsolatot tart a házi szociális gondozókkal, az ételt előállító élelmezésvezetővel /szakáccsal, valamint a konyhalányokkal. Kapcsolatot tart a település szociális és egészségügyi szolgáltatóival, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkatársaival, fogyatékosok érdekképviseleti szerveivel, civil szervezetekkel, az önkormányzati hivatallal. A házi segítségnyújtás szolgáltatás nyújtása kapcsán a házi gondozó és a szociális segítő a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével, az alábbi intézményekkel működik együtt: - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal: engedélyezési eljárás, működés ellenőrzése - Egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézmények: tájékoztatás, információk nyújtása és kérése, gondozási terv, (ápolási terv) elkészítése - Kis-Dunamenti Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat családgondozójával 2.6. A szolgáltatásnak helyt adó épület bemutatása A meglévő épület közösség ebédlőként üzemel. Állapota részben leromlott, kazáncsere szükséges. A rendelkezésre álló helyiségek kialakítása nem megfelelő irodai funkciók kialakítására. Akadálymentesítés nem került megfelelően kialakításra. Az épület nincsen szigetelve. 3. A projekt céljainak, bemutatása 3.1. A tervezett szolgáltatás illeszkedése a jelenlegi szolgáltatási struktúrába A pályázati kiírásban szereplő célokkal összhangban van a fejlesztés, miszerint az épület bővítésével javul az érintett alapszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése, elérhetősége, megvalósul az infrastrukturális fejlesztése. A szolgáltatások igénybevétele: A szolgáltatás igénybevétel a vonatkozó jogszabályi előírások szerint történik. Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő vagy törvényes képviselője a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentbenedeki Kirendeltségén benyújtott kérelem alapján igényelheti. Kérelméhez csatolni kell a támogatást igénylő rendszeres havi jövedelméről, - kiskorú igénybe vevő esetén a családban az egy főre jutó rendszeres havi jövedelemről, - és egyéb jövedelméről szóló igazolást. Az ellátás igénybe vételét a polgármester döntése alapozza meg a benyújtott kérelem alapján. A szociális segítő, illetve a házi szociális gondozók a következőkről gondoskodnak: - kérelem nyilvántartásba vétele - az ellátott értesítése a szolgáltatás biztosításának kezdetéről, időtartamáról, a fizetendő térítési díj megállapításáról, a fizetés módjáról, helyéről - megállapodás elkészítése Az ellátás igénybevételének feltétele a törvény által előírtaknak való megfelelés. A étkeztetés megszűnik: - a jogosult halálával - a határozott időre szóló megállapodás határidejének lejáratával Az étkeztetés megszüntetésre kerül: - az ellátást igénybevevő saját kérésére - ha az ellátott a térítési díjat nem fizeti, és fizetési kötelezettsége felszólítására nem tesz eleget - ha az ellátott előzetes bejelentés nélkül a szolgáltatást 30 napot meghaladó ideig nem veszi igénybe. Az étkezésért térítési díjat kell fizetni. A fizetendő térítési díj mértékét a Dunaszentbenedek Község Önkormányzat Képviselő-testülete évente rendeletben állapítja meg, a vonatkozó jogszabályi előírások, aktuális rendeletek szerint. A házi segítségnyújtás ellátás igénybevételének módja: 1. Kérelem A házi segítségnyújtás az igénybevevők számára önkéntes, melyet kérelemmel lehet igénybe venni, hivatali nyitvatartási időben. A házi segítségnyújtást igénybe venni kívánók jelzéssel élhetnek a házi segítségnyújtást végző gondozónőnél, vagy közvetlenül az önkormányzati hivatalnál. Jelzéssel élhet még az igénybevevő hozzátartozója, ismerőse, háziorvos, védőnő. 2. Gondozási szükséglet vizsgálata A szolgáltatás iránti kérelem alapján a jegyző kezdeményezi az erre szakképzettséggel rendelkező kijelölt szociális gondozónál ennek elvégzését. A kijelölt szociális gondozó igazolást ad a napi gondozási szükségletek vizsgálatáról. Ha a szakképzettséggel rendelkező kijelölt szociális gondozó véleménye alapján a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, az igénylőt tájékoztatni kell az idősotthoni elhelyezés lehetőségéről. 3. Egyszerűsített előgondozás A szociális gondozó a háziorvossal együttműködve egyszerűsített előgondozást végez. Ebben az esetben az előgondozást végző személy a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, szociális helyzetéről, egészségi állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy a szolgáltató, illetve intézmény által nyújtott szolgáltatás megfelel-e az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek. 4. Értesítés A kérelem elbírálása a polgármester hatásköre, melyről határozatban értesíti az igénylőt. A ház segítségnyújtás igénybevétele a térítés mentes. Az ellátást igénybevevő köteles bejelenteni a hivatalba, ha hosszabb ideig az ellátást a lakóhelytől való távolléte miatt nem igényli. 5. Megállapodás A polgármester és az ellátott vagy törvényes képviselője között létrejött megállapodás rögzíti - az ellátást igénybevevő adatait - az ellátást igénybe vevő, tartásra kötelezett személy, hozzátartozó adatait, elérhetőségeit - a szolgáltatás formáját, idejét, helyét - a gondozási tevékenység tartalmát - az ellátást igénybe vevő által igényel gondozás idejét - az ellátást igénylő által fizetendő gondozási óradíj összegét - panaszjogi gyakorlásának feltételeit - az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait A lakosság tájékoztatása a szociális étkeztetés szolgáltatásról a helyben szokásos módon, a községi hirdetőtáblákon történi kihirdetéssel, valamint a helyi önkormányzati tájékoztatókon keresztül történik. A házi segítségnyújtás szolgáltatás működéséről a település lakosai részére rendszeres és minden lakos számára hozzáférhető tájékoztatást kell nyújtani. Ennek érdekében a közzététel formái: - szórólapok, információs anyagok, - háziorvosok, szociális szolgáltatást végzők tájékoztatása, - fogyatékosok civil szervezeti, érdekképviseleti szervezeteinek tájékoztatása, - önkormányzat hirdetőtábláján információs, tájékoztató anyagok elhelyezése 3.2. A megvalósítás helyszínén működő szolgáltatások bemutatása A településen jelenleg nem működik más szolgáltatás, mely a fejlesztéssel érintett alapszolgáltatásokat ellátná. 3.3. A tervezett szolgáltatás célja, szükségességének bemutatása. A projekt célja az épület korszerűsítése, olyan létesítmény létrehozása, ami a napi szükségletek kialakításán túl biztosítja az ellátottak számára a komfortosságot. Az intézmény szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése. A projekt ennek a célnak teljes mértékben megfelel, mert az infrastruktúra létrehozásával megvalósulna a magasabb szintű szolgáltatás nyújtásának lehetősége. A jogszabályokban előírt elvárásoknak is jobban meg tudnánk felelni, így nemcsak az egyén, a környezete, a község, a régió, hanem Magyarország fejlődését is elő tudnánk segíteni. Étkeztetés tekintetében a projekt eredményeként a bővítésben kulturált, tágas környezetben tudják helyben elfogyasztani az ebédet a szociális étkeztetésben részesülők. A fejlesztés során a megvalósuló akadálymentesítés hozzájárul ahhoz, hogy az idős emberek az egészségi állapotuknak megfelelően önálló életet élhessenek. A társadalom mindazon tagjai, akik bármilyen oknál fogva (betegség, megváltozott munkaképesség, fogyatékosság, munkanélküliség, a család hiánya, családi körülmények változása, hajléktalanság, stb.) beilleszkedési zavarokkal küzdenek célcsoportnak tekintendőek. Normális életvitelük, megélhetésük mások közreműködése, külső segítsége nélkül nem biztosítható. Éppen ezért nagyon fontos azoknak a személy, tárgyi feltételeknek, eszközöknek a biztosítása, amelyekkel a felmerülő problémák a leghatékonyabban kezelhetők, úgy, hogy az egyén szabadságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsa, ugyanakkor a közösség védelme is megvalósuljon. A szociális ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférésnél alapelv az egyenlő elvű elbírálás, az ellátórendszer működésének átláthatósága, egymásra épülése és egymáshoz illeszkedése, a diszkriminációmentes gyakorlat. A szolgáltatások rugalmas módon igazodnak a helyi igények kielégítéséhez. 3.4. Az ellátások igényfelmérései Az igényfelmérés kiértékelése a 2. sz. mellékletben található. Étkeztetés: A szociális étkeztetés esetében munkanapokon a napi egyszeri meleg étel (ebéd) előállítása a főzőhelyen (Dunaszentbenedek, Kossuth utca 45.), amelynek helyben fogyasztása (Dunaszentbenedek, Kossuth utca 51. – nyitva álló helyiség), illetve főzőhelyről való elvitele, illetve lakásra szállítása (házi segítségnyújtás keretében) biztosított. Amennyiben az ellátást igénybe vevő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára, a diétás étkezés biztosított. A nyitva álló helyiségben biztosított a kézmosás lehetősége, nemenként elkülönített illemhelyiség, mozgáskorlátozott mosdó biztosított. Az étkeztetés 2015. évi adagszáma összesen 120, a következőképpen alakult átlagosan: - 0-6 év étkező 18 fő - 6 év felett 13 fő - szociális étkező 89 fő - for profit nincs A szociális étkeztetés igénybevételi módjának az alakulása: - helyben étkezők: 30 fő - kiszállítással étkezők: 29 fő - elvitelre: 30 fő Házi segítségnyújtás: Dunaszentbenedek Község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező önmaguk ellátására nem képes személyek számára biztosított alapvető ápolás, gondozás biztosítása, segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartásában, veszélyhelyzetek megelőzésében. A szolgáltatás nyújtásának indoka a törvényi kötelezettségen túl a településünkre is jellemző körülmény, hogy az időskorú (60 év feletti) lakosok aránya fokozatosan emelkedik, és növekszik közöttük az időszakonként vagy állandó jelleggel magukra maradók száma is. Ez utóbbi adódhat abból, hogy a családtagok napközben dolgoznak, és csak hétvégén tudnak több időt tölteni idős hozzátartozójukkal. Előfordul, hogy egyedülállóként élte le az életét a segítségre szoruló, vagy távol élnek a hozzátartozók, és adódnak olyan élethelyzetek is, amikor átmenetileg válik valaki képtelenné az önmagáról való gondoskodásra (pl. műtét, betegség utáni lábadozás). Önkormányzatunk az ilyen helyzetbe kerülő lakos számára kíván a feladatellátás biztosításával segítséget nyújtania szolgáltatás fenntartásával. Rendszeres teendők: étkezésben segítségnyújtás, takarítás, moss, vasalás, bevásárlás, személyi higiéné biztosítása, öltöztetés, ápolási feladatok, mobilizálás, téli időszakban fűtésben segítés, gyógyszerezés felügyelete, diéta ellenőrzése, pszichés gondozás, segítség a napi tevékenységek ellátásában, környezettel való kapcsolattartás elősegítése. Eseti feladatok: szüksége esetén szakrendelőbe, kórházba kísérés, vérnyomásmérés, kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésének segítése és használatának betanítása, gyógyszer felírása, kiváltása, szociális ügyintézés – segélyek, hivatalos ügyek intézésének szervezése, ház körüli teendők elvégzése. A gondozónő a házi segítségnyújtás során együttműködik a háziorvosi szolgálattal, a körzeti védőnővel, a kórházi szociális nővérrel, valamint egyéb egészségügyi ellátást vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel. Nem részesíthető házi segítségnyújtásban az a személy, aki fertőző beteg, illetve veszélyeztető állapotú elmebeteg. Az ellátottak becsült átlagos létszáma 18 fő az alábbi megosztásban: a) életkor szerint: 60-70 év közötti 4 fő 70 év felett 14 fő b) családi állapotuk szerint: egyedülálló: 12 fő családban él 6 fő c) lakáskörülmények szerint: komfort nélküli lakásban él 0 fő komfortos lakásban él 0 fő összkomfortos lakásban él 18 fő d) egészségi állapota szerint: önellátásra nem vagy alig képes 10 fő önellátásra segítséggel képes 8 fő e) ellátási szükséglet szerint: háztartás vezetésébe segítséget igényel 18 fő /ezen fellül/ tisztálkodásban, öltözködésben segítséget igényel 9 fő pszichés gondozás 3 fő ápolási feladatok ellátása 5 fő 4. A projekt eredményeként megvalósuló szociális és/vagy gyermekjóléti szolgáltatói tevékenység leírása 4.1. A megvalósítani kívánt szociális és/vagy gyermekjóléti szolgáltató működtetésének bemutatása Cél: a szociális étkeztetés, az idősek nappali ellátásának és család- és gyermekjóléti szolgálatnak megteremteni a mai kornak megfelelő infrastruktúrát, a környezet túl használatának elkerülése révén biztosítani egyrészt a környezet problémamentes működését, másrészt segíteni az emberhez méltó életminőség fennmaradását. Ezen feladatok működtetése és pénzügyi fenntarthatósága biztosított a feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulásból, a biztosított önkormányzati támogatásból, valamint az intézmény saját bevételéből. A szervezeti struktúra átszervezésével megoldható az új intézmény megfelelő személyi ellátottsága 4.2. A területi ellátási kötelezettség alapján ellátandó települések és lakosságszám bemutatása Dunaszentbenedek a Kalocsai járásban található kistelepülés, Kalocsától 15 km-re. Lakosság száma 2015-ben 895 fő. A község alapvető problémája a demográfiai helyzet alakulása. A lakosság az elmúlt években fokozatosan csökkent. Az egyes korosztályok mennyisége jelentősen átrendeződött. A migráció szempontjából az elvándorlás a jelentősebb. Viszonylag kevés a betelepülő. A természetes fogyás a jellemző, lassú ütemben, de folyamatosan a település elöregszik. Lakónépesség 2013. évben mélypontra süllyedt, de 2014-ben emelkedés tapasztalható. Az öregedési index viszont növekszik, mivel egyre nagyobb a 65 év felettiek száma. A lakónépesség szerkezete nem változott az előző vizsgálathoz képest. A nők aránya még mindig magasabb a férfiakénál. 65 év felett csak egy kis elmozdulást észlelhetünk a férfiak aránya felé. 4.3. A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek biztosításának bemutatása A feladatok ellátásához szükséges eszközökkel és a berendezési tárgyakkal csak részben rendelkezik az intézmény. A projekt keretében az 1. sz. mellékletben részletezett eszközök kerülnek beszerzésre. A megépülő épület biztosítja majd a szolgáltatások előírásoknak megfelelő környezetben való ellátását, melynek fenntartására megújuló erőforrások alkalmazása került betervezésre. 4.4. Szolgáltatástervezési koncepcióhoz való illeszkedés bemutatása Nem releváns 4.5. A fejlesztett/kialakított épület funkcióinak bemutatása Építés helye: 6333 Dunaszentbenedek, Kossuth utca 51. hrsz. 475. Felújítási munkák leírása: Bontások: Bejárati és előtér közötti ajtók, illetve előtér-ebédlő közötti ajtó a küszöbök magassága miatt. Belső válaszfalak a WC csoport helyén, a hozzá tartozó padló és falburkolatokkal együtt. Meglévő, előzőleg befalazott nyílás újbóli kibontása előtér-konyha-tálaló között. A meglévő cirkó kazán cseréje fali kondenzációs fűtőkazánra. Új munkák: Külső homlokzati hőszigetelés 10 cm, illetve padlásfödém hőszigetelés 15 cm vastagságban. Az étkezde felújítása során az akadálymentesítési előírásoknak megfelelően valósul meg az épület komplex akadálymentesítése. Nem engedélyköteles munkálatok. Az épület helyisége, kialakítandó funkciók: ebédlő, konyha – tálaló, mosogató, raktár, mosdók, öltöző, házi gondozói iroda. 4.6. A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti akadálymentes parkoló-férőhely létesítése Nem releváns 4.7. Konyha fejlesztés esetén az engedélyben szereplő adagszámokat, azok megoszlásának bemutatása Tálalókonyha kerül kialakításra, adagszámai: 89 fő. A teljes adagszám szociális étkeztetésre értendő. 4.8. Az energiatakarékos megoldások vagy megújuló energiaforrások alkalmazásának bemutatása Nem releváns 4.9. Új építés szükségessége Nem releváns 4.10. A projektben szükséges arányosítás bemutatása Nem releváns 4.11. Eszközlistán szereplő eszközök Felhíváshoz való megfelelőségének bemutatása Csak olyan eszközök, bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése valósul meg, amelyek megfelelnek az igénybevevők életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának, és a fejleszteni kívánt szociális alapszolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás nyújtásához szükségesek. A beszerzendő eszközök listáját megalapozó dokumentum 1. sz. melléklete részletezi. Eszköz megnevezése db 1. Venezia kancsó 1,5 l 42 2. Pronto evőkanál 150 3. Pronto evőkés 150 4. Pronto evővilla 150 5. ITALIA levesmerő 40 6. Kenyérkosár 40 7. Thermoláda 27,8 l 4 8. GN edény 1/1 - 65 mm rm. 12 9. GN fedő 1/1 rm. 12 10. OPÁL salátás tál 18 cm 40 11. OPÁL tányér 15,5 cm (zsömle) 150 12. Opál tányér lapos 27,3 cm 150 13. Opál tányér mély 22,5 cm 150 14. Opál salátás tál 24 cm 40 15. Opál tálka 16 cm 40 16. Monaco FB whiskys pohár 25 cl 204 17. ADDE szék 48 18. Melltorp asztal 12 19. Mosogató 2 20. Ételhordó hőszigetelt 35 l-es 6 21. Munkaasztal 2 22. Gázzsámoly 1 23. CORECO ERH-150 Italhűtő 1 24. ALFRIGO CN 700 ipari fagyasztó 1 25. Tároló szekrény 2 26. Panasonic NE-1027 ipari micro 1 4.12. Beszerzendő eszközök szakmai szempontból való megfelelőségének bemutatása A beszerezni kívánt eszközök, bútorok, berendezési és felszerelési tárgyak kiválasztása során figyelnek az igénybevevők életkori sajátosságaira, egészségi és mozgásállapotukra, valamint a fejleszteni kívánt idősek nappali ellátása és az étkeztetés alapszolgáltatások nyújtásához szükségesek. 4.13. Járműbeszerzés bemutatása Nem releváns 4.14. A tervezett szakmai struktúrához szükséges személyi feltételek biztosításának bemutatása A tervezett szakmai struktúrához szükséges személyi feltételek biztosítottak. 4.15. A megvalósítandó szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása Az intézmény a hatékony működés érdekében a továbbiakban is együttműködik a Megalapozó dokumentum 2.5 pontjában részletezett partnerekkel. Az együttműködések további lehetőségeinek módja kidolgozás alatt van. 6. Kapcsolódás A TOP-4.2.1-15 pályázati konstrukció keretében megvalósuló projekt egyéb projektekhez, fejlesztésekhez közvetetten is kapcsolódik. Természetesen áttételes kapcsolódások találhatóak a település más fejlesztéseinek eredményeivel. A település közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése elősegítik a majdani intézmény biztonságos megközelíthetőségét. 7. Kockázatok bemutatása 7.1. Kockázati tényezők bemutatása A kockázati tényezők bemutatását az 3. sz. melléklet nevesíti. 7.2. Az egyes kockázati tényezők bekövetkezési valószínűsége Az egyes kockázati tényezők milyen bekövetkezési valószínűségének bemutatását az 3. sz. melléklet tartalmazza. 7.3. A kockázati tényezők mérséklésére tervezett intézkedések ismertetése A kockázati tényezők mérséklésére tervezett intézkedések bemutatását az 3. sz. melléklet nevesíti. 8. Fenntarthatóság bemutatása 8.1. Létrehozott kapacitások fenntartásának biztosítása A felújított épület több szempontból gazdaságosan üzemeltethető lenne. Az épület hőszigeteltsége megfelelő lenne (külső hőszigetelés, ablakok), energiatakarékos világítótestek beszerelésével az energiafelhasználás csökkenne. A karbantartási költségek csökkennének. Megépülésével teljesülne a szakmai elvárásoknak megfelelő komplex akadálymentesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben előírt tárgyi feltételek megteremtése. A felújítás során a már meglévő egészséges, természetbarát zöld környezet nem sérül, hozzájárul ahhoz, hogy növekedjen. Az intézmény hosszú távú működése során egy központként működne, bármelyik lakos fel tudná keresni szociális problémájával, ahol segítséget kaphatna. A szolgáltatások egy helyen vannak a városközpontban, egymásra épülésükkel nagyobb esély lenne a különféle problémák gyors és hatékony megoldására. 8.2. Projekteredmények fenntarthatóságának szempontjai Pénzügyi: A projekt eredmények fenntarthatóságának vizsgálatára a pénzügyi elemzés pontban készített számítások szolgálnak. A pénzügyi-beruházási és működési költségek fedezetét szakmai, szervezeti szinten a projektbe bevont szakemberek szakmai háttere, a Pályázó tapasztalatai és munkatársainak felkészültsége biztosítja. A pénzügyi fenntarthatóság értékeléséhez és az igényelt támogatás mértékének meghatározásához a megalapozó dokumentáció segédleteként közzétett pénzügyi elemzést készítettük el. Szakmai: A létrehozott intézmény infrastruktúrája összhangban áll a Szakmai Programban vállalt célok tartalmával. A rendszeres szakmai továbbképzés és az együttműködő partnerekkel történő állandósult partneri együttműködés garantálja az elért szakmai eredmények megtartását és továbbvitelét. Az intézmény az elért eredmények, és a kialakított energiahatékonyság következtében a felszabaduló pénzeszközök segítségével továbbfejleszthető. Környezeti: A épület tervezése az energiahatékonyság jegyében történt. A mai modern társadalom nagy kihívása, egy tudatos és környezetkímélő élet és fenntartható fejlődés megvalósítása. 9. Terület-specifikus értékelési szempontok bemutatása Fejlesztés illeszkedik a megyei területfejlesztési program közösségek önszervező, öngondoskodó és együttműködési készségének kibontakoztatása prioritáshoz. Megvalósul a települési közszolgálatok elérésének javulása, a helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése. A fejlesztés révén érintett szociális alapszolgáltatások/gyermekjóléti szolgálat száma: 2 (étkeztetés, házi segítségnyújtás) A projekt a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI.26) Kormányrendelet értelmében kedvezményezett járásban valósul meg. Kedvezményezetti járás a 290/2014 (XI.26) Kormányrendelet alapján: Kalocsai. A projekt a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet értelmében Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett vagy jelentős munkanélküliséggel sújtott településen valósul meg: Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település és jelentős munkanélküliséggel sújtott település a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet alapján. A projekt elősegíti a fejlesztendő területen szociális munkások megtartását, mert a munkafeltételek minősége az infrastrukturális beruházással és eszközbeszerzéssel javul, mellyel a projekt hozzájárul a munkahelymegtartáshoz. A tervezett beruházás megújuló energiaforrásokat nem tartalmaz. 

Támogatás aránya:         100 %

Megvalósítás vége:       2018. 12. 31.