Egészségügyi komplexum kialakítása Hercegszántón

Hercegszántó község területén jelenleg külön épületben működik a felnőtt háziorvosi, a gyermekorvosi (és egyben iskola-egészségügyi), valamint a védőnői szolgálat. Mindhárom ellátás elmaradott, korszerűtlen körülmények között üzemel, amelyek sem a hatósági előírásoknak, sem a mai kor elvárásainak nem felelnek meg. A fenti épületekről ÁNTSZ állásfoglalás, egy esetben tervezői nyilatkozat készült, mely a pályázat része. A gyermekorvosi és védőnői ellátásnak helyt adó épületek előírásoknak történő megfeleltetésükhöz szükséges átalakítások, valamint az állagukból és állapotukból adódó munkálatok az ingatlanok adottságait felmérve a gazdaságosság és költséghatékonyság elvén nem teljesíthetőek. Ezért az önkormányzat a két egészségügyi szolgáltatót a település felnőtt háziorvosi ellátásának helyt adó épületbe (Kossuth L. u. 25/B) kívánja költöztetni. Az az épület, habár erősen felújítandó, és bővítésre szorul, mégis a leggazdaságosabban teremti meg a lehetőséget a minden elvárásnak és hatósági előírásnak megfelelő rendelők/tanácsadó kialakítására. Mindemellett a településen ezáltal egy modern egészségügyi komplexum jöhet létre, egy épületbe integrálva a lakosság számára nélkülözhetetlen alapellátásokat. Érintett ellátást nyújtók: - Dr. Koch Zsuzsanna, házi gyermekorvosi alapellátási szolgáltatást és iskola-egészségügyi és ifjúság-egészségügyi ellátást biztosító (KOCH-KISS Egészségügyi Szolgáltató Bt., Székhelye: 6500 Baja, Tél u. 98/B., Adószáma: 20234351-1-03, főtevékenység: 8621 Általános járóbeteg-ellátás) képviselője - Dr. Kovács Marianna, felnőtt háziorvosi alapellátási szolgáltatást biztosító (Dr. Kovács és Ecsedi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Székhelye: 4029 Debrecen, Cegléd u. 6., Adószáma: 13602475-1-09, főtevékenység: 8621 Általános járóbeteg-ellátás) képviselője - Rezákné Papp Éva területi védőnői alapellátási szolgáltatást biztosító (közalkalmazotti viszonyban, fejlesztéssel érintett szolgáltató: Hercegszántó Község Önkormányzata) Az önkormányzat a fejlesztés tárgyául szolgáló ingatlan felújításával, bővítésével egy, a lakosság és az érintett egészségügyi dolgozók számára méltó színvonalú, gazdaságilag és műszakilag is megfelelő komplexumot hoz létre. Célja ezáltal a jelenleg nagy, elsősorban infrastrukturális hiányosságokkal küzdő egészségügyi szolgáltatásainak modernizálása, a Helyi Esélyegyenlőségi Programjában is foglalt nem megoldott akadálymentesítések orvoslása. Az önkormányzat célja a településen kialakult, akadálymentesítés nélküli állapotok megszüntetése, ezáltal a prevenciós és szűrőprogramokhoz történő egyenjogú hozzáférés megteremtése mindenki számára. Az érintett ellátások fejlesztésével rávilágít arra, amit az Alaptörvény kimond (XX. cikk: Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez), a Semmelweis Tervben megcéloz (olyan egészségügyi rendszer jöjjön létre, amely mind a betegeknek, mind az egészségügyi dolgozóknak és a fenntartóknak a kiszámíthatóságot garantálja), illetve az Egészséges Magyarország 2014-2020 stratégia irányvonalába helyez (a területi egészség-egyenlőtlenségek csökkentése). Ezeket érvényesítve kívánja jelen felhívás keretein belül elérni saját, és az érintettek célkitűzéseit. A projekt keretében a Kossuth Lajos u. 25/B szám alatti ingatlan infrastrukturális fejlesztése valósul meg, a meglevő épület átalakításával és bővítésével. Ezzel minden jelenleg önkormányzati ingatlanban működő egészségügyi alapellátó integrációjával egy korszerű, modern egészségügyi komplexum jön létre. Önállóan támogatható tevékenységként belső átalakítás, funkcionális változtatások, valamint bővítés révén ebben az épületben kerül kialakításra a gyermek háziorvosi (egyben iskolaorvosi), felnőtt háziorvosi, valamint védőnői szolgálat rendelője. A meglevő talajon fekvő burkolatok elbontását követően új hő- és vízszigetelt talajon fekvő padló készül. A villamoshálózat felújításra kerül, mindhárom egység külön mérőórákkal kerül ellátásra. A meglevő padláslépcső átépítése megtörténik. Az épületen szükséges belső felújításokat, esztétikai munkálatokat elvégzik. Az épületre új tetőszerkezet kerül. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közül az épületben összesen 6 parkoló kerül kialakításra, melyek közül kettő előírásoknak megfelelő akadálymentes parkoló lesz. Polikristályos napelemes rendszer kiépítése tervezett megújuló energiaforrások használata érdekében. A rendelők klímatizálásra kerülnek a nyári túlmelegedés elkerülése érdekében. Kötelezően megvalósítandó energiahatékonysági intézkedés keretében az épület fal- és födémszerkezetének hőszigetelése megvalósul, a nyílászárókat korszerű, háromrétegű szigetelt fa nyílászárókra cserélik. A fűtéskorszerűsítése megtörténi kondenzációs kazán elhelyezésével. A belső- és külső akadálymentesítés a tervekben foglaltaknak megfelelően elkészül. A kötelező tájékoztatás és nyilvánossági elemek megvalósításra kerülnek a projekt során. Az épület azbesztet, vagy szórt azbesztet nem tartalmaz, így annak mentesítése nem releváns. Hercegszántó Község Önkormányzata a 2007-2013-as pályáztatási rendszerben élt a lehetőségekkel, és olyan fejlesztéseket keresett, amelyek a lakosság számára hasznos és szükséges célokra irányult. Ennek keretében került sor a Gábor-Áron utca, Alkotmány tér – Petőfi Sándor utca, Vöröshadsereg utca – Dózsa György utca útfelújítására, valamint a Dózsa György és Rákóczi Ferenc utcák felújítására (DAOP-3.1.1/B-2007-0143 és DAOP-3.1.1/B-2008-0004 pályázatok). A Vidéki Alapszolgáltatások fejlesztése kapcsán a Művelődési Ház, mint többfunkciós szolgáltató tér került korszerűsítésre, amelyben színházterem, klubterem, szakköri szoba, kondícionáló terem, valamint könyvtár található. Ezenfelül eMagyarország Pontok Internettel rendelkezik, megteremtve ezáltal egy társadalmi bázist a helyi lakosok számára a művelődésre, kikapcsolódásra és sportolásra. Szintén Vidéki alapszolgálatások fejlesztésére WV T5 mikrobusz került beszerzésre a tanyagondnoki szolgálat által végzett tevékenység zavartalan működtetése érdekében. Az alapszolgáltatásai közül szinte legfontosabb tényezőt jelentő egészségügyi ellátások mindeddig kimaradtak a támogatási forrásokból, azonban fejlesztésük nemcsak intézményileg és infrastrukturálisan, hanem társadalmilag is szükséges. Jelen projekt keretében összpontosul a régóta várt szakemberi, lakossági és önkormányzati szándék. - Megyei Területfejlesztési Programhoz való illeszkedés: Hercegszántó a déli határnál, Bács-Kiskun megye délnyugati részén található. Földrajzi elhelyezkedése miatt küzd a periférián levő települések jellemző problémáival, mint a népesség nagymértékű csökkenése, az elöregedő társadalom kiélezett jelensége, valamint a társadalmi, szociális és infrastrukturális elmaradottság. Ezek az önkormányzatoktól mielőbbi megoldást kívánó jelenségek, amelyekhez a kis települések nem feltétlenül tudnak forrást biztosítani. Ezért szükséges olyan támogatások keresése, amelyek célja egyezik a problémák megoldásaihoz vezető intézkedésekkel. Jelen projekt keretében Hercegszántó az egészségügyi alapellátásainak fejlesztésével olyan társadalmi előremozdulást kíván elérni, amely során a megelőzéshez kapcsolódó pontosabb diagnosztizálás, hatékonyabb állapotfelmérés révén aktívabb prevenciós tevékenység folytatható. Ezzel egyrészt megteremtheti az átlagos egészségi állapot javulását, hosszabbtávon a megbetegedések, esetleg halálozások számának csökkenését. Mindezzel hozzá kíván járulni a társadalmi-gazdasági aktivitás fokozásához (Közösségek önszervező, öngondoskodó és együttműködési készségek kibontakozása prioritás). Az akadálymentesítési intézkedések az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést biztosítják majd. A napelemes rendszer kialakítása hozzájárul a környezetkímélő működtetéshez. A projekt ezáltal összességében magában hordozza a települési életminőség javítását, vonzerejének növelését (A vidék fenntartható fejlesztése prioritás). - Vállalt indikátorok: Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások száma: 4 Újonnan épített, vagy felújított rendelők, tanácsadók száma: 3 Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság: 2098 fő - 290/2014 (XI.26): Bajai járás - kedvezményezett járás - 105/2015. (IV.23.): Hercegszántó: Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések közé tartozik - Hozzájárulás munkahelyteremtéshez: a fejlesztendő ellátásokban összesen 6 munkavállaló dolgozik (2 háziorvos, 2 körzeti ápoló, 1 általános asszisztens, 1 védőnő), a fejlesztés során 2 orvosi rendelő, 1 védőnői tanácsadó és kapcsolódó helységei kerülnek felújításra, eszközbeszerzés kerül megvalósításra. - A fejlesztés során a felújított infrastruktúra energiaigényét részben helyben megtermelhető, megújuló energia felhasználásával elégítjük ki (napelemes rendszer) - Több önállóan nem támogatható, választható tevékenységet tartalmaz a pályázat: eszközbeszerzés klímarendszer kiépítése megújuló energia hasznosítása az épület gazdaságosabb működtetése érdekében udvarfelújítás, udvarrendezés 4 db normál parkoló és 2 db akadálymentes parkoló kialakítása - Partneri és/vagy info-kommunikációs együttműködések: a fejlesztéssel érintett szolgáltatók a meglevő együttműködéseiket, partnerségüket kívánják a továbbiakban is fenntartani. A használt számítástechnikai rendszerük segítségével infokommunikációs együttműködésben is részt vesznek. A beruházással kapcsolatos kockázatokat az önkormányzat megvizsgálta, azokat a Megalapozó Dokumentumban részletezettek szerint kezelte. A projekt nem rendelkezik klímakockázattal, illetve a TOP-3.2.1-15 felhívás keretében támogatás jelen fejlesztéssel érintett ingatlanra nem kerül igénylésre. A pályázat konzorciumban valósul meg Hercegszántó Község Önkormányzata, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. részvételével. A hivatal a közbeszerzési eljárás lebonyolításában, a kft. szakmai tapasztalatával a projekt sikeres megvalósításához szükséges menedzsment tevékenységben vesz részt. 

Támogatás aránya:         100 %

Megvalósítás vége:       2019. 05. 31.