Egészségház korszerűsítése Dunszentbenedeken

Dunaszentbenedek és Uszód települések lakosságának egészségügyi ellátását területileg egybe tartozó körzetben végzik, mindkét községben külön rendelőben, elkülönített rendelési időben. Jelen projekt keretében Dunaszentbenedek kívánja fejleszteni a háziorvosi, valamint védőnői szolgálatnak helyet adó egészségházat, amely a Kossuth u. 51. szám alatt található. Az ellátásokban területileg két település teljes lakossága érintett. A háziorvosi körzethez Dunaszentbenedeken 855 fő, Uszódon 1050 fő tartozik. Az iskolaorvosi ellátásban a fejlesztésben érintett településen 13 fő vesz részt, utóbbin 51 fő. A védőnői praxishoz 89 fő tartozik, Dunaszentbenedek esetében 48, Uszód esetében 41 fő. Az önkormányzat az elmúlt évek során nagy gondot fordított az egészségház állapotának szinten tartására, mely érezhető az épület jelenlegi küllemén is. Korábban pályázati forrásból (Norvég Alap, Duna-Mecsek Alapítvány) megteremtette az akadálymentesítettséget, amely egy, a mai előírásoknak is megfelelő rámpát, valamint mosdót jelentett. Azonban ez a támogatási forrás, valamint az önkormányzat általi önerő nem tette lehetővé az egészségház energetikai szintjének növelését, a jelenlegi állapotromlások helyreállítását, sem az alapellátások eszközállományi fejlesztését. Belső korszerűsítések szintén nem történtek. Jelen projekttel az önkormányzat célja a lakosság számára alapvető fontosságú egészségügyi ellátások korszerűsítése, jelenleg egyértelmű elmaradottságuknak és hiányosságaiknak csökkentése. A tervezett fejlesztések következtében biztosíthatóvá válik a megfelelő környezetben történő ellátás kialakítása. Az épület energetikai korszerűsítése révén kezdetben az önkormányzat, valamint az egészségügyi szolgáltató számára jelentős közvetlen hatás várt, amely az intézménnyel kapcsolatos működési költségekben jelentkezik. Hosszútávon azonban a költséghatékonyság révén elért megtakarítások amellett, hogy hozzájárulnak a jelen projektben elért eredmények szinten tartásához, de lehetőséget teremtenek majd további fejlesztésekre (akár eszközállományi korszerűsítésre, akár egészségfejlesztési programokra), így a közvetlen hatás a lakosság számára közvetlenül elérhetővé válik. A projekt általános célja mindenek előtt a település lakosságának színvonalas, modern és megfelelő eszközállománnyal rendelkező, minőségi környezetben igénybe vehető ellátást biztosítani. Ennek következtében a beruházás hozzájárul az országra jellemző területi egészség-egyenlőtlenségek csökkentéséhez (Egészséges Magyarország 2014-2020. c. Stratégia), hiszen olyan fejlesztéseket kíván elvégezni, amely korszerűtlen intézményi, illetve eszközállományi ellátottsággal rendelkező praxisok fejlesztésére irányul. Jelen pályázat keretében lehetőség nyílik az ellátások komplex korszerűsítésére, amely a környezeti fenntarthatóság, esélyegyenlőség és gazdaságosság elvén alapul. Nemcsak az épület kellő infrastrukturális felújítása, hanem az eszközállomány javítása tervezett, amellyel a jelenlegi aktív egészségfejlesztő és megőrző tevékenységeik során végzendő szűrő és megelőző vizsgálatok megfelelő felszereltséggel végezhetőek majd. Az önkormányzat határozott tervei között szerepel, hogy a projekt hozzájárul a helyi népesség egészségtudatosságának fokozásához, a település átlagos egészségügyi állapotának javításához. A felújításra kerülő épület fejlesztésével élhető, komfortos, esztétikus környezet biztosítható mind a betegek, mind az egészségügyi dolgozók részére, az akadálymentesítés elemeinek kibővítése pedig a hátrányos helyzetű érintettek számára könnyebbséget hoz. A projekt keretében tervezett energiahatékonysági intézkedések megfelelve a Semmelweis Tervben foglaltaknak lehetővé teszik, hogy egy olyan egészségügyi rendszer jöjjön létre, amely mind a betegeknek, mind az egészségügyi dolgozóknak és a fenntartóknak a kiszámíthatóságot garantálja, ezáltal biztosabb, kiegyensúlyozottabb működtetést és fenntartást teremtve. Mind ezek hozzájárulnak a jelenlegi ellátást biztosító egészségügyi dolgozók, a tapasztalt és szakképzett munkaerő megtartásához (Egészséges Magyarország 2014-2020. c. Stratégia), ez eddigi jó kapcsolat megőrzéséhez. A projekt keretében a Dunaszentbenedek, Kossuth u. 51. szám alatti egészségház fejlesztésére kerül sor. Önállóan támogatható tevékenységeként az épület infrastrukturális fejlesztése valósul meg energetikai korszerűsítéssel, akadálymentesítési szabályoknak történő teljes megfelelőséggel. A rendelői épületben belső felújítási munkálatok, burkolatcserék tervezettek. Önállóan nem támogatható, választható tevékenység keretében eszközbeszerzésre kerül sor a jelenlegi hiányos tárgyi feltételek pótlásának megtételével. Az épület megújuló energiaforrásokkal kerül ellátásra, amely során gazdaságos és környezetkímélő működtetés valósul meg. Kötelezően megvalósítandó elemként az épület akadálymentesítési jogszabályoknak történő megfelelése felülvizsgálatra került. A rehabilitációs szakértő által kiállított igazolás alapján a bejárati ajtó szélesítése szükséges, egyéb elemek mindenben megfelelnek az előírásoknak. Az épület jelenlegi gazdaságtalan működtetése miatt teljes külső felület utólagos hőszigetelést kap, födémszigetelés kerül felhelyezésre. A külső nyílászárók teljes cseréje tervezett. A fűtésrendszer a meglévő korszerűtlen, elavult földgáz üzemű kazán helyett új földgáz üzemű, kondenzációs kazánnal kerül kialakításra. A kötelezően megvalósítandó tájékoztatás és nyilvánosság elemek a projekt során megvalósításra kerülnek. Az épület nem tartalmaz azbesztet, vagy szórt azbesztet, így annak mentesítése jelen beruházásra nem érvényes. I. Területspecifikus étékelési szempontoknak történő megfelelés: 1.1: Az ITP 3.2 A vidék fenntartható fejlesztése prioritás keretében megfogalmazott cél: - A vidéki települések és a külterületi lakott helyek életminőségének és vonzerejének növelése. Ezen belül "az egészségügyi és szociális ellátáshoz való hozzáférés és a közigazgatási szolgáltatások elérhetősége két szempontból kiemelkedően fontos a vidéki népesség számára: a működő szolgáltatások garantálják a kielégítő életminőséget, és mellette munkalehetőségeket is biztosítanak a helyi lakosok számára". A projekt az egészségügyi szolgáltatók infrastruktúrájának fejlesztésével megteremti az ellátások színvonalának növelését, az épület szabályszerű akadálymentesítésével mindenki számára elérhetővé tételét. A tervezett energetikai fejlesztésekkel és megújuló energiaforrások felhasználásával környezetkímélő működtetés válik valóra. Ezek együttesen hozzájárulnak a települési életminőség javításához. Az ITP 3.6 Közösségek önszervező, öngondoskodó és együttműködési készségének kibontakoztatása prioritásban foglaltak szerint az alábbi tartalmak kerültek megfogalmazásra: - Társadalmi-gazdasági aktivitás növelése, megtartó helyi társadalom - A társadalmi-gazdasági javakhoz való egyenlő esélyű hozzáférés javítása. A projekt az egészségügyi rendszer intézményi és eszközállományi fejlesztésével biztosítja a hatékonyabb egészségmegőrző tevékenységhez szükséges feltételeket, amellyel a munkából távoltöltött idő rövidülése várt, így a társadalmi-gazdasági aktivitás növelése. A területi egyenlőtlenségek csökkentésével, valamint az akadálymentesítéssel hozzájárul az egyenlő esélyű hozzáférések megteremtéséhez. 1.2: 1. Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások száma: 3 db 2. Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma: 2 db 2.1: Kalocsai járás: kedvezményezett járás. 2.2: Dunaszentbenedek: Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település. 3.1: A projektben rendelők felújítása, valamint eszközbeszerzés történik. Szolgálati lakás fejlesztése, illetve gépjármű beszerzés nem releváns. 4.1: A projekt keretében megújuló energiaforrás felhelyezése tervezett napelemes rendszer kiépítésével. 4.2: A pályázat keretében nem tervezett környezeti szempontok alkalmazása a beszerzések során. 5.1: A projekt keretében önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 1.eszközbeszerzés 2. megújuló energiaforrás felhasználása 5.2: A fejlesztésben érintett ellátások a kalocsai Egészségfejlesztési Irodával kampányjellegű együttműködésekben dolgoznak. A Mozgó Szakorvosi Szolgálat szakemberével partnerségben állnak. A Magyar Vöröskereszttel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, valamint a Harris Egészségügyi Szolgálattal kapcsolatban vannak. A szakellátásokkal infokommunikációs együttműködést tartanak fenn. 5.3: A projekt keretében egy háziorvosi, egy iskolaorvosi, valamint egy védőnői ellátás kerül fejlesztésre. II. Pályázati felhívás kiválasztása kritériumainak történő megfelelés: 1.1: Semmelweis Tervhez kapcsolódóan: Az épületen tervezett energetikai korszerűsítések, valamint műszaki megoldások révén a projekt hozzájárul ahhoz, hogy egy olyan egészségügyi rendszer jöjjön létre, amely mind a betegeknek, mind az egészségügyi dolgozóknak és a fenntartóknak a kiszámíthatóságot garantálja Egészséges Magyarország 2014-2020. c. Stratégia: az elvárásoknak és előírásoknak megfelelő, modern (munka)környezet megteremtésével, valamint az eszközállomány korszerűsítésével a fejlesztés hozzájárul a jelenlegi ellátást biztosító egészségügyi dolgozók, a tapasztalt és szakképzett munkaerő megtartásához. 1.2: A projekt keretében 2 szolgáltató, 3 szolgáltatás fejlesztése történik meg (vegyes háziorvosi, iskolaorvosi, és védőnői ellátás). 1.3: A projekt kizárólag a Felhívásban szereplő támogatható ellátások fejlesztésére irányul, azokkal kapcsolatosan a jelenlegi elmaradottság, valamint eszközállományi- és intézményi infrastrukturális hiányosságok leküzdését célozza. 1.4: Kalocsai járás: kedvezményezett járás. 2.1: A fejlesztésben érintett háziorvosi ellátás Dunaszentbenedeken 855, Uszódon 1050 főt foglal magában. A két település által alkotott praxis lakosságszáma együttesen 1905 fő. A védőnői ellátás által Dunaszentbenedeken 41, Uszódon 48 fő érintett. Az iskola-egészségügyi ellátásban Dunaszentbenedeken 13, Uszódon 51 gyermek érintett. 2.2: A fejlesztésben érintett ellátások érvényes működési engedéllyel és hatályos OEP finanszírozási szerződéssel rendelkeznek. A háziorvosi, valamint iskolaorvosi ellátás OEP szerződésének száma: 02C7690622/2, működési engedélyének száma: BK-04R/093/01145-2/2013. A védőnői ellátás OEP szerződése: 0211790092/2, működési engedélyének száma: 3500-4/2011. 2.3: A célcsoport körében igény- és véleményfelmérés készült, melynek eredménye a Megalapozó Dokumentumban összegzésre és bemutatásra került. 2.4: A projekt keretében tervezett intézkedések kizárólag a Felhívás 3.1 pontjában található támogatható tevékenységeket tartalmaznak, azok mindenben megfelelnek a Felhívás 3.2 pontban foglalt műszaki-szakmai tartalommal, illetve megvalósítással kapcsolatos elvárásoknak. 2.5: A projekt keretében beszerezni kívánt eszközök a háziorvosi és iskolaorvosi ellátás során helyben történő diagnosztizáláshoz, pontos kezelésekhez, illetve szoros betegkövetésekhez szükségesek, ezzel megkímélve az időseket, mozgásukban akadályoztatottakat, valamint a mélyszegénységben élőket az ezek eléréséhez szükséges utazásoktól. 3.1: Az önkormányzat, valamint az egészségügyi szolgáltatók a tervezés során egyeztetettek a fejlesztésről, abban foglaltak szükségszerűségében egyetértenek és erről nyilatkoztak a pályázat mellékletében. 3.2: A mérföldkövek logikai felépítése összhangban van a Felhívás 3.2. pontjában rögzített "Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások" ponttal. A felhívás szerinti első három mérföldkő elérésének tervezett dátuma a Felhívás 3.2. pontjában javasolt ütemtervnél (támogatási szerződés hatálybalépésétől számított 6, 12, illetve 18 hónap) lényegesen korábbi. Ennek indoka, hogy összhangban a támogatási kérelem „Projekt előkészítettsége” pontjában bemutatott, már megkezdett munkafolyamatokkal a Felhívásban javasolt időráfordítás teljes kihasználása nem szükséges. 3.3: A Megalapozó Tanulmányban foglaltak szerint a jelenlegi személyi struktúra az ellátotti számból adódó esetszámot hatékonyan ellátja. 4.1: A projekttel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő kockázatok a Megalapozó dokumentumban összegyűjtésre kerültek. Azok bekövetkezésének esélyeit, valamint hatásait megvizsgáltuk. Felmerülésüknek elkerülése érdekében tett intézkedések bemutatásra kerültek. 5.1: A beruházás keretében a preventív szolgáltatások fejlesztése történik, a beszerzendő eszközök nélkülözhetetlenek a magas színvonalú szűrések és pontos diagnosztizálások során. 5.2: A projekt keretében nem történik integráció, ügyeleti ellátás fejlesztése, sem praxisközösség kialakítása. 5.3: A projekt keretében nem történik új építés. 6.1: A projekt keretében tervezett egészségügyi infrastrukturális fejlesztés hozzájárul a település lakosságának magasabb színvonalon történő ellátásához, ezáltal a munkaképesség fenntartásához, az életminőség javításához. Az akadálymentesítés kiegészítése révén érvényesüli az egyenlő esélyű elérhetőség. 7.1: Az önkormányzat egyéb ágazati OP-kból megvalósult, vagy megvalósuló pályázatai, valamint jelen fejlesztés közötti szinergia a Megalapozó Dokumentumban bemutatásra került (mint pl.: KEOP és TÁMOP pályázatok). Ezek kapcsolódásának alapja a közintézmények energiahatékonyságának javítása, egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre irányuló támogatások igénybevétele. 8.1: A fejlesztéssel érintett ellátásokra vonatkozóan az önkormányzat határozatlan idejű szerződéssel rendelkezik, amelyek a pályázat mellékleteként benyújtásra kerültek. 8.2: A fejlesztésben érintett lakosság száma Dunaszentbenedeken 855 fő. Az ellátások területileg két települést foglalnak magukban: Dunaszentbenedeket és Uszódot, azonban mindkét településen külön rendelői intézmény, illetve rendelési idő biztosított, így alapértelmezettként a projekt közvetlen célcsoportjának a dunaszentbenedeki lakosokat tekintjük. A lakosok száma, valamint az általuk generált esetszám alátámasztja a fejlesztések hosszútávú szakmai fenntartásának szükségességét. 8.3: A fejlesztés keretében tervezett műszaki tartalmak az épület gazdaságos és költséghatékony üzemeltetését eredményezik, ezáltal hozzájárulva a környezetterhelés csökkentéséhez. 8.4: A tervezett energiahatékonysági intézkedések révén az ellátások intézményi működtetési költségei csökkenni fognak. 9.1: A projekt keretében egy energetikailag korszerűtlen, belül leromlott állapotú épület fejlesztése valósul meg. A tervezett eszközbeszerzések igazolják a jelenlegi eszközállomány állapotának elhasználódottságát, illetve a tárgyi feltételek hiányosságait (amelyek nem az alaptevékenységhez, hanem azon felüli egészségfejlesztési tevékenységhez szükségesek). 10.1: A Támogatási kérelem "Költségek listája" fejezetében foglalt költségek megfelelnek a Felhívás 5.7. pontjában foglalt, az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárásoknak, valamint azok az 5.6. Az elszámolhatóság további feltételeiben szereplő fajlagos korlátokat nem haladják meg. 11.1: A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá az adott területi szereplőre vonatkozó kötelező releváns indikátorteljesítéshez. 11.2: Indikátor vállalások: - Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok száma: 3 - Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság száma:855 fő - Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma: 2 III. A Felhívás 3.2 pontjának történő megfelelés: A projektben tervezett fejlesztések az éghajlatváltozással és természeti katasztrófákkal szemben ellenállóak, a területre jellemző körülményeket figyelembe véve a beruházásnak klímakockázata előre láthatólag nincs. A tervezett fejlesztéseknek nincs negatív hatása a környezet ökológiái állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra és ezekről a pályázat mellékletében az önkormányzat, valamint a tervező és a rehabilitációs szakértő együttes nyilatkozata benyújtásra került. A tervezés során az egyetemes tervezés elvei érvényesítésre kerültek, ezt a mellékelt műszaki leírás biztosítja. A projekt keretében infokommunikációs akadálymentesítés nem tervezett a rehabilitációs szakértői nyilatkozat miatt. Az önkormányzat rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, amelyet a pályázat mellé mellékelt, illetve az elérhető www.hep.tkki.hu oldalon. A projekt esetében költség-haszon elemzés készítése nem releváns. A fejlesztéssel érintett épületre a TOP-3.2.1 felhívás keretében nem történik támogatás igénylése, erről a pályázat mellékleteként nyilatkozat csatolásra került. 3.2.1: a) A fejlesztésben egy háziorvos, egy iskola-orvos, és egy védőnői ellátás érintett. b) A projektben egy helyrajzi számon, egy épületben lévő több egészségügyi szolgáltató kerül fejlesztésre. c) A fejlesztési igényekről a nyilatkozat csatolásra került. d) A fejlesztésben érintett egészségügyi ellátások tartósan betöltöttek, határozatlan szerződéssel rendelkeznek. e) A fejlesztésben érintett háziorvosi ellátás két települést foglal magában. Dunaszentbenedeken 855, Uszódon 1050 fő érintett. Mindkét településen külön rendelői intézmény, illetve külön rendelési idő biztosított a lakosok számára, így átjárások nem jellemzőek. Ennek következtében a fejlesztés közvetlen célcsoportjának Dunaszentbenedek lakosságát értjük. f) A fejlesztéssel érintett ellátások érvényes OEP szerződéssel és működési engedéllyel rendelkeznek. g) A projekt során az alábbiak szerinti megfelelőség biztosított: - az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet; - kötelező akadálymentesítés (3.2.3. pont); - energiahatékonysági korszerűsítés követelményeinek való megfelelés (3.2.3. pont); - Vegyes praxisok esetében önálló gyermek és önálló felnőtt rendelőhelyiség kialakítása nem támogatható. Vegyes praxis esetében a rendelő feltételeinek bővítéssel vagy új építéssel történő kialakítása a magasabb építészeti követelmények, azaz a gyermek körzetre megállapított feltételek mentén kell, hogy történjen. h) Új építés nem releváns. i) Funkció váltás nem releváns. j) Föld, telek, ingatlan vásárlása nem releváns. k) A fejlesztésben érintett épületben kizárólag a felhívásban támogatható tevékenység (háziorvosi, iskola orvosi és védőnői ellátás) működik, arányosítás nem releváns a projektre. l) A helyszínrajz, jelenlegi és tervezett állapot bemutatása, műszaki leírás a pályázat mellékleteként benyújtásra került. 3.2.2. a): a. Eszközbeszerzés tervezett a projekt keretében a Megalapozó Dokumentum mellékletében foglaltak szerint. b. Sürgősségi ellátás nem érintett a projektben. c. Védőnői szolgálat számára eszközbeszerzés nem tervezett tekintettel arra, hogy a szükséges mobil informatikai eszközökkel rendelkezik (erről a pályázat mellékleteként nyilatkozott), a méhnyakrák szűréshez szükséges eszközök beszerzését TÁMOP-6.1.3.A-13/1-2013-0001 Pilot jellegű szűrőprogramok kiterjesztésének támogatása című projekt keretében 2015.-ben megtették. d. Iskola-egészségügyi szolgálat fejlesztése része a projektnek. e. A projekt keretében több mobil eszköz beszerzése tervezett (Saver one pad automata, APMB 04 vérnyomás holter, pulzoximeter). f. A projekt keretében rendelői, illetve várótermi bútorzat kerül beszerzésre. A kivitelezés keretében hűtésre-fűtésre egyaránt alkalmas rendszer kerül kialakításra. g. Az alapellátás keretében végzendő népegészségügyi szűrővizsgálatokhoz használatos eszközik beszerzése nem tervezett. h.-i. A projektre nem releváns. j. A projekt keretében ITC fejlesztés nem tervezett. b) Járműbeszerzés nem tervezett a projekt keretében. c) garázs/tároló építése nem tervezett d) szolgálati lakás fejlesztése nem releváns. 3.2.3: 1. A projektben tervezett energiahatékonysági műszaki tartalom (fűtéskorszerűsítés) úgy tervezett, hogy az épület a beruházást követően elérje a „DD” korszerűt megközelítő energetikai osztályba kerüljön. A fűtési rendszer korszerűsítése esetén az építési-szerelési munkával érintett gépészeti rendszerek megfelelnek a „7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról” 1. melléklet V. részében foglalt követelményeknek. Erről a tervező nyilatkozata benyújtásra került. 2. Azbesztmentesítés: az épület nem tartalmaz azbesztet. 3. Az épületben nem működik olyan tevékenység, amely a projekt keretében nem támogatható, így arányosítás nem releváns. A fejlesztésben nem érintett védőnői ellátás elkülönülő épületben működik. 4. Ingatlankiváltás nem releváns. 5. A projekt keretében a szükséges akadálymentesítés megtörténik a pályázathoz benyújtott, rehabilitációs szakértő általi nyilatkozatban foglaltak szerint. 3.2.4: A mérföldkövek a felület "Mérföldkövek" menüpontja alatt rögzítésre kerültek. A műszaki-szakmai eredmények a felület vonatkozó menüpontja alatt feltöltésre kerültek.