Egészségház felújítása Akasztón

A projekt keretében fejlesztésre kerülő ingatlan az Akasztó, Szent István utca 1. szám alatti épület, amely otthont ad a település felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi, az ifjúság-iskolai orvosi, - és védőnői szolgálatának. A fejlesztésben 4 db egészségügyi szolgáltató, és 6 db alapellátás érintett. A területi ellátási kötelezettséggel érintett lakosság száma a háziorvosok praxisban 3405 fő (körzetenként 1748, illetve 1657 fő), 198 fő ellátott tartozik a védőnői szolgálat körébe (körzetenként 94 és 104 fő). A település 3405 lakosa megalapozza az ellátását hosszútávú működésének igényét és szükségességét. A projekt keretében nem történik munkahely teremtés, azonban a meglévő munkahelyek megtartáshoz hozzájárul: a fejlesztendő ellátásokban összesen 6 munkavállaló dolgozik (2 háziorvos, 1 körzeti ápoló, 1 orvosi írnok, 2 védőnő), a fejlesztés során 2 rendelő, 2 védőnői tanácsadó és kapcsolódó helységei kerülnek felújításra. Eszközbeszerzés nem kerül megvalósításra. Akasztó Község Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a település lakosságának egészségügyi alapellátásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésére, az elérhető szolgáltatások megfelelő színvonalának megteremtésére. Célja az egészségház infrastruktúrájának fejlesztése, valamint a rendelkezésre álló eszközállományának korszerűsítése a preventív ellátások arányának és minőségének növelése érdekében. A beruházással az épület energetikai korszerűsítése, valamint napelemes kandeláberrel történő felszerelése tervezett, amely következtében a működési és fenntartási költségek csökkenése, valamint a környezetre ártalmas anyagok kibocsátásnak mérséklése érhető el. Az ingatlanon megvalósítandó projektarányos akadálymentesítés révén a mozgásszervi és érzékszervi fogyatékossággal élők számára is szélesebb körben elérhetővé válik az ellátás, növelve ezáltal az ellátást igénybe vevők számát. Mindezekkel az önkormányzat hozzájárul a Helyi Esélyegyenlőségi Programjában kitűzött célok elérését, többek között „az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét. Az önkormányzat célja ezáltal, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programjában foglalt, egészségügyi és akadálymentesítési célkitűzéseit a projektben összhangba hozza az Alaptörvény által kimondott fő elvvel (XX. cikk: Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez), a Semmelweis Tervben foglalt alappillérrel (olyan egészségügyi rendszer jöjjön létre, amely mind a betegeknek, mind az egészségügyi dolgozóknak és a fenntartóknak a kiszámíthatóságot garantálja), illetve az Egészséges Magyarország 2014-2020 stratégia irányvonalával (a területi egészség-egyenlőtlenségek csökkentése), belehelyezve mindezt a Területi Operatív Program jelen felhívásában megfogalmazott fejlesztési elképzelésekbe. Önállóan támogatható tevékenységként kerül megvalósításra a nyeregtető kialakítása és mennyezeti szigetelés, a falak teljes szigetelése, a jelentős mértékű, részleges nyílászárócsere, részleges fűtéskorszerűsítés, villamossági és épületgépészeti rendszerek felújítása, kapcsolódó belső felújítások, festések. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységként megújuló energia hasznosításaként napelemes kandeláber kerül felhelyezésre, 1 db akadálymentesített parkoló kiépítése, projektarányos akadálymentesítés, emeleten egészségügyi szolgáltatói egységek helyiségeinek bővítése, a szolgálati lakások alapterületeinek terhére. Kötelezően megvalósítandó elemként tervezett az épület energiahatékonysági fejlesztése (födémszigeteléssel, külső hőszigeteléssel, majd nemesvakolat készítésével, külső nyílászárók cseréjével). A jelenlegi, előírásoknak nem megfelelő akadálymentesítés helyett a jogszabályokban foglalt projektarányos akadálymentesítés megtörténik (a pályázat mellékleteként csatolt akadálymentesítési terv alapján). A kötelezően megvalósítandó tájékoztatás és nyilvánossági elemek teljesítésre kerülnek a projekt során. Az épület azbesztet, vagy szórt azbesztet nem tartalmaz, így erre vonatkozó mentesítés a pályázatra nem releváns. Területspecifikus étékelési szempontoknak történő megfelelés: 1.1: Az ITP 3.2 A vidék fenntartható fejlesztése prioritás keretében megfogalmazott cél: - A vidéki települések és a külterületi lakott helyek életminőségének és vonzerejének növelése. Ezen belül "az egészségügyi és szociális ellátáshoz való hozzáférés és a közigazgatási szolgáltatások elérhetősége két szempontból kiemelkedően fontos a vidéki népesség számára: a működő szolgáltatások garantálják a kielégítő életminőséget, és mellette munkalehetőségeket is biztosítanak a helyi lakosok számára". A projekt az egészségügyi szolgáltatók infrastruktúrájának fejlesztésével megteremti az ellátások színvonalának növelését, az épület akadálymentesítésével mindenki számára elérhetővé tételét. A tervezett megújuló energiaforrás használatával környezetkímélő működtetés válik valóra. Ezek együttesen hozzájárulnak a települési életminőség javításához. Az ITP 3.6 Közösségek önszervező, öngondoskodó és együttműködési készségének kibontakoztatása prioritásban foglaltak szerint az alábbi tartalmak kerültek megfogalmazásra: - Társadalmi-gazdasági aktivitás növelése, megtartó helyi társadalom - A társadalmi-gazdasági javakhoz való egyenlő esélyű hozzáférés javítása. A projekt az egészségügyi rendszer intézményi fejlesztésével biztosítja a hatékonyabb egészségmegőrző tevékenységhez szükséges feltételeket, amellyel a munkából távoltöltött idő rövidülése várt, így a társadalmi-gazdasági aktivitás növelése. A területi egyenlőtlenségek csökkentésével, valamint az akadálymentesítéssel hozzájárul az egyenlő esélyű hozzáférések megteremtéséhez. 1.2: 1. Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások száma: 6 db 2. Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma: 4 db 2.1: Kiskőrösi járás: kedvezményezett járás. 2.2: Akasztó: nem tartozik a kormányrendelet hatálya alá. 3.1: A projektben rendelők felújítása valósul meg, szolgálati lakások kerülnek fejlesztésre. Eszközbeszerzés, illetve gépjármű beszerzés nem releváns. 4.1: A projekt keretében napelemes rendszer (kandeláber) kerül felhelyezésre. 4.2: A pályázat keretében nem tervezett környezeti szempontok alkalmazása a beszerzések során. 5.1: A projekt keretében önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 1. megújuló energiaforrás felhasználása (napelemes rendszer) 2. akadálymentes parkoló kialakítása 3. szolgálati lakások fejlesztése 5.2: A fejlesztéssel érintett ellátások és partnerségek: A Védőnői Szolgálat évente megszervezi a mammográfiás szűrést, valamint az óvodában és az általános iskolában megtartja a kötelező szűrővizsgálatokat. A terhes anyák gondozása, illetve nőgyógyászati rendelés is a Védőnői Szolgálatnál történik havonta két alkalommal. Egyéb szűrővizsgálatokhoz történő hozzáférést a kiskőrösi szakrendelő, illetve a kiskunhalasi kórház biztosítja. Az egészségügyi alapellátás az idősek számára helyben biztosított, szakellátásokat Kiskőrösön a Szakrendelőkben, illetve Kiskunhalason a kórházban tudnak igénybe venni. A Védőnői Szolgálat által évente megszervezésre kerül a mammográfiás szűrésre való eljutás díjmentesen Kecskemétre. A szociális ellátásokról megfelelő tájékoztatást kapnak az időskorúak, nemcsak a Polgármesteri Hivatalban, hanem a Családsegítő Szolgálatnál is. 5.3: A projekt keretében 2 háziorvosi, 2 iskola-orvosi, valamint 2 védőnői szolgálat fejlesztése történik meg. Ezáltal 4 szolgáltató, 6 különböző alapellátás érintett. Pályázati felhívás kiválasztása kritériumainak történő megfelelés: 1.1: Semmelweis Tervhez kapcsolódóan: Az épületen tervezett energetikai korszerűsítések, valamint műszaki megoldások révén a projekt hozzájárul ahhoz, hogy egy olyan egészségügyi rendszer jöjjön létre, amely mind a betegeknek, mind az egészségügyi dolgozóknak és a fenntartóknak a kiszámíthatóságot garantálja. Egészséges Magyarország 2014-2020. c. Stratégia: az elvárásoknak és előírásoknak megfelelő, modern (munka)környezet megteremtésével, valamint az eszközállomány korszerűsítésével a fejlesztés hozzájárul a jelenlegi ellátást biztosító egészségügyi dolgozók, a tapasztalt és szakképzett munkaerő megtartásához. 1.2: A projekt keretében 2 háziorvosi, 2 iskola-egészségügyi, 2 védőnői ellátás érintett. 1.3: A projekt kizárólag a Felhívásban szereplő támogatható ellátások fejlesztésére irányul, azokkal kapcsolatosan a jelenlegi elmaradottság, valamint intézményi infrastrukturális hiányosságok leküzdését célozza. 1.4: Kiskőrösi járás: kedvezményezett járás. 2.1: A fejlesztésben érintett 2 háziorvosi ellátás területileg 3405 főt foglal magában (körzetenként 1748, illetve 1657 fő). 2.2: A fejlesztésre kerülő praxisok mindegyike érvényes OEP finanszírozási szerződéssel, valamint működési engedéllyel rendelkezik. A háziorvosi alapszerződések száma: 0249640246/2 és 02C5380608/2. A védőnői szolgálat OEP alapszerződésének száma: 0210820001/2, 0210820001/2. 2.3: A célcsoport körében igény- és véleményfelmérés készült, melynek eredménye a Megalapozó Dokumentumban összegzésre és bemutatásra került. 2.4: A projekt keretében tervezett intézkedések kizárólag a Felhívás 3.1 pontjában található támogatható tevékenységeket tartalmaznak, azok mindenben megfelelnek a Felhívás 3.2 pontban foglalt műszaki-szakmai tartalommal, illetve megvalósítással kapcsolatos elvárásoknak. 2.5: Eszközbeszerzés nem történik a projektben, tekintettel arra, hogy a kötelezően előírt, minimum feltételekben szereplőekkel rendelkeznek, azok állapota megfelelő. 3.1: Az önkormányzat, valamint az egészségügyi szolgáltatók a tervezés során egyeztettek a fejlesztésről, abban foglaltak szükségszerűségében egyetértenek és erről nyilatkoztak a pályázat mellékletében. 3.2: A mérföldkövek logikai felépítése összhangban van a Felhívás 3.2. pontjában rögzített "Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások" ponttal. A felhívás szerinti első három mérföldkő elérésének tervezett dátuma a Felhívás 3.2. pontjában javasolt ütemtervnél (támogatási szerződés hatálybalépésétől számított 6, 12, illetve 18 hónap) lényegesen korábbi. Ennek indoka, hogy összhangban a támogatási kérelem „Projekt előkészítettsége” pontjában bemutatott, már megkezdett munkafolyamatokkal a Felhívásban javasolt időráfordítás teljes kihasználása nem szükséges. 3.3: A Megalapozó Tanulmányban foglaltak szerint a jelenlegi személyi struktúra az ellátotti számból adódó esetszámot hatékonyan ellátja. 4.1: A projekttel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő kockázatok a Megalapozó dokumentumban összegyűjtésre kerültek. Azok bekövetkezésének esélyeit, valamint hatásait megvizsgáltuk. Felmerülésüknek elkerülése érdekében tett intézkedések bemutatásra kerültek. 5.1: A fejlesztésben tervezett felújítás hozzájárul a településen igénybe vehető egészségügyi ellátások fejlesztéséhez az egyenlő esélyű hozzáférés jegyében. 5.2: A projekt komplexitását jelzi, hogy a település egészségügyi ellátásának nagy része (kivétel a fogorvosi ellátás) jelen intézményben történik, a projekt az épület komplett fizikai fejlesztésére irányul. A beruházás keretében nem kerül sor ügyeleti ellátás, vagy praxisközösség kialakítására. 5.3: A projekt keretében nem történik új építés. 6.1: A projekt keretében tervezett egészségügyi infrastrukturális fejlesztés hozzájárul a település lakosságának magasabb színvonalon történő ellátásához, ezáltal a munkaképesség fenntartásához, és az életminőség javításához. Az akadálymentesítés megteremti az egyenlő esélyű elérhetőséget. 7.1: Az önkormányzat egyéb ágazati OP-kból megvalósult, vagy megvalósuló pályázatai, valamint jelen fejlesztés közötti szinergia a Megalapozó Dokumentumban bemutatásra került (mint pl.: KEOP, TÁMOP, MVH-s pályázatok). A kapcsolódás alapja az önkormányzati feladatokat ellátó intézmények korszerűsítése. 8.1: Az önkormányzat, valamint az egészségügyi szolgáltatók közötti megállapodások, valamint szerződések határozatlan időre szólnak, a támogatási kérelem mellékleteként csatolásra kerültek. 8.2: A fejlesztéssel érintett lakosok száma 3405 fő, amely nagysága a beruházás hosszútávú szakmai fenntarthatóságának igényét alátámasztja. 8.3: A fejlesztés keretében tervezett műszaki tartalmak az épület gazdaságos és költséghatékony üzemeltetését eredményezik, ezáltal hozzájárulva a környezetterhelés csökkentéséhez. A tervezett napelemes kandelláber révén érvényesül a környezeti fenntarthatóság elve. 8.4: A tervezett energiahatékonysági intézkedések révén az ellátások működtetési költségei csökkenni fognak. 9.1: A projekt keretében erősen leromlott állapotú egészségügyi intézmény fejlesztése valósul meg, amely energetikailag gazdaságtalan működtetéssel, az akadálymentesítési feltételeknek nem eleget tevő adottságokkal rendelkezik. 10.1: A Támogatási kérelem "Költségek listája" fejezetében foglalt költségek megfelelnek a Felhívás 5.7. pontjában foglalt, az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárásoknak, valamint azok az 5.6. Az elszámolhatóság további feltételeiben szereplő fajlagos korlátokat nem haladják meg. 11.1: A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá az adott területi szereplőre vonatkozó kötelező releváns indikátorteljesítéshez. 11.2: Indikátor vállalások: - Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok száma: 6 db - Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság száma: 3405 fő - Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma: 4 db A Felhívás 3.2 pontjának történő megfelelés: A projektben tervezett fejlesztések az éghajlatváltozással és természeti katasztrófákkal szemben ellenállóak, a területre jellemző körülményeket figyelembe véve a beruházásnak klímakockázata előre láthatólag nincs. A tervezett fejlesztéseknek nincs negatív hatása a környezet ökológiái állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra és ezekről a pályázat mellékletében az önkormányzat, a tervező, valamint a rehabilitációs szakértő együttes nyilatkozata benyújtásra került. A tervezés során az egyetemes tervezés elvei érvényesítésre kerültek, ezt a mellékelt műszaki leírás és készülő akadálymentesítési tervfejezet tartalmazza. A projekt keretében infokommunikációs akadálymentesítés tervezett a készülő akadálymentesítési tervben foglaltak szerint. Az önkormányzat rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, amelyet a pályázat mellé mellékelt, illetve az elérhető www.hep.tkki.hu oldalon. A projekt esetében költség-haszon elemzés készítése nem releváns. A fejlesztéssel érintett épületre a TOP-3.2.1 felhívás keretében nem történik támogatás igénylése, erről a pályázat mellékleteként nyilatkozat csatolásra került. 3.2.1: a) A fejlesztésben 6 alapellátás érintett (2 védőnő, 2 háziorvos, 2 iskolaorvos) b) A projektben egy helyrajzi számon, egy épületben levő egészségügyi szolgáltatók fejlesztésére kerül sor. c) A fejlesztési igényekről a nyilatkozat csatolásra került. d) A fejlesztésben minden egészségügyi ellátás tartósan betöltött. e) Háziorvosi szolgálat esetében az érintett, ellátott lakosság száma 3405 fő. f) A fejlesztéssel érintett ellátások érvényes OEP szerződéssel és működési engedéllyel rendelkeznek. g) A projekt során a felhívás ezen pontjában foglaltak figyelembe vételre kerültek. h) Új építés nem releváns. i) Funkció váltás nem releváns. j) Föld, telek, ingatlan vásárlása nem releváns. k) A fejlesztésben érintett épületben kizárólag a felhívásban támogatható tevékenységek működnek, arányosítás nem releváns a projektre. l) A helyszínrajz, jelenlegi és tervezett állapot bemutatása, műszaki leírás a pályázat mellékleteként benyújtásra került. 3.2.2. a): a. Eszközbeszerzés nem tervezett a projekt keretében. b. Sürgősségi ellátás nem érintett a projektben. c. A védőnő részére sem kerül mobil informatikai eszköz beszerzésre. A tárgyi feltételekkel való rendelkezés a Megalapozó Dokumentumban bemutatásra került. d. Iskola-egészségügyi szolgálat fejlesztése része a projektnek, de eszközbeszerzésben nem érintett. e. Eszközbeszerzés orvosi rendelőkhöz, alapellátáshoz, ügyeletfejlesztéshez: nem releváns. f. Egyéb kapcsolódó eszköz, berendezés, bútorzat beszerzése: nem releváns. g. Alapellátásban végezhető szűrővizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzése: nem releváns. h. Szemléltető eszközök beszerzése nem releváns. i. Nem releváns. j. A védőnő részére okos telefon beszerzése tervezett. b) Járműbeszerzés nem tervezett a projekt keretében. c) Garázs/tároló építése nem tervezett d) Szolgálati lakás fejlesztése érintett a projektben. 3.2.3: 1. A tervező külön nyilatkozott a pályázat keretében, hogy az épület teljes szigetelése, részleges, jelentős felújítási mértékű (25% feletti) nyílászáró cseréje, részleges fűtési rendszer korszerűsítése történik oly módon, hogy tervek szerint a beruházást követően a vizsgált teljes épület legalább a Tanúsítási Kormányrendelet szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába essen, valamint a fűtési rendszer korszerűsítése esetén az építési-szerelési munkával érintett gépészeti rendszerek megfelelnek a „7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról” 1. melléklet V. részében foglalt követelményeknek. 2. Azbesztmentesítés: az épület nem tartalmaz azbesztet. 3. Az épületben nem működik olyan tevékenység, amely a projekt keretében nem támogatható, így arányosítás nem releváns. 4. Ingatlankiváltás nem releváns. 5. A projekt keretében projektarányos akadálymentesítés történik a pályázathoz csatolt Akadálymentesítési tervben foglaltak szerint. 3.2.4: A mérföldkövek a felület "Mérföldkövek" menüpontja alatt rögzítésre kerültek. A műszaki-szakmai eredmények a felület vonatkozó menüpontja alatt feltöltésre kerültek.

 

Támogatás aránya: 100 %
Megvalósítás vége: 2018.10.31.