Csendes Ősz Idősek Otthonának bővítése a nappali ellátás, szociális étkeztetés biztosításának céljából

Problémát okoz, hogy a nappali ellátásban részesülők nem tudnak nemenként elkülönített helyiségben pihenni. A közösségi terek szűkössége korlátot szab a foglalkoztatásnak. A nappali ellátás esetében nem mindig oldható meg, hogy intim környezetben tudják fogadni az ellátottakat. Az épület adottságai nem teszik lehetővé az igényeknek, életkori sajátosságoknak megfelelő ellátás biztosítását. Néhány éve készült igényfelmérés adatai támasszák alá, hogy fontos a szociális alapszolgáltatások fejlesztése, megerősítése, a hozzáférés biztosítása, mert várhatóan növekedni fog az étkezetés és a nappali ellátás iránt az igény. A statisztikai adatok szerint egyre nő a halmozottan hátrányos helyzetben lévő, szociális, mentálhigiénés problémákkal is küzdő idősek aránya. Az ebédlő túl kicsi, csak több turnusban tudjuk lebonyolítani az étkeztetést (bentlakásos ellátottak, nappali ellátottak, étkeztetésben részesülők, gyermekek). Az egyes csoportoknak igen rövid idő alatt kell az ételt elfogyasztani. Az alapszolgáltatások egy 1920-as években épült, funkcióváltás miatt többször átépített, korszerűtlen, állagában sem megfelelő épületben van, gazdaságos átalakításra alkalmatlan. Ebben az épületrészben helyezkedik el a Csendes Ősz Idősek Otthona tálalókonyhája-ebédlője, amely egyben a nappali ellátásban részesülők foglalkoztatását is szolgálja, a nappali ellátásban részesülők pihenőszobája, melynek egyéb funkciója is van. Az ellátás alapszinten biztosítható csak, minőségileg kifogásolható a zsúfoltság miatt. Ezért szükséges ezen alapszolgáltatások esetében a hozzáférés színvonalának javítása. Mindezek megoldását kívánjuk a projekt létrejöttével megvalósítani. A jelenlegi épületrészek közé csatlakoztatva kerülne sor az OTÉK előírásoknak megfelelő, akadálymentes bővítésre, amely magába foglalja a többfunkciós közösségi teret, a kiscsoportos foglalkozások színtereit, a pihenőszobákat, az alapszolgáltatási feladatok ellátását kiszolgáló irodákat. E projekt továbbfejlődési lehetőségeink színtereit biztosítaná. A beruházás megvalósítása után kezdődhetne a minél magasabb színvonalú minőségre törekvő szolgáltatások biztosítása. Hosszú távú célunk, hogy nemcsak jól képzett munkatársakkal, hanem külső szakemberek segítségét igénybe véve valósítsuk meg az alapszolgáltatások körében betervezett szakmai munkát. A célcsoport igényeihez igazodva fontos a célcsoport részére korszerű, minden igényt kielégítő többfunkciós közösségi tér biztosítása. A nappali ellátásban részesülők foglalkoztatása, pl. kerámiázás, táncterápia, csoportos relaxáció, stb. biztosítása. Nagyobb figyelmet szeretnénk fordítani a friss nyugdíjasok rétegére, akik ezt a változást nehezen élik meg. Szeretnénk hasznosságtudatukat továbbra is fenntartani, számítanánk önkéntes munkájukra. Meghívott előadók által tartott különböző előadásokat (orvos, gyógyszerész, stb.) tervezünk. A várható eredmény: a társadalomba való rugalmasabb beilleszkedés lehetőségének megteremtése, az idősek célcsoportjánál az élhetőbb élet lehetőségének biztosítása (szépen, emberi méltósággal megöregedni, hogy érezzék, abban a városban, ahol éltek és dolgoztak, ott idős korban is megbecsült tagjai a közösségnek, így a társadalmi kirekesztődés csökkenne). Cél a rászoruló idősek ellátása, akik segítséget igényelnek önálló életvitelük fenntartásához, a szolgáltatásnyújtás biztosítása mellett minél tovább az otthonukban maradhassanak a segítségre szoruló személyek. A szociális igazságosság biztosítása, melynek alapja a lehetőségekhez való hozzáférés esélyegyenlősége. Ez megvalósul a szolgáltatások egymásra épülésével, a szolgáltatásnyújtás helyének a település központjában történő elhelyezkedésével, tömegközlekedési eszközzel való megközelíthetőségével. Szükséges lenne az étkeztetéshez és idősek nappali ellátásához a többfunkciós közösségi tér megépítése, hogy elvárásaiknak megfelelő, kulturált környezetben tudjuk a foglalkozásokat, különböző programokat lebonyolítani, illetve megfelelő környezetben étkezhessenek. Az idősek nappali ellátása esetében igényként jelenik meg, hogy külön irodákban, bizalmasabb körülmények között legyenek fogadhatók az ellátottak, a leendő szolgáltatást igénybe vevők, vagy csak az érdeklődők. Az idősek nappali ellátásában részesülők nemenként elkülönített szobában pihenhessenek. A magasabb színvonalú ellátás szükségessé teszi a közösségi terek számának és méretének növelését, hogy felmerülő igényeiknek megfelelően kerülhessen sor a csoportfoglalkozások, kézség-fejlesztések, különféle előadások stb. megtartására. Kecel Város Önkormányzata és az általa létrehozott Kecel Időseiért Közalapítvány, mindig nagy gondot fordított Kecel szociálisan rászoruló lakosságának ellátására is. 12 évi közös munka eredményeként létrejöttek a ma működő ellátási formák. Ennek a projektnek a megvalósulása illeszkedik a nemzeti, a regionális, valamint a helyi fejlesztési koncepciókhoz. A projekt komplex fejlesztést kíván létrehozni, településszintű, a biztosított alapszolgáltatásokat a helyi lakosok vehetik igénybe. A komplex fejlesztés célja: elérni a kívánt célcsoportokat ellátásonként, a helyi igényeknek megfelelően megtalálni a helyzetükre legmegfelelőbb megoldást. Várható eredmény valamennyi célcsoport esetében a társadalomba való rugalmasabb beilleszkedés lehetőségének megteremtése. Az idősek célcsoportjánál az élhetőbb élet lehetőségének biztosítása (szépen, emberi méltósággal megöregedni, hogy érezzék, abban a városban, ahol élnek és dolgoztak, ott idős korban is megbecsült tagjai a közösségnek). A szolgáltatás keretében biztosítani kell a célcsoport igényeinek megfelelő szolgáltatásokat: napközbeni intézményi tartózkodás, higiéniai szükségletek kielégítése, igény szerinti étkeztetés, társas kapcsolatok építése, fenntartása, szociális és mentális támogatás. Az érvényben lévő jogszabályok alapján a személyi feltételek biztosítottak, a bővítmény nem igényel új munkaerő felvételt. A jelenleg megvalósítandó szakmai programokat a jól képzett munkatársak szervezik, tartják. E feladatok végzéséhez önkénteseket is bevonunk, mivel már hagyománya van az önkéntes munka vállalásának, ezzel a jövőben is számolhatunk. A különböző tréningek (pl. konfliktuskezelő tréning, kommunikációs tréning, stb.) megtartására kívülálló személyeket is felkérünk. A nappali ellátás biztosítása egy az 1920-as években épült, funkcióváltás miatt többször átépített, korszerűtlen, állagában sem megfelelő épületben biztosított, gazdaságos átalakításra alkalmatlan, akadálymentesítése csak a mozgáskorlátozottak szempontjából megoldott. 2000-ben 1 db zuhanyzó került kialakításra a nappali ellátottak részére, valamint 1- férfi és női wc az épületet használó ellátottak részére. Ebben az épületrészben helyezkedik el a tálalókonyha, az ebédlő, amely egyben a nappali ellátásban részesülők foglalkoztatását is szolgálja, a nappali ellátottak pihenőszobája, melynek egyéb funkciója is van (az idősek otthona ellátottjai varrószobaként is használják). Itt található még a demens személyek foglalkoztató helyisége, mely egyben a szociális gondozók irodája is. Az építés idején elfogadott hagyományos építési anyagokból épült: alapja nem szigetelt, falazata vályog, fedélszerkezete cserére - felújításra szorul. Nyílászáró szerkezetei rossz hőszigetelő képességűek és légáteresztésűek. A pihenőszoba, és az iroda helyiségeibe természetes fény alig jut be. Az ebédlő túl kicsi, csak több turnusban tudjuk lebonyolítani az étkeztetést (bentlakásos ellátottak, nappali ellátottak, étkeztetésben részesülők, intézmény munkavállalói, gyermekek). A programokat is csak az ebédlőben tudjuk megszervezni – az étkeztetés lebonyolítása és a takarítás befejezése után. Az ellátás alapszinten biztosítható csak, minőségileg kifogásolható a zsúfoltság miatt. Ebből az épületből lebontásra kerülő helyiségek: - a nappali ellátottak pihenőszobája (nincs lehetőség a nemenként elkülönített pihenésre, természetes megvilágítása nem biztosított), - a nappali ellátottak közösségi együttlétét szolgáló helyiség (kicsi, természetes megvilágítása nem biztosított, egyben a nappali ellátásban dolgozó 2 fő szociális gondozó irodája is), - a nappali ellátottak személyi tisztálkodását szolgáló zuhanyzó (túl kicsi, elavult, egy zuhanyzó van). Az új épületben biztosítani lehet: - a nemenként elkülönített pihenőhelyiséget, - a nemenként elkülönített személyi tisztálkodást, - a szociális gondozók részére irodát, - a nappali ellátáshoz, programok lebonyolításához szükséges eszközök tárolását, - a közösségi együttléthez, szabadidős programok, előadások, tanácsadások lebonyolításához szükséges teret, - az étkeztetést. A projekt célja, hogy az idősek kulturált körülmények között tudják eltölteni idejüket. Bizalmasabb körülmények között tudják megbeszélni problémáikat. A különböző foglalkozások körének szélesítésével jobban érezzék magukat az idősek. E pályázat célja a szociális alapszolgáltatások komplex fejlesztése. A projekt ennek a célnak teljes mértékben megfelel, mert az infrastruktúra létrehozásával megvalósulna a magasabb szintű szolgáltatás nyújtásának lehetősége. A jogszabályokban előírt elvárásoknak is jobban meg tudnánk felelni, így nemcsak az egyén, a környezete, Kecel város, a régió, hanem Magyarország fejlődését is elő tudnánk segíteni. A célkitűzések meghatározásakor, bemutatásakor kérjük, hogy az alábbiakra térjen ki: Tárgya reális legyen: valós szükségleteket, igényeket jelenítsenek meg. A szükségletek valóssága legyen igazolható felmérésekkel, kutatásokkal, statisztikai adatokkal. A kitűzött célok elérését számos tényező befolyásolhatja (amelyekre vagy van befolyása a projektgazdának vagy nincs), ezeket kérjük vázlatosan bemutatni A jelenlegi szolgáltatási struktúrában a célcsoporttal különböző ellátási formákban foglalkozunk. A helyi közösség életében ezek az ellátási formák ismertek. Hosszú évek folyamán váltak ismertté, az ismertséget segítette a városközponti elhelyezkedés, a havonta megjelenő - minden háztartásba ingyenesen eljutó - helyi lap, a helyi tv műsorai, az intézmény internetes honlapja. Egyértelműen segítséget jelent, hogy ha a kliensek helyzetében javulást érünk el, elmondják barátaiknak, szomszédjaiknak. Intézményünket egyre többen keresik fel, s nehézséget okoz a régi épület szűkössége. A Kecel Időseiért Közalapítvány Kecel Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján látja el a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokat, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait. Célkitűzéseink: A meglévő épületegyüttes bővítése, a meglévő tevékenységeink fejlesztése. A jelenlegi épület adottsága nem teszi lehetővé a nagyobb csoportokkal való foglalkozást, azokat máshol kell megtartani, ritkábban kerülhet sor ilyen esemény megszervezésére, és az intézménytől való távolsága miatt nem is éri el a várható hatást, a rendszeresség sem biztosítható. Étkeztetés: A szolgáltatás 1966 óta működik, folyamatosan fejlődik mind szakmaiságában, mind a tárgyi feltételekben. A 2007-ben átadott új konyha lehetőséget ad arra, hogy a lakosság számára az igényeiknek megfelelő korszerű étkezést (többféle diétás étkezést) biztosítani tudja az intézmény. Az igénybevevők háromféle menü közül választhatnak. A jogosultsági feltételek részletes szabályait Kecel Város Önkormányzata rendeletében határozta meg. Étkeztetésben részesíthető: 200 fő Étkeztetés igénybe vehető-kiszállítással: hétfőtől-vasárnapig, kivéve munkaszüneti napon. Helyben történő fogyasztással, elvitellel: az év minden napján. Nappali ellátás: A nappali ellátást biztosító intézményünk az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. A keceli idősek igényeinek megfelelő programokat szervezünk, helyet biztosítunk a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. A szolgáltatás nyitott formában működik, nem csak az ellátást igénybevevők, hanem minden érdeklődő részt vehet programjainkon. Az ellátást igénybevevők részére az étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatás keretén belül kötött megállapodás alapján igény szerint az ebédet biztosítjuk. Az ebéd esetében lehetőség van háromféle menü közül választani, illetve diétás étkezést is biztosítunk. Az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására az intézmény ebédlőjében van lehetőség. Az idősek nappali ellátásával integráltan működik a demens személyek nappali ellátása. Az idősek és hozzátartozók részéről igény merült fel arra vonatkozóan, hogy a demens személyeket külön gondozzuk. A nappali ellátási forma igénybevételével javítható a demens betegek funkcióképessége, életminősége, jelentős hatással van szocializáltsági szintjük megtartására, valamint mérsékelhetők az őket gondozók terhei is. A demens személyek nappali ellátása keretében a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, a Hivatal, a rehabilitációs szakértői szerv, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyek ellátása történik. Az ellátási terület Kecel város közigazgatási területe. A fejlesztett/kialakított épület funkcióinak bemutatása A bővítmény a bentlakásos intézmény és a konyha közé kerülne, mindkettő épülethez közvetlenül a célnak megfelelően csatlakoztatva. Az épületben helyezkedne el egy többfunkciós közösségi tér (amely egyben étterem) a hozzá csatlakozó vizesblokkal, a napközbeni ellátást igénybevevők részére a napközbeni pihenésre kialakított szobái (nemenként?), az idősek napközbeni ellátásához kapcsolódó iroda. (A kiváltandó épültben ezek a helyiségek megtalálhatóak ugyan, bár nem a mai elvárásoknak megfelelően, nem fejleszthetőek.) Kialakításra kerülne egy helyiség a foglalkoztatásokhoz használt eszközök tárolására. A többfunkciós közösségi tér megvalósítása a jogszabályi előírásoknak megfelelő, egészséges környezetet biztosítana a feladatok ellátásához. Itt történne az idősek nappali ellátásában részesülők foglalkoztatása, részükre programok lebonyolítása, étkezése, valamint a szociális étkeztetést igénybe vevők helyben történő étkezésének biztosítása. Használatának várható napi időtartama 10 óra. Az étkeztetések lebonyolítására naponta összesen 1 óra időtartamra kerül igénybevételre. A projekt által támogatott étkezői létszám: szociális étkeztetés - engedélyezett létszáma 200 fő, a nappali ellátás - engedélyezett férőhelyszáma 40 fő. A fennmaradó időben kizárólag az idősek nappali ellátása céljaira kerül a többfunkciós közösségi tér igénybevételre. Ebben a helyiségben válhatnának valóra az ellátást igénybe vevők számára szervezett betegségmegelőző, egészségfejlesztő előadások, különféle tréningek, esetenként nagyobb létszámú csoportoknak tájékoztatók, előadások megtartása az egész év folyamán. Az irodák szolgálnák az idősek bizalmas beszélgetéseire a helyet, az itt lévő közösségi tér a nappali ellátásban részesülők foglalkoztatását oldaná meg. A kora délutáni időszakban pedig kiscsoportos foglalkozások helyszínéül szolgálna. Fejlesztés illeszkedik a megyei területfejlesztési program közösségek önszervező, öngondoskodó és együttműködési készségének kibontakoztatása prioritáshoz. A fejlesztés révén érintett szociális alapszolgáltatások száma: 2 (étkeztetés, nappali ellátások) A projekt a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI.26) Kormányrendelet értelmében kedvezményezett járásban valósul meg. A projekt a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet értelmében nem Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett vagy jelentős munkanélküliséggel sújtott településen valósul meg. A projekt elősegíti a fejlesztendő területen szociális munkások megtartását, mert a munkafeltételek minősége az infrastrukturális beruházással és eszközbeszerzéssel javul, mellyel a projekt hozzájárul a munkahelymegtartáshoz. A tervezett beruházás megújuló energiaforrást tartalmaz: használati melegvíz előállítását szolgáló napkollektor rendszer. A pályázó környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél, tervezi a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény 132. § (1) bekezdés szerint a szerződés teljesítéséhez környezetvédelmi feltételek meghatározását. A beruházás közvetlenül kapcsolódik a település egyéb megvalósítás alatt álló vagy tervezett fejlesztéséhez: Kecel Város Önkormányzata a közeljövőben pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.1-15 azonosító számú “Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű felhívásra a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése és az épület akadálymentesítése céljából. A beruházás megvalósításával a tárgyi projekt célszemélyei (idősek) számára is biztosítani fogja az ügyintézés könnyebb, akadálymentes lebonyolításának megszervezését. Ugyancsak pályázatot kívánunk benyújtani a TOP-4.1.1-15 azonosító számú “Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű felhívásra, mely keretében az egészségügyi alapellátás biztosítását szolgáló épület felújítását és akadálymentesítését hajtanánk végre. Ezzel biztosítottá válna a tárgyi projekttel érintett egyik célközönség (az idősek) egészségügyi szolgáltatás igénybevételének akadálymentes intézése is. 2016. márciusában pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a TOP-3.1.1-15 azonosító számú “Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű” felhívásra, mely keretében a Kecel és Imrehegy településeket összekötő mintegy 4 km hosszú külterületi kerékpárút épülhet ki a következő években. A kerékpárút egyrészt szolgálni fogja a nyomvonalával érintett tanyai lakosság (több időskorú és szociális alapszolgáltatást igénybe vevő) biztonságos kerékpározását a városba (így a szolgáltatás igénybevételének helyszínére is), illetve lehetőséget fog biztosítani az idősek számára pl. a nappali ellátás keretében szervezett kerékpáros kirándulások lebonyolítására. Több önállóan is támogatható tevékenységet is tartalmaz a pályázat: bővítés, étkeztetéshez szükséges étkező kialakítása, az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek felújítása. Eszközbeszerzés. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységet nem tartalmaz a pályázat. 

Támogatás aránya: 100 %
Megvalósítás vége: 2018.12.31.