Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása Csátalján

A projekt célja, tervezett szakmai/műszaki eredmények: Csátalja község belterületén a meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztése, új csapadékvíz gyűjtő- és elvezető hálózattal való kiegészítése. A fejlesztés eredményeként a problémás (belvízvédelmi készültséggel, havaria helyzettel érintett) helyek megszűnnek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot és képes lesz a település érintett részének vízelvezetését ellátni. A tervezett csatorna többségében földmedrének a célja, hogy a csapadékvizek nagyobb része a területen maradjon, az visszatartásra kerüljön és helyben kerüljön szikkasztásra, ezáltal egyrészt csak a többletvizek kerülnek elvezetésre, így kevésbé terhelik a befogadót, másrészt a felszíni és a felszín alatti vízkészletek közötti gazdálkodás ezzel elősegíthető. b) 3.1.1. A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható tevékenységek bemutatásával: I. Ab) A tervezett csapadékvíz csatorna ismertetése: öblözet: - CS-1-1-0 jelű csatorna: A kibontott zárt csatornaszakaszt rendezett földmedrű árokra kívánjuk átépíteni. A jelenlegi helyzetben a kibontott zárt elvezető a csapadékvizet sem elvezetni, sem elszikkasztani nem tudja. Mivel a befogadó és a becsatlakozó elvezetők szintje adott, az árok csak nagyon kis fenékeséssel valósítható meg, de alkalmas lesz arra, hogy a mértékadó csapadékvizet elvezesse. Mivel a becsatlakozó vízelvezetők szintje miatt elég nagyszelvényű árkot lehet csak megvalósítani, egy mértékadónál nagyobb zápor sem fog gondot okozni. A kis esés pedig a csapadékvíz lassú elvezetésének, ezáltal nagyobb mértékű beszivárgásának kedvez. A tervezett földárok teljes hossza: 245,7 m A kapubejárók alatti zárt csapadékcsatornát O60 cm átmérőjű beton átereszekre kell cserélni. - CS-1-2-0 jelű csatorna: A Damjanich utcában a 2-6 házszámok előtti járdán a jelenlegi állapotban megáll a csapadékvíz. Mivel a csapadékvíz nagy részét elvezeti a meglévő zárt csatorna, csak a mélyebben fekvő járda és a tetők egy részének csapadékvizét kell elvezetni, ami kis szelvényű árokkal megvalósítható. A kis szelvényű meder karbantarthatósága érdekében ide mederburkolatot terveztünk, hogy a felhalmozódó iszap eltávolításakor a folyásfenék könnyen kialakítható legyen. A tervezett burkolt árok: jele teljes hossza: 107,0 m mederburkoló elem: I/20/20 Az útburkolat alatt O30 cm átmérőjű beton áteresszel lehet átvezetni. - CS-1-3-0 jelű csatorna: A tervezett árok a Damjanich utca és a Dózsa György utca sarkán épülne. Feladata a Dózsa György utca felől érkező csapadékvíz és az útburkolatról lefolyó csapadékvíz elvezetése. Az árok a meglévő zárt csatornába csatlakozik. A tervezett földárok teljes hossza: 31,1 m A járda alatt O30 cm átmérőjű beton áteresz építése szükséges. II. öblözet: - CS-2-1-0 jelű csatorna: A tervezett árok a Petőfi utca 54-92 házszámok közötti utcarész nyugati oldalán lefolyó csapadékvizet gyűjti össze, illetve ebbe az árokba csatlakoznak a CS-2-1-1, a CS-2-1-2 és a CS-2-1-3 jelű árkok. A becsatlakozó árkok alatti szakaszon a teljes vízgyűjtőterületre mértékadó csapadékmennyiségre méretezünk. A tervezett földárok teljes hossza: 394,0 m Az útburkolat alatt lévő O60 cm átmérőjű beton áteresz megfelelő. A kapubejárók alatt lévő O30 cm átmérő alatti átereszeket cserélni kell, a hiányzó átereszeket pedig pótolni kell. - CS-2-1-1 jelű csatorna: A tervezett árok a Petőfi utca 54-92 házszámok közötti utcarész keleti oldalán lefolyó csapadékvizet gyűjti össze. A tervezett földárok teljes hossza: 398,1 m A kapubejárók alatt lévő O30 cm átmérő alatti átereszeket cserélni kell, a hiányzó átereszeket pedig pótolni kell. - CS-2-1-2 jelű csatorna A tervezett árok a Petőfi utca 92-110 házszámok közötti utcarész keleti oldalán lefolyó csapadékvizet gyűjti össze. A tervezett földárok teljes hossza: 174,3 m A kapubejárók alatt lévő O30 cm átmérő alatti átereszeket cserélni kell, a hiányzó átereszeket pedig pótolni kell. - CS-2-1-3 jelű árok A tervezett árok a Petőfi utca 92-110 házszámok közötti utcarész nyugati oldalán lefolyó csapadékvizet gyűjti össze. A tervezett földárok teljes hossza: 174,6 m A kapubejárók alatt lévő O40 cm átmérő alatti átereszeket cserélni kell, a hiányzó átereszeket pedig pótolni kell. III. öblözet - CS-3-1-0 jelű csatorna: A tervezett árok az Árpád utca 25 házszámnál lévő magasponttól északra lévő utcarész vizét vezeti a Garai utcában lévő földmedrű árokba. Az árok az útburkolattól keletre található, az utca mélyebben fekvő oldalán. Az árok profilozásával és az átereszek rendezésével alkalmas az utca ezen szakaszán lefolyó csapadékvizeinek elszállítására. A tervezett földárok teljes hossza: 219,7 m A kapubejárók alatt lévő O40 cm átmérő alatti átereszeket cserélni kell, a hiányzó átereszeket pedig pótolni kell. IV. öblözet Mivel a meglévő levezetés az Árpád utca 40 számú háznál beszakadt, cseréje pedig nem lehetséges, nem áll rendelkezésre befogadó. A talaj viszont lehetővé teszi a csapadékvíz elszikkasztását. Az öblözetet két részre osztottuk. - F41 jelű részvízgyűjtő A déli részvízgyűjtő tartalmazza a Batthyányi utca keleti részét, így a szikkasztó árkok méretezésénél ezt is figyelembe kellett venni. Az árkok közötti átereszek megmaradnak, így a lefolyó csapadékvíz el tud oszlani. tervezett árkok összes hossza: 101,0 m - F42 jelű részvízgyűjtő Az északi részvízgyűjtő átereszeit célszerű megszüntetni, különálló árokszakaszokat hozva ezzel létre, hogy a csapadékvíz lefolyva ne csak a 36. házszám előtti árkot terhelje. tervezett árkok összes hossza: 142,2 m A projekt keretében összesen 1987,6 méter csatornaszakasz kerül kiépítésre. 3.1.2. A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan nem támogatható tevékenységek bemutatásával: b) A fejlesztés megvalósítása következtében minőségi paramétereiben megromlott, a fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sáv helyreállítására a tervezett beavatkozások miatt a Damjanich utcában válik szükségessé, ahol az út alatt és a járda alatt kerül kialakításra átvezetés. A burkolat helyreállítása a felhívás által meghatározott belső korlátba belefér. f) A tervezett csatorna kivitelezése során közmű kiváltásra nem kerül sor. c) a felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése 1) A fejlesztés során az önállóan támogatható tevékenységek közül az A.) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével valósul meg (lásd PET 2.2). 2) A projekt a területi adottságokhoz és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez illeszkedik (a Projekt-előkészítő tanulmány 2.6 pontjában került bemutatásra). 3) A felhívás e pontban szereplő előírásai az engedélyeztetési eljárás során kerülnek érvényesítésre (a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 10.-11. §-ában előírt feltételek teljesülésének igazolása, környezeti állapotfelmérés a beruházás megkezdése előtt). A projekt során csak pozitív környezeti hatások jelentkeznek, káros környezeti hatás nem, valamint a projektnek nincs előre látható klímakockázata: a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs. Natura 2000 területet a beruházás nem érint, nem zöldmezős beruházásként valósul meg, belterületi részt érint a fejlesztés. A klímakockázatról szóló nyilatkozat a pályázat mellékleteként benyújtásra került. 4) A csapadékvíz elvezető rendszer terhelésének csökkentése a befogadóba történő bevezetéssel földmedrű árkok kialakítása révén valósul meg. Az elérni kívánt cél, hogy a belterületen jelentkező fölös csapadékvizeket a tervezett földmedrű csatornákba, illetve azok túlterhelését követően a befogadó meglévő halastóba kerülnek bevezetésre, mentesítve a belterületi ingatlanokat, létesítményeket a belvizek káros hatásai alól, ezáltal kielégítve a vizek helyben tartásának követelményét, valamint a káros többletvizek által okozott kártételek csökkentését, megszüntetését. (A projekt előkésztő tanulmány 2.2 pontjában részletesen bemutatásra került a tervezett műszaki tartalom és a technológia. Ezek alapján elmondható, hogy a projekt a vizek helyben tartására törekszik. A fejlesztés által érintett területen (településen vagy településrészen) bekövetkezett csapadék-, bel-, vagy árvízzel vagy a felszín alóli forrásfeltöréssel (fakadó vízzel) összefüggő káreseményeket a részletesen a Projekt-előkészítő tanulmány 1.6 pontja tartalmazza és ezek igazolására a fotódokumentáció csatolásra került. Önkormányzatunk területén csapadékvíz elöntésből fakadó, dokumentumokkal igazolható káresemény nem történt, ezáltal a tervezett fejlesztés szükségességének bemutatása a védendő értékek bemutatásán és a jelenlegi kedvezőtlen állapotok által okozott veszélyeztetettségen alapul. A település pár utcájában rendszeresen gondot okoz, a csapadékvíz elvezetés hiánya, nem megfelelő kiépítése, mivel a nagyobb esőzések után, a lakóházak aláázását jelezték a területen élők, továbbá a keletkezett nagy mennyiségű csapadék nem tudott elszivárogni, így a házak, bejárók előterében maradt, veszélyeztetve az ingatlanokat. Az Árpád utca déli részén az út keleti oldalán földmedrű árok található, melynek feladata, hogy a csapadékvizet a 40 házszámon keresztül elvezesse a belterületről. Az árok átereszeinek egy része azonban hiányzik, de ennél nagyobb probléma, hogy a 40 házszámú területen átvezető zárt szakasz beszakadt. Mivel a zárt szakasz közvetlenül az épület mellett halad, az elfolyó csapadékvíz folyamatosan áztatja az épület falát, aljzatát, ezért itt sürgős beavatkozásra van szükség. Az itt lakók több alkalommal jelezték az önkormányzat felé, hogy a ház nagy esőzések alkalmával folyamatosan vizesedik, melynek elhárítása érdekében Önkormányzatunk átereszt épített be telekhatárra, azonban ez nem nyújtott megoldást, nagy esőzéskor az épület továbbra is felázik. A beruházás keretében védendő értékek és a projekt összköltségének arányát bemutató számítás szintén a PET-ben (1.7 pont) szerepel: fő tényezőként elmondható, hogy az épületállomány (lakó és közintézményi ingatlanokat is beleértve) értéke többszöröse a beruházási értéknek. 5) A keresztező közmű kiváltások és a zárt csatornák vonatkozásában a felhívás által elvárt tervezői nyilatkozatok az 1. mérföldkőig benyújtásra kerülnek. 6) Csak a helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerülnek elvezetésre: a csapadékvizek helyben tartásáról, azok visszatartásáról gondoskodik a tervezett földmedrű csatornák létesítése, valamint halastóba történő bevezetése. 7. A megvédett területen található épített környezet értéke jelentősen meghaladja a beruházás összegét: az alátámasztó számítás a PET 1.7 pontjában került bemutatásra. 8. A Területi Vízgazdálkodási Tanács szakvéleménye az 1. mérföldkő során, a vízjogi engedélyes terv birtokában kerül megkérésre és ezt követően benyújtásra. A 9-15. pontokban foglalt kötelezettségeknek és szakmai elvárásoknak a projektgazda megfelel, illetve eleget fog tenni a projektfejlesztés és a projekt megvalósítása során. A 9. pontban említett szimulációs modellezés készítse a projekt összköltségéből és a települési lakosságszámból adódóan elhagyható. 16) A kötelező szemléletformálás tervezett költsége és tartalma a PET 2.3 pontjában bemutatásra került. A részleteket az 1. mérföldkő során mutatjuk be. 17) A projekt összköltségéből adódóan költség-haszon elemzés készítése nem szükséges. d) a felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése 1.1 A projekt összhangban van a felhívás céljaival, és a támogatást igénylő megfelel a felhívás 4.2 és az ÁUF 2. pontjában foglatlaknak. 1.2 A település nem rendelkezik ITS-el. 1.3 A PET 2.2 pontjában bemutatott szakmai tartalom illeszkedik a területi adottságokhoz és 2.6 pontjában leírtak alapján illeszkedik a hatályos VGT-hez. 2.1.A helyzetértékelést vízügyi szakember közreműködésével készítettük, megfelelő szakmai alapossággal. 2.2 A védendő érték jelentősen meghaladja a beruházás értékét (számítás a PET 1.7 pontjában) 2.3 A fejlesztés nem érint sérülékeny vízbázis védőterületet. 2.4 A felszíni vizek védelméről szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a terület a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen fekszik. 2.5 A fejlesztési munkák a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 19. pont. szerinti nem magas talajvízállású területen valósulnak meg. 2.6 A fejlesztés a 78/2008 (IV.3.) Korm rendelet értelmében természetes fürdőhelyet nem érint. 2.7-2.8- 2.9: A tervezett műszaki megoldások alapján biztosított a kijelölt területek védelme, a helyzetértékelésben bemutatott problémák megoldására megfelelően reagál – a vízgyűjtő terület levezetése teljeskörű lesz, a kedvező hatása a teljes településre kiterjed. 3.1 A korábbi – a település jelen beruházással érintett területe kapcsán felmerült káresemények, hiányosságok bemutatásra kerültek (fotók, PET 1.6 pontja), valamint a védendő értékek bemutatása számítással megfelelően alátámasztásra került, mely alapján a fejlesztési igény megalapozott. 4.1-4.2 A kockázatok felmérésre és beazonosításra kerültek, az egyes tevékenységek időbeli ütemezése egymásra épülő, logikus (PET. 2.12 pontja). 5.1 A projekt része a szemléletformálás, mely a PET 2.3 pontjában bemutatásra került. A részletes tartalom a projektfejlesztés szakaszában kerül kidolgozásra. 5.2 A projekt műszaki tartalma a vízvisszatartásra koncentrál a PET2.2 és 2.8 pontjában leírtak alapján. 6.1 A projekt konzorciumban valósul meg, azonban nem másik település, hanem a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalának konzorciumával, amely szervezet a projekt közbeszerzésének lebonyolításáért felelős. 6.2 A fejlesztés gazdasági területi besorolású területet védelmére nem irányul. 7.1 A fejlesztés nem kapcsolódik más a TOP illetve ágazati operatív programok intézkedéseinek projektjeihez. 8.1 Az önkormányzat 26 fős humán kapacitásal rendelkezik, akik folyamatosan látják el a településüzemeltetés feladatok körében a csatornák karbantartását.(PET 2.13. pontja) 8.2 Az éves fenntartási költség (400.000,-Ft), e feladatokra a település költségvetésében elkülönített keretben rendelkezésre áll. 9.1 A településüzemeltetési feladatok ellátásában közmunka programban foglalkoztatott hátrányos helyzetűek, illetve közfoglalkoztatottak is részt vesznek jelenleg is. A projekt eredményeinek fenntartása során is tervezett a közmunkaprogram folytatása a hátrányos helyzetűek számára (munkanélküliek, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők). A megvalósítási folyamatba hátrányos helyzetű lakos nem kerül bevonásra.10.1 A tervezés során a költséghatékony megoldásokat helyezzük előtérbe. 11.1-11.2 A PET 2.2 pontjában bemutatott indikátor összhangban van a támogatási kérelemben szereplő indikátorral. A projekt során megépül 1987,6 fm csatorna. e) A projekt terület- specifikus értékelési szempontok általi minősítése 1.1) A projekt illeszkedik Bács-Kiskun megye Területfejlesztési Programjának 2.2 fejezetéhez, hiszen a projekt hozzájárul a település külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képességének erősítéséhez. Ezen belül a vízkészlet-gazdálkodás, vízkárelhárítás és vízvisszatartás beavatkozásokhoz kapcsolódik. Hozzájárul a megyei specifikus célok teljesüléséhez: „A vállalkozásoknak és a lakosságnak vonzó települési környezet kialakítsa”. 1.2) A fejlesztéssel érintett bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 1987,6 méter.(PET 2.2. pontja) 2.1) A projekt a Bajai Járásban valósul meg, mely a 290/2014. (XI.26) Kor. rendelet alapján Kedvezményezett járásnak minősül. 2.2) A 105/2015. (IV.23) Korm. rendelet alapján Csátalja társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település, azonban nem jelentős munkanélküliséggel sújtott település. 2.3) Csátalja nem Homokhátsági és nem szabad vállalkozási zónában lévő települések közé tartozik. 3.1) A projekt által érintett fejlesztési terület közvetlenül nem halad át Gip vagy Gksz besorolású területen. 4.1) A védendő területen történt káresemények igazolására fotódokumentáció benyújtásra került, valamint a kialakult állapotokról a PET 1.6. pontjában részeletesen beszámoltunk. 4.2) A fejlesztés keretében tározó létesítésére nem kerül sor. (PET 2.2 pont) 4.3) A fejlesztéssel érintett utcák jellegéből adódóan kizárólag földmedrű csatornák kialakítására nincs lehetőség, (indoklás a PET2.4 pontjában), azonban vizek helyben tartása érdekben szikkasztó és földmedrű csatorna is megvalósításra kerül. 5.1) A projekt 1 db önállóan támogatható tevékenységet tartalmaz, melyek a felhívás 3.1.1 pontja szerinti A/b tevékenységek. 5.2) A projekt 1 önállóan nem támogatható tevékenységet tartalmaz, melyek a felhívás 3.1.2 pontja szerinti b (útburkolat helyreállítás) tevékenység.

Támogatás aránya:         100 %

Megvalósítás vége:       2018. 12. 31.