Csapadékcsatorna kiépítése Császártöltés központi részén

 A projekt célja, tervezett szakmai/műszaki eredmények: A fejlesztéssel érintett területek: A tervezett fejlesztés Császártöltésen a Keceli utcát érinti, melyek helyrajzi száma: 475. A fent megadott fejlesztés által érintett területen a csapadékvíz elvezetés hiánya jelentős természeti kockázatokat hordoz magában. A nyári hirtelen lezúduló csapadék számos alkalommal önti el az utcát, ezen belül az úttestet és a járdákat. A károk megelőzése, illetve mérséklése érdekében Császártöltés Község Önkormányzata – pénzügyi lehetőségeinek megfelelően – jelen beruházással kívánja a leginkább veszélyeztetett településrészen a csapadékvíz-gyűjtő hálózatot felújítani, a hiányzó csapadékvíz elvezető szakaszokat kiépíteni, hiszen egy heves esőzés alkalmával megnő a csapadékvíz okozta károk kialakulásának esélye. b) 3.1.1. A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható tevékenységek bemutatásával: Ab) A tervezett csapadékvíz csatorna ismertetése: A tervezett fejlesztés keretében a meglévő nyílt rendszer kerül felbontásra, helyére azonos magassági vonalvezetéssel kerül lefektetésre az új zárt csatornarendszer, melynek részét képezik a tisztító aknák, csapadék szemek és összefolyók. A tervezett zárt csatornarendszer hossza 230m. 3.1.2. A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan nem támogatható tevékenységek bemutatásával: b) A fejlesztés megvalósítása következtében minőségi paramétereiben megromlott, a fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sáv helyreállítása: A csapadékcsatorna építés és rekonstrukció következtében meglévő burkolat (beton) felbontása és helyreállítása szükséges, mivel a nyomvonal jelenleg is több helyen burkolat alatt helyezkedik el. Ilyenek például a beton kapubejárók, az ingatlanok előtt. f) keresztező közművek kiváltásai: Mivel a beruházás 100%-ban közművesített területen valósul meg, így elengedhetetlen a meglévő, keresztező közművek kiváltása. Ezek mennyiségét, pontos helyét kizárólag a tervezési szakaszban, amikor a közmű egyeztetéseket, adatszolgáltatásokat elvégeztem, lehet csak meghatározni. c) a felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése 1) A fejlesztés során az önállóan támogatható tevékenységek közül az A.) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével valósul meg (lásd PET 2.2). 2) A projekt a területi adottságokhoz és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez illeszkedik (a Projekt-előkészítő tanulmány 2.6 pontjában került bemutatásra). 3) A felhívás e pontban szereplő előírásai az engedélyeztetési eljárás során kerülnek érvényesítésre (a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 10.-11. §-ában előírt feltételek teljesülésének igazolása, környezeti állapotfelmérés a beruházás megkezdése előtt). A projekt során csak pozitív környezeti hatások jelentkeznek, káros környezeti hatás nem, valamint a projektnek nincs előre látható klímakockázata: a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs. Natura 2000 területet a beruházás nem érint, nem zöldmezős beruházásként valósul meg, belterületi részt érint a fejlesztés. A klímakockázatról szóló nyilatkozat a pályázat mellékleteként benyújtásra került . 4) A projektek kapcsán elvárás, hogy kizárólag csak a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerüljenek elvezetésre, mely elvet a település teljes mértékben magának érzi, a fejlesztés előtti közvetlen csatornaszakasz elősegíti a helyben tartást, így már csak az elszikkadni nem tudó vizek kerülnek elvezetésre a kiépítendő zárt csatornaszakasz segítségével. A belterületen tározó kialakítására nincs lehetőség a terepviszonyok miatt. A fejlesztés által érintett területen (településen vagy településrészen) bekövetkezett csapadék-, bel-, vagy árvízzel vagy a felszín alóli forrásfeltöréssel (fakadó vízzel) összefüggő káreseményeket a részletesen a Projekt-előkészítő tanulmány 1.6 pontja tartalmazza, kapcsolatos dokumentáció csatolásra került. A veszélyeztetettség bemutatását sajnos nem tudjuk önkormányzat képviselő testületének a védelmi készültség(ek) elrendeléséről és megszüntetéséről szóló határozatával alátámasztani, tekintettel, hogy nem került elrendelésre védelmi készültség. A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer szükségességét a PET mellékleteként csatolt fotódokumentációval, valamint a megvédett értékekkel tudjuk alátámasztani. A beruházás keretében védendő értékek és a projekt összköltségének arányát bemutató számítás szintén a PET-ben (1.7 pont) szerepel: fő tényezőként elmondható, hogy az épületállomány (lakó és közintézményi ingatlanokat is beleértve) becsült értéke 79.362.439.-Ft jelentősen meghaladja a beruházási értékét. 5) A keresztező közmű kiváltások és a zárt csatornák vonatkozásában a felhívás által elvárt tervezői nyilatkozatok az 1. mérföldkőig benyújtásra kerülnek. 6) Csak a helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerülnek elvezetésre, hiszen a fejlesztés előtti közvetlen csatornaszakasz elősegíti a helyben tartást, így már csak az elszikkadni nem tudó vizek kerülnek elvezetésre a kiépítendő zárt csatornaszakasz segítségével. 7. A megvédett területen található épített környezet értéke jelentősen meghaladja a beruházás összegét: az alátámasztó számítás a PET 1.7 pontjában került bemutatásra. 8. A Területi Vízgazdálkodási Tanács szakvéleménye az 1. mérföldkő során, a vízjogi engedélyes terv birtokában kerül megkérésre és ezt követően benyújtásra. A 9-15. pontokban foglalt kötelezettségeknek és szakmai elvárásoknak a projektgazda megfelel, illetve eleget fog tenni a projektfejlesztés és a projekt megvalósítása során. A 9. pontban említett szimulációs modellezés készítse a projekt összköltségéből és a települési lakosságszámból adódóan elhagyható. 16) A kötelező szemléletformálás tervezett költsége és tartalma a PET 2.3 pontjában bemutatásra került. A részleteket az 1. mérföldkő során mutatjuk be. 17) A projekt összköltségéből adódóan költség-haszon elemzés készítése nem szükséges. d) a felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése 1.1 A projekt összhangban van a felhívás céljaival, és a támogatást igénylő megfelel a felhívás 4.2 és az ÁUF 2. pontjában foglatlaknak. 1.2 A település nem rendelkezik ITS-el. 1.3 A PET 2.2 pontjában bemutatott szakmai tartalom illeszkedik a területi adottságokhoz és 2.6 pontjában leírtak alapján figyelembe veszi a hatályos VGT-t. 2.1.A helyzetértékelést vízügyi szakember közreműködésével készítettük, megfelelő szakmai alapossággal. 2.2 A védendő érték jelentősen meghaladja a beruházás értékét (számítás a PET 1.7 pontjában) 2.3 A fejlesztés nem érint sérülékeny vízbázis védőterületet. 2.4 A felszíni vizek védelméről szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a terület a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen fekszik.2.5 A fejlesztési munkák a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 19. pont. szerinti nem magas talajvízállású területen valósul meg. 2.6 A fejlesztés a 78/2008 (IV.3.)Korm rendelet értelmében természetes fürdőhelyet nem érint. 2.7-2.8- 2.9: A tervezett műszaki megoldások alapján biztosított a kijelölt területek védelme, a helyzetértékelésben bemutatott problémák megoldására megfelelően reagál – a vízgyűjtő terület levezetése teljeskörű lesz az érintett településrészen. 3.1 A korábbi – a település jelen beruházással érintett területe kapcsán felmerült káresemények, hiányosságok bemutatásra kerültek (fotódokumentáció, valamint a védendő értékek bemutatása számítással megfelelően alátámasztásra került, mely alapján a fejlesztési igény megalapozott. 4.1-4.2 A kockázatok felmérésre és beazonosításra kerültek, az egyes tevékenységek időbeli ütemezése egymásra épülő, logikus (PET. 2.12 pontja). 5.1 A projekt része a szemléletformálás, mely a PET 2.3 pontjában bemutatásra került. A részletes tartalom a projektfejlesztés szakaszában kerül kidolgozásra. 5.2 A PET 2.6 és 2.8 pontjában szereplő indoklás alapján nincs lehetőség olyan műszaki tartalom alkalmazására a terepviszonyok miatt, mely a vízvisszatartást, késleltetett levezetést, vagy a területi beszivárgást elősegítené. 6.1 A projekt nem konzorciumban valósul meg. 6.2 A fejlesztés gazdasági területi besorolású területet védelmére nem irányul. 7.1 A fejlesztés nem kapcsolódik más a TOP intézkedéseinek projektjeihez. 8.1 Önkormányzatunk nem rendelkezik külön település üzemeltetési vállalattal. A csapadékcsatorna általános karbantartását, üzemeltetését az önkormányzat fizikai állományával (1 fő kőműves, 4 fő közmunkás) kívánjuk biztosítani, mint általában, amennyiben azonban a zárt rendszer fenntartása során szükségeltetik, úgy külső cég bevonásával élünk. Az önkormányzat rendelkezik a fenntartáshoz szükséges eszközállománnyal (PET 2.13. pontja) 8.2 A várható karbantartási, pótlási, javítási költségeket (körülbelül 200.000.-Ft/év) önkormányzatunk éves költségvetése tartalmazza és tartalmazni fogja. 9.1 A kivitelezés során tervezzük helyi lakosok (közmunkások) bevonását a földmunkákba és bontási munkálatokba, amit a közbeszerzési kiírásnál kívánunk érvényesíteni azzal, hogy előnyben részesítjük azt a pályázót, aki bevonja a helyieket a munkavégzésbe. 10.1 A tervezés során a költséghatékony megoldásokat helyezzük előtérbe. 11.1-2 A PET 2.2 pontjában bemutatott indikátor összhangban van a támogatási kérelemben szereplő indikátorral. A projekt során megépül 230 fm csatorna. e) A projekt terület- specifikus értékelési szempontok általi minősítése: 1.1) A projekt illeszkedik Bács-Kismun megye Területfejlesztési Programjának 2.2 fejezetéhez, hiszen a projekt hozzájárul a település külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képességének erősítéséhez. Ezen belül a vízkészlet-gazdálkodás, vízkárelhárítás és vízvisszatartás beavatkozásokhoz kapcsolódik. Hozzájárul a megyei specifikus célok teljesüléséhez: „A vállalkozásoknak és a lakosságnak vonzó települési környezet kialakítsa”. 1.2) A fejlesztéssel érintett bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 230 méter.(PET 2.2. pontja) 2.1) A projekt a Kiskőrösi Járásban valósul meg, mely a 290/2014. (XI.26) Korm. rendelet alapján kedvezményezett járás. 2.2) A 105/2015. (IV.23) Korm. rendelet alapján Császártöltés átmenetileg kedvezményezett település. 2.3) Császártöltés település a Homokhátsági települések közé tartozik a Bács-Kiskun Megyei ITP 4.2 pontja értelmében. 3.1) A projekt által érintett fejlesztési terület közvetlenül nem halad át Gip vagy Gksz besorolású területen. 4.1) A védendő területen történt káresemények igazolására fotódokumentáció benyújtásra került. (PET 1.6. pont) 4.2) A fejlesztés keretében tározó létesítésére nem kerül sor. (PET 2.2 pont) 4.3) A fejlesztéssel érintett utcák jellegéből adódóan földmedrű csatornák kialakítására nincs lehetőség. 5.1) A projekt 1 db önállóan támogatható tevékenységet tartalmaz, melyek a felhívás 3.1.1 pontja szerinti A/b tevékenységek. 5.2) A projekt 2 önállóan nem támogatható tevékenységet tartalmaz, melyek a felhívás 3.1.2 pontja szerinti b (útburkolat helyreállítás) és az f (keresztező közműkiváltás) tevékenységek. 

Támogatás aránya:         100 %

Megvalósítás vége:       2018. 09. 30.