Szervezeti felépítés

Szervezeti felépítés

A megyei önkormányzat hivatalának megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal.

A megyei önkormányzat hivatalának megnevezése, elérhetőségei,

azonosító adatai

1. §

A Hivatal

 1. székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
 2. levelezési címe: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
 3. postafiókja: 6000 Kecskemét, Pf. 141.
 4. e-mail címe: info@bacskiskun.hu
 5. honlapja: www.bacskiskun.hu
 6. irányító szervének neve: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése
 7. irányító szervének székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
 8. gazdálkodási besorolása: gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdés b) pontja alapján

A Hivatal jogállása, képviselete

2. §

(1)   A Hivatal a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) szerve, amelyet a Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. §-a szerint hozott létre 1990. szeptember 30. napján.

(2)   A Hivatal Alapító Okiratát a Közgyűlés a 2017. június 30. napján a 79/2017. (VI. 30.) Kgy. határozatával fogadta el.

(3)   A Hivatal jogi személy, általános képviseletét a megyei jegyző látja el. A szervezeti egységek vezetői – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – nem járhatnak el a Hivatal képviselőjeként.

(4)   A Hivatalnak nincs általa alapított és tulajdonosi joggyakorlásával érintett gazdálkodó szervezete.

(5)   A Hivatal költségvetési szerv, melyhez nincs hozzárendelve más költségvetési szerv.

A Hivatal alaptevékenységei

3. §

(1)   A Hivatal által ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek:

 1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
 2. 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
 3. 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
 4. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
 5. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
 6. 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
 7. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
 8. 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
 9. 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
 10. 041140 Területfejlesztési igazgatás
 11. 044310 Építésügyi igazgatás
 12. 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
 13. 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek, feladatok forrásait, a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos sajátos előírásokat, feltételeket a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) mindenkor hatályos éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete tartalmazza.

(3)   A Hivatal elláthat vállalkozási tevékenységet, melynek felső határa a módosított kiadási előirányzat 10 %-a lehet.

(4)   A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

(5)   Külső szervezet nem lát el a Hivatal részére gazdálkodási feladatokat.

A Hivatal irányítása

4. §

(1) A megyei közgyűlés elnöke a Közgyűlés döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a Hivatalt. Feladat- és hatásköreit a Hivatal közreműködésével látja el.

A Hivatal vezetése

7. §

(1)   A megyei jegyző vezeti a Hivatalt.

A Hivatal szervezeti felépítése

10. §

(1)   A Hivatal az alábbi belső szervezeti egységekre tagolódik:

 1. Elnöki Kabinet
 2. Jegyzői Kabinet
 3. Fejlesztési Iroda
 4. Jogi és Koordinációs Iroda
 5. Gazdálkodási Iroda

  A Hivatal feladatellátása

  6. Elnöki Kabinet

  17. §

  (1)   Az Elnöki Kabinet segíti a megyei közgyűlés elnökének és a megyei közgyűlés alelnökének irányítási feladatait. Gondoskodik a megyei közgyűlés elnöke és a megyei közgyűlés alelnöke feladatainak ellátásához szükséges feltételek biztosításáról, melynek keretében

 6. koordinációs,
 7. térségmarketing,
 8. külső- és belső kommunikációs,
 9. programszervezési,
 10. nemzetközi kapcsolatok ápolása és protokoll,
 11. hazai szervezeti kapcsolatok ápolása,
 12. sportszervezési, továbbá
 13. titkársági, valamint egyéb szakmai és funkcionális
 14. feladatokat lát el.

  Jegyzői Kabinet

  18. §

  (1)   A Jegyzői Kabinet segíti a megyei jegyző hivatalvezetési feladatait. Gondoskodik a megyei jegyző feladatainak ellátásához szükséges feltételek biztosításáról, melynek keretében

 15. törvényességi, jogi szempontú döntés-előkészítő,
 16. humánpolitikai, továbbá
 17. titkársági, valamint egyéb szakmai és funkcionális
 18. feladatokat lát el.

  Fejlesztési Iroda

  19. §

  (1)   A Fejlesztési Iroda biztosítja az egyes ágazati jogszabályok által a megyei önkormányzat részére címzett feladatellátás megfelelőségét, melynek keretében

 19. területfejlesztési és -rendezési, településfejlesztési és -rendezési, vidékfejlesztési és koordinációs,
 20. európai uniós és egyéb nemzetközi, valamint hazai pályázatok menedzselésével kapcsolatos,
 21. a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács tevékenységével kapcsolatos,
 22. feladatokat lát el.

 23. környezetvédelmi és természetvédelmi, továbbá

 24. titkársági, valamint egyéb szakmai és funkcionális feladataokat lát el.

  Jogi és Koordinációs Iroda

  20. §

  (1)   A Jogi és Koordinációs Iroda biztosítja az Önkormányzat működésének jogi megfelelősége érdekében szükséges általános és ágazati alapú feladatellátást, melynek keretében

 25. jogi és közbeszerzési szempontú minőségbiztosítási,
 26. a megyei közgyűlés és bizottságai, valamint a területi nemzetiségi önkormányzatok működése tekintetében ellátandó koordinációs és jogi,
 27. az Önkormányzat egyes ágazati tevékenységéhez kapcsolódó,
 28. a választások és népszavazások lebonyolítása tekintetében ellátandó, továbbá
 29. titkársági, valamint egyéb szakmai és funkcionális feladatokat lát el.

  Gazdálkodási Iroda

  21. §

  (1)   A Gazdálkodási Iroda biztosítja az Önkormányzat működésének gazdasági megfelelősége érdekében szükséges általános és ágazati alapú feladatellátást, melynek keretében

 30. pénzügyi és számviteli,
 31. vagyongazdálkodási,
 32. üzemeltetési, gondnoksági és informatikai, továbbá
 33. titkársági, valamint egyéb szakmai és funkcionális feladatokat lát el.
 34.