bacs-kiskun

Turisztikai adatbázis

gastrobanner72

gastro-club.eu

Bács-Kiskun 2020

fejllogo

fejlesztes.bacskiskun.hu

A területfejlesztés új iránya.

megyebora

megyebora.hu

 

hajosbannerHajósi Kastély

nedoljonbe

Települések

Szeremle

Szeremle

Rang: község
Terület: 3464 hektár
Lakosság: 1560 fő
Lakások száma: 624
Telefonkörzet: 79
Irányítószám: 6512

 

Bővebben...
Bács-Kiskun megye
A BKM-i Önk. Közgyűlésének 7/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete a SZMSZ-ről szóló 17/2010. (XII.20.) ön-i rendelete módosításáról PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

rendelet módosítás letöltésé (PDF)

 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 48. § (1), (3), (5), (6) és (7) bekezdései helyébe az következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés döntéseinek előkészítésre, a döntések végrehajtásának szervezésére, ellenőrzésére három állandó bizottságot hoz létre.

(3) A megyei közgyűlés állandó bizottságai:

- Jogi, Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság

- Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

- Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság

(5) A bizottság elnöke megyei tanácsnok.

A bizottság elnökének helyettesítésére a közgyűlés alelnököt választ.

Helyettesítés esetén az alelnököt a bizottság elnökével azonos jogok illetik meg.

(6) Közgyűlési tag csak egy állandó bizottságba választható.

(7)A megyei közgyűlés elnöke, alelnöke megyei önkormányzat hivatala dolgozója nem lehet bizottság elnöke, tagja.

2.§

(2) Az SZMSZ 13. § (2) és (3) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésében, 38. § (2) bekezdésében, 40. § (3) bekezdésében, az 42. § (2) bekezdésében az „alelnökei” kifejezés helyébe „alelnöke” kifejezés lép.

(2) Az SZMSZ 13. § (3) bekezdésében, 26. § (5) bekezdésében, 29. § (5) bekezdésében, 43. § (8) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében, az 54. § (4) bekezdésében, valamint a 2. számú és a 3/A. számú mellékletben a „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság” elnevezés helyébe „Jogi, Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság” elnevezés lép.

(3) Az SZMSZ 2. számú mellékletében a „Területfejlesztési Koordinációs, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi Bizottság” elnevezés és a „Területi Tervezési és Értékelési Bizottság” elnevezés helyébe „Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság” elnevezés lép.

3.§

Az SZMSZ 57. §-át megelőző cím és az 57. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„A megyei közgyűlés alelnöke

57.§.

(1) A közgyűlés saját tagjai közül – az elnök javaslatára – titkos szavazással a közgyűlés megbízatásának időtartamára, az elnök helyettesítésére és munkájának segítésére egy főállású alelnököt választ.

(2) A főállású alelnök felett a munkáltatói jogokat a közgyűlés gyakorolja.

A főállású alelnök illetményét a jogszabály keretei között a közgyűlés határozza meg.

(3) Az alelnök a közgyűlés elnökének irányításával látja el feladatait.”

4.§

Az SZMSZ 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú mellékleteként megállapított 3. számú melléklet lép:

5.§

Az SZMSZ 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú mellékleteként megállapított 5. számú melléklet lép:

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6.§

Ez a rendelet 2014. október 22-én 12.00 órakor lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

                 Rideg László s.k.                                               Dr. Szigeti László s.k.

                 közgyűlés elnöke                                                         főjegyző

 

1.számú melléklet

„A 17/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés állandó bizottságai,

azok létszáma és fontosabb feladatai

  1. 1.A közgyűlés bizottságai és azok létszáma

-       Jogi, Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság                                     (10 fő)

(7 közgyűlési tag, 3 külső tag)

-       Pénzügyi és Turisztikai Bizottság                                               (10 fő)

(7 közgyűlési tag, 3 külső tag)

-       Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság                                           (10 fő)

(8 közgyűlési tag, 2 külső tag)

  1. 2.A bizottságok fontosabb feladatai

JOGI, ÜGYRENDI ÉS NEMZETISÉGI BIZOTTSÁG

-     véleményezi a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, figyelemmel kíséri hatályosulását, javaslatot tesz a szükséges módosításokra;

-       előkészíti, véleményezi a közgyűlési rendeleteket, ellenőrzi a közgyűlési döntések végrehajtását;

-       szükség szerint – de legalább ciklusonként – felülvizsgálja a megyei önkormányzati rendeleteket és javaslatot tehet azok módosítására, hatályon kívül helyezésére vagy újabb rendelet alkotására;

-       döntésre előkészíti az elnökkel, alelnökkel, főjegyzővel szembeni összeférhetetlenségi, méltatlansági, fegyelmi és anyagi kártérítési ügyeket;

-       javaslatot tesz a közgyűlés elnöke illetményének emelésére;

-       nyilvántartja és ellenőrzi a megyei közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozatait;

-       kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség és méltatlanság megállapítására tett kezdeményezést;

-       elemzi, értékeli a megyében élő nemzetiségek társadalmi helyzetét, elősegíti jogaik érvényesülését, a nemzetiségi közügyek intézését;

-       véleményezi a megyei önkormányzat nemzetiségeket e minőségében érintő előterjesztéseit;

-       közreműködik a nemzeti kultúrák megőrzésében, gyarapításában, összehangolja, és szükség szerint szervezi a területi és megyei nemzetiségi rendezvényeket;

-       kapcsolatot tart nemzetiségi önkormányzatokkal, szervezetekkel, s a nemzetiségi törvény végrehajtásában érintett intézményekkel és más szervekkel;

-       segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását;

-       kapcsolatot tart az egyházakkal, felekezetekkel, vallási közösségekkel, civil szervezetekkel;”      

PÉNZÜGYI ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁG

-       véleményezi a megyei önkormányzat gazdasági programját és az ennek végrehajtásáról szóló beszámolót;

-       véleményezi a megyei önkormányzat éves költségvetési koncepcióját;

-       figyelemmel kíséri az önkormányzatnál a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés-, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;

-       ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését;

-       javaslatot tehet a közgyűlésnek a megpályázandó támogatásokra;

-       véleményezi a megyei önkormányzat saját fejlesztési, rekonstrukciós és felújítási terveit;

-       figyelemmel kíséri a megyei önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok működését, gazdálkodását, javaslatot tesz a közgyűlés felé a szükséges tulajdonosi döntésekre;

-       figyelemmel kíséri és segíti a megyei turisztikai tervek megvalósulását;

-       elősegíti megyei turisztikai szervezet létrehozását és működését.

TERÜLET- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG

-       közreműködik - a megyei területfejlesztési koncepció és területrendezési terv figyelembevételével - a megye fejlesztési programjának és az egyes alprogramoknak a kidolgozásában;

-       előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat, programokat, az országos, valamint a megyét érintő ágazati fejlesztési koncepciókat és programokat, valamint a megye területét érintő területrendezési terveket.

-       véleményével és javaslataival részt vesz az országos területfejlesztési koncepció és a Nemzeti Fejlesztési Stratégia kidolgozásában;

-       segíti a KSH munkáját a területi információs rendszer kialakításában és működtetésében;

-       közreműködik az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatok összehangolásában;

-       véleményezi a megyei önkormányzat területfejlesztési és területrendezési feladatairól szóló éves beszámolót;

-       közreműködik a megyei hulladékgazdálkodási terv kidolgozásában;

-       előzetesen véleményezi a megyei környezetvédelmi programot;

-       javaslatot tesz a Homokhátság vízutánpótlása problémájának megoldási lehetőségeire, figyelemmel kíséri az ezzel kapcsolatos intézkedések megvalósulását;

-       közreműködik a megyei önkormányzat és a megye települési önkormányzatai együttműködésének szervezésében, elősegíti a területfejlesztési társulások megszervezését;

-       közreműködik a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseinek összehangolásában, amelynek keretében vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait;

-       előzetesen véleményezi az illetékes területi államigazgatási szervek megyét érintő fejlesztéseit és pályázatait;

-       a külföldi régiókkal kötendő nemzetközi együttműködések, megállapodások kidolgozásában, véleményezésében részt vesz;

-       együttműködik a megye gazdasági szereplőivel, a gazdasági kamarákkal;

-       véleményével, javaslataival segíti a Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum és a Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum működését;

-       véleményezi a megyei önkormányzat területfejlesztési és területrendezési feladatairól szóló éves beszámolót;

-       figyelemmel kíséri a korábban a Megyei Területfejlesztési Tanács, valamint a Regionális Fejlesztési Tanács hatáskörébe tartozó, meglévő támogatási szerződés-állománnyal kapcsolatos döntéseket;

-       előzetesen véleményezi a települési önkormányzati környezetvédelmi programokat;

-       javaslatot tesz a Homokhátság vízutánpótlása problémájának megoldási lehetőségeire, figyelemmel kíséri az ezzel kapcsolatos intézkedések megvalósulását;

-       rendszeresen értékeli a megye mezőgazdaságának helyzetét, figyelemmel kíséri a mezőgazdasági termelés feltételeit, valamint a mezőgazdaságban élő emberek életkörülményeinek alakulását;

-       kapcsolatot tart a megye területén működő mezőgazdasági ágazati szervekkel (terméktanácsok, szövetségek, érdekképviseletek, hatóságok);

-       figyelemmel kíséri a megyében a munkahelyteremtés alakulását.”

 

2. számú melléklet

„A 17/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete

Az önkormányzati főtanácsadói munkakörök száma

A megyei közgyűlés elnökének tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására létrehozott önkormányzati főtanácsadói munkakörök száma: 2”

Módosítás dátuma: 2014. október 22. szerda, 11:12
 
Tájékoztató a Bács-Kiskun Megye Területi Választási Bizottság soron következő üléséről PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   

 

Az ülés időpontja: 2014. október 21. (KEDD) 15 óra

 

Az ülés helye: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.)

 

Tervezett napirend:

 

  1. Jogorvoslati kérelmek elbírálása

 

Módosítás dátuma: 2014. október 21. kedd, 14:03
 
Közlemény - TVB és TVI elérhetősége PDF Nyomtatás E-mail

Területi Választási Bizottság tagjai, elérhetősége

Területi Választási Iroda elérhetősége

 

A Közlemény letöltéséhez klikkeljen ide! (pdf)

 

 
Közlemény - megyei listák és nemzetiségi területi listák sorsolása PDF Nyomtatás E-mail

Közlemény

  • A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.
  • A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet (továbbiakban: IM rendelet) 30. § (2) bekezdése szerint a helyi választási bizottság és a területi választási bizottság a bejelentett listák – annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 9-én, 16.00 óra után végzi el.
  • A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2014. (VII. 30.) IM rendelet 30. § (2) bekezdés szerint a területi választási bizottság a bejelentett listák - annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 9-én, 16.00 óra után végzi el.

A Bács-Kiskun Megyei Választási Bizottság a fentiek alapján a bejelentett megyei listák és nemzetiségi területi listák sorsolást 2014. szeptember 09. napján 18.00 órától tartandó ülésen végzi el. Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.) félemelet 14. sz. tárgyaló.

A Bizottság ülése nyilvános.

 
Területi Választási Iroda vezetőjének közleményei PDF Nyomtatás E-mail

 

 

 

Módosítás dátuma: 2014. szeptember 09. kedd, 08:51
 
BKM települési értéktáraiba felvett, a BKM-i Értéktárban nyilvántartott nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriák szerint PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   

ertekek

Kiadvány megtekintése

>magyar nyelvű<

>in english: National values in Bács-Kiskun county

>Deutsch: Nationalwerte im Komitat Bács-Kiskun

 

Bács-Kiskun Megyei Értéktár
I.


Bács-Kiskun megye települési értéktáraiba felvett, a Bács-Kiskun Megyei Értéktárban nyilvántartott nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriák szerint

A letöltéshez klikkeljen ide!


1.Agrár- és élelmiszergazdaság


Kiskunfélegyházi Értéktárba felvett nemzeti érték
1.    Kiskunfélegyházi Keringő és Kiskunfélegyházi Simafejű Keringő galambok

Szeremlei Települési Értéktárba felvett nemzeti érték
1.    Szeremlei borsos kalács

 

2. Egészség és életmód


3.Épített környezet


4.Ipari és műszaki megoldások


Szeremlei Települési Értéktárba felvett nemzeti érték

1.    Szeremlei ladik, ladikkészítés


5.Kulturális örökség


Kiskunfélegyházi értéktárba felvett nemzeti érték

1.    Fazekas Ágnes Blandina a város oktatási életében végzett tevékenysége és a mezőgazdasági leányképzés megalapozása
2.    Fekete János helytörténeti munkássága
3.    Fekete Pál helytörténészi és egyesület-alapító tevékenysége
4.    Holló László Kiskun Múzeumnak adományozott festményei
5.    Haubner Károly szerzeményei, pedagógiai és a város színjátszásában végzett tevékenysége
6.    Huszka József Kiskunfélegyházán gyűjtött mintakincs gyűjteménye
7.    Illésy István a helyi tanítóképzésben való szerepe
8.    Juhász István Petőfi Sándorról szóló könyvei
9.    Kalmár Józsefné Fazekas Anna  kultúra teremtő és oktatást elősegítő adományai, kiemelten a leány oktatás elindításában  és elterjesztésében játszott szerepe
10.    Kapus Béla ének-zene pedagógusi és karvazetői munkássága, kiemelve az Ifjúsági Vegyeskar létrehozását
11.    Kossuth Lajos levele, amelyben megköszöni a díszpolgárságot és a Hattyúház előtt elhangzott beszéde
12.    Dr. Mezősi Károly helytörténeti vonatkozású, Móra Ferencről és Petőfi Sándorról szóló írásai, kiemelve  Az évszázados Petőfi-per című könyvet
13.    Móra Ferenc félegyházi ihletésű írásai, kiemelve a Kincskereső kisködmönt és a Daru utcától a Móra Ferenc utcáig című könyveket
14.    Morell Mihály a Kiskun Múzeumnak adományozott művei és az Égi vándor köztéri szobor
15.    Pásztor Ferenc a Petőfi-kultusz létrehozásában végzett tevékenysége
16.    Petőfi Sándor Emlékház falán található emléktábla
17.    Petőfi Sándor félegyházi vonatkozású versei, kiemelve a Szülőföldemen című verset
18.    Solti Károly dal- és nóta énekesi tevékenysége
19.    Szántó Piroska Kiskun Múzeumnak adományozott művei és Bálám szamara című könyve
20.    Tarjányi Ágoston félegyházi népdalgyűjteménye
21.    Toldy Jenő Kiskunfélegyháza oktatási életében végzett tevékenysége
22.    Fájdalmas Krisztus szobor – Bánkódó Krisztus szobor
23.    Görögház – Kisvárosház - Halászcsárda
24.    Hattyúház
25.    Holló-ház – Kocsis-féle ház
26.    Kálvária és Kálváriakápolna
27.    Kiskun Múzeum - Kiskunkapitány-ház és tömlöc
28.    Szarvas-ház - Klazsik-ház
29.    Korona - Korona Szálló – Móra Ferenc Művelődési Központ
30.    Móra Ferenc emlékház – Móra-ház
31.    Sarlós Boldogasszony plébánia - Óplébánia
32.    Sarlós Boldogasszony templom -  Ótemplom
33.    Pajkos Szabó István-féle szélmalom  
34.    Szentháromság-szobor  
35.    Kiskunfélegyházi Városháza
36.    Ezer Üdvözlégy hagyománya Gyümölcsoltó Boldogasszony napjához kapcsolódóan
37.    Balázs Árpád zeneszerzői tevékenysége
38.    Dr. Magyari Béla kiképzett űrkutatásban végzett tevékenysége

Szeremlei Települési Értéktárba felvett nemzeti érték
1.    Szeremlei pünkösdi ladikázás


Mélykúti települési Értéktárba felvett nemzeti érték
1.    Szvetnik Joachim Emlékháza
2.    Szvetnik Joachim hagyatékai

 

Csátaljai Települési Értéktárba felvett nemzeti érték
1.    Bukovinai székely Istensegíti Betlehemes Játék
2.    Bukovinai székely szálán varrott hímzések

 

6.Sport


Kiskunfélegyházi értéktárba felvett nemzeti érték
1.    Kiskunfélegyházi sportolói csúcsteljesítmények – félegyházi olimpikonok, világbajnokok
2.    Kiskunfélegyházi sportolói életművek – Besze László
3.    Kiskunfélegyházi sportolói életművek – Dánffy Antal
4.    Kiskunfélegyházi sportolói életművek – Fülöp Imre
5.    Kiskunfélegyházi sportolói életművek – Mészáros Gyula
6.    Kiskunfélegyházi sportolói életművek – Miskolczy István
7.    Kiskunfélegyházi sportolói életművek – Osza György
8.    Kiskunfélegyházi sportolói életművek – Soltész Dezső
9.    Kiskunfélegyházi sportolói életművek – Tulit Péter
10.    Kiskunfélegyházi sportolói életművek – Zubek Mihály

 

7.Természeti környezet


8.Turizmus és vendéglátás

 

 

II.
A Bács-Kiskun Megyei Értéktárba felvett nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriák szerint

A letöltéshez klikkeljen ide!


1.Agrár- és élelmiszergazdaság

1.    Szeremlei borsos kalács


2. Egészség és életmód


3.Épített környezet


1.    Kiskunfélegyházi Városháza


4.Ipari és műszaki megoldások


1.    Szeremlei ladik, ladikkészítés


5.Kulturális örökség

1.    Hagyományos halászat a Duna magyarországi alsó szakaszán
2.    Szeremlei pünkösdi ladikázás
3.    Holló László Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész munkássága
4.    Kossuth Lajos kiskunfélegyházi díszpolgárságát megköszönő saját kezűleg írt levele, amely egyedülálló Magyarországon  
5.    Móra Ferenc írói munkássága, kiemelve az alföldi paraszti életet megörökítő műveit
6.    Petőfi Sándor költészete, kiemelten az Alföldről és a Kiskunságról írott versei
7.    Szántó Piroska Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész életműve  
8.    Szvetnik Joachim Emlékháza
9.    Szvetnik Joachim hagyatékai
10.    Bukovinai székely Istensegíti Betlehemes Játék
11.    Bukovinai székely szálán varrott hímzések

 

6.Sport


7.Természeti környezet


8.Turizmus és vendéglátás


1.    Sobri Kupa Nemzetközi Halfőző Verseny

Módosítás dátuma: 2014. szeptember 24. szerda, 09:26
 
Pályázati kiírás - művésztelepre való részvétel PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   

Pályázati Kiírás!

 

a Cesky Krumlov Nemzteközi Művésztelep részvételére.

 

Letöltés!

 

 
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 3